Duration and effectiveness of lifelong use of cows according to their milk yield for first and better lactation


  • Y. V. Poslavska Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi
  • Y. I. Fedorovych Institute of animal biology NAAS
  • P. V. Bodnar Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi
Keywords: cows, yield, lactation, duration of productive use, lifelong productivitry, correlation, the power of influence

Abstract

The aim of research was to study the duration the effectiveness and lifelong use of Ukrainian Black-Spotted dairy breed cows and the impact on these indicators of milk yield for the first and best of lactation. Research was carried out in Ltd. «Milk River» Sokal district, Lviv region. It is established, that the highly indices of life expectancy, productive use, lactation, number of lactations for life and the coefficient of economic use there were cows, milk yield for the first lactation of which was 35014000, for the best – 50015500 kg, but for the lifelong yields and the amount of milk fat – with the milk yield for the first lactation 40014500,  for better more than 6000 kg. Better by yields and the number of butterfat on one day of life, productive use and lactation were cows with milk yield for the first lactation of over 5500 kg, and for better more than 6000 kg. Thanks to the correlation analysis is set different levels and the direction of indicators duration communication and the efficiency and lifetime use of experimental cows with their milk yield for the first lactation. The highest positive and significant correlation coefficients have been established between the animals yields for the first lactation and their yields (0.4260.812) and the amount of milk  fat  (0.4450.811) for a day of life, productive use and lactation. Negative, but probable links were between milk yield of cows for the first lactation and the duration of their life, productive use, lactation, number of lactations in life, the coefficient economic use. The greatest influence of cows yield for the first lactation had their yield and the amount of milk fat for a day of productive use (61.89 and 62.47% respectively) and lactation (54.97 and 56.44%) and the lowest in a lifelong yield (2.01%) and the lifelong number of milk fat (1.97%). The largest predicted value had the links between the yields for the best lactation of cows and their lifelong milk yield, lifelong number of milk fat, yields and the amount of milk fat for a day of life and productive use and lactation. These links in all cases were close, highly reliable and were in the range 0.5980.911. The lowest correlation coefficient, in addition improbable and negative, was observed between milk yield of cows for the best lactation and average fat content in milk for all lactation (-0.008). Significant influence of better lactation on the above mentioned indicators are confirmed by our calculation the indicators of influence power, which ranged from 39.53 to 77.68%. The lowest power of influence of this factor was observed in the average fat content in milk for all investigated lactation (1.02%).

References

Gavrylenko, M.S. (2003). Dovichna produktyvnist' koriv ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' porody zalezhno vid viku i'hn'ogo pershogo otelennja. Rozvedennja i genetyka tvaryn. 35, 19–26 (in Ukrainian).

Gnatjuk, S.I., Kovalenko, V.M. (2016). Vplyv spadk-?vosti na pokaznyky produktyvnogo dovgolittja u tvaryn riznyh vnutrishn'oporodnyh typiv ukrai'ns'koi' chervonoi' molochnoi' porody. Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija «Tvarynnyctvo». Sumy. 7(23), 22–24 (in Ukrainian).

Gladij, M.V., Polupan, Ju.P., Bazyshyna, I.V. ta in. (2015). Zv’jazok tryvalosti ta efektyvnosti dovichnogo vykorystannja koriv z okremymy oznakamy pervistok. Rozvedennja i genetyka tvaryn. 50, 28–39 (in Ukrainian)

Kal'chuk, L.A. (2004). Tryvalist' vykorystannja ta prychyny vybuttja koriv chorno-rjaboi' porody riznyh genotypiv i linij. Sil's'kyj gospodar. 3–4, 29–32. (in Ukrainian).

Plohinskij, N.A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov. Moskva: Kolos (in Russian)

Polupan, Ju.P., Rjeznykova, N.L. (2008). Prognozuvannja tryvalosti ta efektyvnosti dovichnogo vykorystannja molochnoi' hudoby. Rozvedennja i genetyka tvaryn. 42, 254–261 (in Ukrainian).

Polupan, Ju.P. (2010). Metodyka ocinky selekcijnoi' efektyvnosti dovichnogo vykorystannja koriv molochnyh porid. Metodologija naukovyh doslidzhen' z pytan' selekcii', genetyky ta biotehnologii' u tvarynnyctvi: mater. naukovo-teoretychnoi' konf. (Chubyns'ke, 25.02.2010 roku). Kyi'v, 93–95 (in Ukrainian).

Polupan, Ju.P., Koval', T.P. (2011). Rannij otbor korov po jeffektivnosti pozhiznennogo ispol'zovanija. Zootehnija. 6, 4–5 (in Russian).

Fedorovych, V.V., Fedorovych, Y.I., Babik, N.P. (2016). Tryvalist' gospodars'kogo vykorystannja ta prychyny vybuttja koriv molochnyh i kombinovanyh porid. Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija «Tvarynnyctvo». Sumy, 5(29), 110–115 (in Ukrainian).

Abstract views: 41
PDF Downloads: 68
Published
2017-03-27
How to Cite
Poslavska, Y., Fedorovych, Y., & Bodnar, P. (2017). Duration and effectiveness of lifelong use of cows according to their milk yield for first and better lactation. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 175–181. https://doi.org/10.15421/nvlvet7439