Ecotoxical influence of plumbum and cadmіum on gematological parameters of sylver carp (hypopthalmichtys molitrix)


  • N. I. Hradovych Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: plumbum, cadmіum, hypopthalmichtys molitrix, intoxication, erythrocytes, hemoglobin, corpuscular volume

Abstract

Many authors noticed the actuality of fish hematological parameters usage as indices of anthropogenic influence. Blood system reflects the reaction of the body on the action of different ecological factors. The problem of heavy metals influence on hematological parameters of silver cap (Hypopthalmichtys molitrix) needs to be investigated. The aim of the work was studying of ecotoxical Plumbum and Cadmium influence on hematological indices of silver carp (Hypopthalmichtys molitrix) during the period exposition. The results of the investigations concerning the influence of Plumbum and Cadmium on some hematological indices of silver carp (Hypopthalmichtys molitrix) for 12 days exposition up to the action of these heavy metals are given in this article. Experimental part was realized at the Lviv research station of Institute of fisheries NAAS (Lviv oblast, Horodok region, Velykyi Lyubin). Experimental groups contained 10 two-years individuals each. Fish were adopted to laboratory conditions for 5 days under the temperature 19 ± 2ºС, рН = 7.3 ± 0.2, oxygen content 7–8 mg/l. Blood parameters were measured on the sixth and twelfth days at the control group and groups which were under the influence on the level of 2 and 5 MPC of the appropriate metal. It was proved that the influence of Plumbum and Cadmium causes the lowering of erythrocytes number, hemoglobin and corpuscular volume: the effect becomes stronger when he concentration increases and in time. The effect from intoxication by Cadmium comes faster than by Plumbum.

References

Al-Attar, A.M. (2005). Changes in haematological parameters of the fish, Oreochromis niloticus treated with sublethal concentration of cadmium. Pak. J. Biol. Sci. 8(3), 421–424.

Bahdai, T., Snitynskyi, H. (2013). Vplyv kadmiiu na protses peroksydnoho okysnennia lipidiv i stan antyoksydantnoi systemy v klitynakh krovi koropa. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser : Ahronomiia. 17(2), 406–412 (in Ukrainian).

Bokunyaeva, N.I., Zolotnitskaya, R.P. (1968). Spravochnik po klinicheskim laboratornyim metodam issledovaniya, 290–295 (in Russian).

Bowen, H.J.M. (1979). Environmental chemistry of the elements. London: Academic Press.

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under condi-tions of oxidative stress and liposomal preparation ac-tion. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Meli-topol State Pedagogical University. 6 (1), 276-289. http://dx.doi.org/10.15421/201615

Eichenberger, E. (1982). The interrelation between essen-tiality and toxicity of metals in the aquatic ecosystem. Metal ions in biological systems. New-York and Basel. 20, 67–100.

Hayashi, M., Ueda, T., Uyeno, K. et al. (1998). Develop-ment of genotoxicity assay systems that use aquatic organisms. Mutat. Res. 399, 125–133.

Gutyj, B.V. (2013). Vplyv meveselu na vmist vitaminiv A i E u krovi bychkiv za umov kadmijevoi' intoksykacii'. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 15, 3(1), 78–82 (in Ukrainian).

Gutyj, B.V., Murs'ka, S.D., Gufrij, D.F., Hariv, I.I., Levkivs'ka, N.D., Nazaruk, N.V., Gajdjuk, M.B., Pryjma, O.B., Bilyk, O.Ja., Guta, Z.A. (2016). Vplyv kadmijevogo navantazhennja na systemu antyoksydantnogo zahystu organizmu bugajciv. Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu. Biologija, ekologija. 24(1), 96–102. doi:10.15421/011611 (in Ukrainian).

Gutyj, B., Lavryshyn, Y., Binkevych, V., Binkevych, O., Paladischuk, О., Strons'kyj, J., Hariv, I. (2016). Influ-ence of «Metisevit» on the activity of enzyme and nonenzyme link of antioxidant protection under the bull’s body cadmium loading. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 18, 2(66), 52–58. http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet6612.

Khomenchuk, V.O. (2003). Biokhimichni osoblyvosti pronyknennia i rozpodilu deiakykh vazhkykh metaliv v orhanizmi koropa luskatoho : Avtoref. dys. na zdo-buttia nauk. stupenia kand. biol. nauk. Spets. «Bio-khimiia».Lviv, 19 (in Ukrainian).

Koval, V.O., Iakovenko, B.V. (2011). Peretvorennia hlitsynu v orhanizmi koropa pry toksychnomu navantazhenni vazhkymy metalamy. Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia Biolohiia. 2, 193–197 (in Ukrainian).

Krushelnytska, O.V. (2014). Vplyv zabrudnenosti stavovoi vody na bilkovyi obmin koropa. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho. 16, 3(60), 3, 327–334 (in Ukrainian)

Kushakovskyi, M.S. (1968). Klynycheskye formyi povrezhdenyia hemohlobyna. L.: Medytsyna (in Ukrainian).

Kutsenko, S.A. (2002). Osnovy toksikologii (in Ukrainian).

Levkovych, S.R., Panas, N.Ie. (2012). Dynamika hematolohichnykh pokaznykiv za toksykatsii tovstoloba ionamy kadmiiu. Nauk.-tekhn. biul. In-tu biolohii tvaryn ta Derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm. dobavok. 13(1/2), 339–342 (in Ukrainian)

Levkovych, S.R. (2012). Vplyv ioniv pliumbumu na hematolohichni pokaznyky v orhanizmi biloho tovstolobyka (Hypophthalmichthys molitrix). Nauk.-tekhn. biul. In-tu biolohii tvaryn ta Derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm. dobavok. 13(3/4), 246–249 (in Ukrainian).

Makashev, K.K. (1972). O roly narushenyi obmennyikh protsessov pry saturnyzme. Vopr. hyh. truda y prof. zab. Alma-Ata. 13, 8–10 (in Russian).

Mizrahi, L., Achituv, J. (1989). Effect of heavy metals ions on enzyms activity in the mediterranean mossel, Donax trunculus. Bull. Eniron. Contam. and Toxicol. 42, 854–859.

Nazaruk N.V., Gutyj, B.V., Gufrij, D.F. (2015). Vplyv metifenu ta vitamiksu se na aktyvnist' aminotrans-feraz syrovatky krovi bychkiv za nitratno–kadmijevogo navantazhennja. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 17, 1(1), 121–126 (in Ukrainian).

Popova, E.M., Koshchii, I.V. (2007). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu // Rybohospodarska nauka Ukrainy. 1, 49–56 (in Ukrainian).

Snitynskyi, V.V., Levkovych, S.R. (2013). Kontsentratsiia bilka ta spivvidnoshennia okremykh bilkovykh fraktsii v syrovattsi krovi u dvorichnykh osobyn biloho tovstolobyka (Hypophthalmichthys molitrix) za intoksykatsii ionamy kadmiiu. Nauk.-tekhn. biul. In-tu biolohii tvaryn ta Derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm. dobavok. 14(1/2), 319–322 (in Ukrainian).

Suhomlinov, B.F., Zababurina, M.L., Vasileva, V.A. (1990). Strukturnyie, funktsionalnyie i fiziko-himicheskie svoystva gemoglobinov foreli Salmo irideus i vyuna Misgurnus fossilis. Zhurnal evolyuts. biohim. fiziol. 3, 298–303 (in Ukrainian).

Romanenko, V.D. (2004). Osnovy hydroekolohii. Kyiv: Heneza (in Ukrainian).

Ruparelia, S.G., Verma, Y.V., Menhta, N.S., Salyed, S.R. (1989). Lead-indused biochemical changes in freshwater fish Oreochromis mossabiais. Bull. Environ. Contam. and Toxicol. 43, 310–314.

Vinodhini, R., Narayanan, M. (2009). The impact of toxic heavy metals on the hematological parameters in common carp (Cyprinuscarpio L.). Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng. 6(1), 23–28.

Abstract views: 52
PDF Downloads: 69
Published
2017-03-03
How to Cite
Hradovych, N. (2017). Ecotoxical influence of plumbum and cadmіum on gematological parameters of sylver carp (hypopthalmichtys molitrix). Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 24-28. https://doi.org/10.15421/nvlvet7406