RED POLISH LACTATION PERFORMANCE DEPENDENCE ON THEIR REPRODUCTIVE ABILITY INDICES


  • V. V. Fedorovych Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskiy
Keywords: breed, cows, yield, milk fat content, milk fat quantity, first insemination age, first calving age, duration of service– and intercalving periods

Abstract

Red Polish cows were under conducted researches. It was established that milk yield was within 2838,4–3698,4 kg, milk fat content – within 3,70–3,73 % and milk fat quantity – within 107.9–138.6 kg depending on the lactation. It should be noted the rise of yield and milk fat quantity with each subsequent lactation.  Experimental animals’ age of the first productive insemination and the first calving were respectively 534.4 days or 17.6 months and 817.5 days or 26.9 months, and the duration of service–period and intercalving period was within 92,4–94,4 and 375,2–378,6 days respectively.

It was discovered the lactation performance dependence on cows’ reproductive ability. Not to exceed 16 months of the first insemination and – 25 months of the fist calving experimental animals had the highest milk yield and milk fat and the duration of service–period and intercalving period was within 81–100 days and 361–380 days respectively.

 

Author Biography

V. V. Fedorovych, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskiy
Doctor of Agricultural Science, associate professor

References

Lakin. G. F. (1990). Biometriya. Ucheb. posobie dlya biol. spets. vuzov. – 4–e izd., pererab. i dop. M.: Vyisshaya shkola, 352. (in Russian).

Fedorovych, Ye. I., Siratskyi, Y. Z. (2004). Zakhidnyi vnutrishnoporodnyi typ ukrainskoi chorno–riaboi molochnoi porody: hospodarsko–biolohichni ta selektsiino–henetychni osoblyvosti / Ye. I. Fedorovych, – K.: Naukovyi svit, 385. (in Ukrainian).

Fedorovych, Ye., Siratskyi, Y. (2005). Vplyv tryvalosti sukhostiinoho, servis– i mizhotelnoho periodiv na molochnu produktyvnist koriv zakhidnoho vnutrishnoporodnoho typu chorno–riaboi khudoby // Ye. Fedorovych, Y. Siratskyi // Tvarynnytstvo Ukrainy. 1, 16–18. (in Ukrainian).

Fedorovych, Ye. Shcherbatyi, Z., Bodnar, P. (2014). Vplyv pokaznykiv vidtvoriuvalnoi zdatnosti na molochnu produktyvnist koriv / Tvarynnytstvo Ukrainy. 2, 38–41. (in Ukrainian).

Sharapa, H. S., Havrylenko, M. S. (2011). Molochna produktyvnist i vidtvorna zdatnist koriv novostvorenykh porid / Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. – Kyiv, 160 (1), 64–68. (in Ukrainian).

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2016-03-06
How to Cite
Fedorovych, V. V. (2016). RED POLISH LACTATION PERFORMANCE DEPENDENCE ON THEIR REPRODUCTIVE ABILITY INDICES. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 18(1), 140-146. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3517