REPRODUCTIVE ABILITY OF HEIFERS AND COWS FIRSTBORN OF UKRAINIAN BLACK SPOTTED DAIRY BREED WITH DIFFERENT LINES


  • Z. Y. Shсherbatyj Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj
  • P. V. Bodnar Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj
  • V. Y. Bodnaruk Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj
Keywords: heifers, cows first born, line, indicators of reproductive ability, insemination index, fertility index, reproductive ability ratio, part of influence

Abstract

Analysis of the reproductive ability of cows of Ukrainian black spotted dairy breed with different lines of Holstein origin in conditions of «Yamnytsya» breeding farm Tysmenytsya district Ivano-Frankivsk region was conducted. It was concluded that reproductive ability indicators of the researched animals significantly affect their linear affiliation. Age of first insemination and first calving, length of service-and intercalving periods reproductive ability coefficient and calves output per 100 cows by different lines were respectively within 17,8-21,5 and 27,0-30,6 month, 114,0–178,7 and 397,9–460,4 day and 83,0–95,7 0,83–0,96 head. The highest fertility level of first insemination of heifers lines characterized S. T. Rokit 252803 and Bellа 1667366 and the lowest - animals with Valiant line. The highest losses of milk per lactation days due to infertility characterized cows with line Valiant (1297,3 kg), and the lowest – animals S. T. Rokit line (195,9 kg). The share of lines influence upon heifers reproductive ability and cows firstborn according to index was within 0,91–8,38 %.

 

Author Biographies

Z. Y. Shсherbatyj, Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj
Doctor of Agricultural Sciences, Professor
P. V. Bodnar, Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj
 Candidate of Agricultural Sciences, assistant
V. Y. Bodnaruk, Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj
Candidate of Biological Sciences, Senior lecturer

References

Gyl', M. I., Galushko, I. A. (2006). Porivnjal'nyj analiz golshtyns'koi' hudoby riznyh zavods'kyh linij za molochnoju produktyvnistju v umovah ATZT «Agro-sojuz» Dnipropetrovs'koi' oblasti / Visnyk agrarnoi' nauky Prychornomor’ja / Mykolai'vs'kyj derzhavnyj agrarnyj universytet. – Mykolai'v, 2(34), 151–156. (in Ukrainian).

Sirac'kyj, J. Z. (1992). Gospodars'ka ocinka molochnyh koriv / [J. Z. Sirac'kyj, Ja. N. Danylkiv, A. A. Paholok ta in.]. – K. : Urozhaj, 191. (in Ukrainian).

Klopenko, N. I. (2011). Efektyvnist' vykorystannja genofondu golshtyns'koi' porody / Tehnologija vyrobnyctva i pererobky produkcii' tvarynnyctva: zbirn. nauk. prac'. – Bila Cerkva, 6(88), 75–78. (in Ukrainian).

Krip, O. M., Fedorovych, Je. I. (2012). Dynamika himichnogo skladu moloka koriv riznyh linij ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' molochnoi' porody / Naukovyj visnyk LNUVMBT im. S. Z. G'zhyc'kogo. 14, 2 (52). 2, 247–251. (in Ukrainian).

Vinnichuk, D. (1991). Ocenka sozdavaemyh tipov i porod krupnogo rogatogo skota na Ukraine / [Vinnichuk D. T., Sirackij I. Z., Sharan P. I. i dr.]. Kiev, 186. (in Russian).

Plohinskij, N. A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov / M.: Kolos, 256. (in Russian).

Samalov, V. N. (2007). Puti povyshenija vosproizvoditel'noj funkcii korov i telok / V. N. Samalov, Ju. M. Enin, A. N. Sinicin, A. S. Kozlov // Vesnik OreGau : Teoreticheskij i nauchno-prakticheskij zhurnal. FGBOU VPO “Orlovskij gosudarstvennyj agranyj universitet”. – Orel, 1(4), 23–24. (in Russian).

Sirac'kyj, J. Z. (2005). Robota z linijamy v suchasnyh umovah / Rozvedennja i genetyka tvaryn. – K.: Agrar. nauka, 38, 74–77. (in Ukrainian).

Stavec'ka, R., Rudyk, I. (2011). Molochna produktyvnist' ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' hudoby: selekcijni osoblyvosti / Tvarynnyctvo Ukrai'ny. 11, 18–22. (in Ukrainian).

Stavec'ka, R., Rudyk, I. (2011). Polipshujuchyj vplyv golshtyns'koi' porody / Tvarynnyctvo Ukrai'ny. 5, 26–30. (in Ukrainian).

Stavec'ka, R. V. (2003). Efektyvnist' formuvannja stad molochnoi' hudoby vitchyznjanoi' ta zarubizhnoi' selekcii' : avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. s.-g. nauk : scec. 06.02.01 “Rozvedennja ta selekcija tvaryn”. Chubyns'ke, 19. (in Ukrainian).

Tytarenko, I. V. (2012). Vzajemozv’jazok mizh pokaznykamy molochnoi' produktyvnosti ta vidtvornoi' zdatnosti koriv / I. V. Tytarenko, V. V. Sudyka, M. V. Tkachenko // Tehnologija vyrobnyctva i pererobky produkcii' tvarynnyctva: Zbirnyk naukovyh prac'. – Bila Cerkva, 7(90), 29–33. (in Ukrainian).

Fedorovych, Je. I., Sirac'kyj, J. Z. (2004). Zahidnyj vnutrishn'oporodnyj typ ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' molochnoi' porody: gospodars'ko-biologichni ta selekcijno-genetychni osoblyvosti. – K. : Naukovyj svit, 385. (in Ukrainian).

Abstract views: 8
PDF Downloads: 12
Published
2015-03-06
How to Cite
ShсherbatyjZ. Y., Bodnar, P. V., & Bodnaruk, V. Y. (2015). REPRODUCTIVE ABILITY OF HEIFERS AND COWS FIRSTBORN OF UKRAINIAN BLACK SPOTTED DAIRY BREED WITH DIFFERENT LINES. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 17(1), 286-293. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3592