Assessment of the potential and use of recreational resources of Stryj district of Lviv region


  • B. M. Kalyn Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2230-5628
  • M. V. Stanishevska Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: Stryi district, natural resources, historical and cultural resources, territories of the will, recreational activity

Abstract

In Lviv region, the development of the recreational sphere is a strategic landmark. Natural recreational resources of Lviv region and the largest in Ukraine in number, diversity and degree of preservation of historical and cultural resources have led to significant development of the industry. However, the territory of the region is characterized by varying degrees of development of recreational resources and development of recreational potential. The level and intensity of the current use of the potential of recreational resources of Stryi district are estimated. Due to the favorable geographical location, favorable climatic resources, a significant number and diversity of historical and cultural recreational resources, Stryi district has significant potential for the development of recreation. One of the main components of therapeutic recreation is the availability of natural therapeutic recreational resources – mineral waters and therapeutic mud – in the area. Morshyn has the largest number of mineral water sources, which are characterized by high sulfate content. 21 objects of the nature reserve fund have been created on the territory of the district, which has a high value for the organization of recreational activities and allows to consider them as the most important component of natural recreational resources. The potential of recreational resources of Stryi district is determined, which is 0.46 and corresponds to the average attractive level. Separate recreation centers have been formed within the district. This is, first of all, the city of Stryi, which has a significant number of historical and cultural resources, the city of Morshyn – as a center of medical and recreational recreation. The proximity to these cities of protected areas increases their recreational potential. Threats to further recreational use of nature are a significant anthropogenic load on the environment, irrational use of natural recreational resources and low investment activity in the development of the industry. Priorities for the development of recreational activities are the identification and use of new types of recreation, unique features of individual territories, popularization of their historical and ethnographic features, increasing the share of objects of will, in particular national importance.

References

Chabanchuk, V. Yu., & Melniichuk, M. M. (2015). Vykorystannia poliskykh lisovykh landshaftiv Rivnenshchyny u rekreatsii ta turyzmi. Nauk. zapysky Ternopilskoho nats. pedahohichnoho u-tu imeni V. Hnatiuka. Seriia: heohrafiia. Ternopil: SMP “Taip”, 2(39), 147–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NZTNPUg_2015_2_24 (in Ukrainian).

Chyr, N. V., & Hrab, O. M. (2015). Pryrodoresursnyi potentsial likuvalnykh hriazei dlia potreb sanatorno-kurortnoho hospodarstva Ukrainy. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi k-tsii “Suchasni osoblyvosti formuvannia i upravlinnia innovatsiinym potentsialom rehionalnoho rozvytku turyzmu ta rekreatsii iz zaluchenniam molodizhnoho resursu”, 15–17 zhovtnia 2015 roku. T.: TNTU, 206–208 (in Ukrainian).

Horyn, I. (2018). Pryrodni turystychno-rekreatsiini resursy Lvivshchyny: struktura, otsinka potentsialu ta kharakteru suchasnoho vykorystannia. Nauk. zapysky Ternopilskoho nats. pedahohichnoho u-tu imeni V. Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia, 2, 137–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2018_2_18 (in Ukrainian).

Kalyn, B. M., & Butsiak, A. A. (2017). Ekolohichna otsinka ta potentsial turystychno-rekreatsiinykh resursiv Brodivskoho raionu. Naukovyi visnyk LNU veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii. Seriia: Silskohospodarski nauky, 19(74), 15–19. doi: 10.15421/nvlvet7404 (in Ukrainian).

Mahas, M. Ia. (2003). Morshynske rodovyshche mineralnykh rozsoliv – peredumova funktsionuvannia kurortu Morshyn. Nauk. visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Iv.-Frankivsk, 2(6), 93–96 (in Ukrainian).

Nazaruk, M. M. (2018). Lvivska oblast: pryrodni umovy ta resursy. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Lev (in Ukrainian).

Pankiv, N. Ye. (2019). Pryrodookhoronni terytorii yak baza rozvytku ekolohichnoho turyzmu u Lvivskii oblasti na prykladi natsionalnoho pryrodnoho parku “Skolivski Beskydy”. Nauk. visnyk NLTU Ukrainy, 29(5), 88–92. doi: 10.15421/40290517 (in Ukrainian).

Perkhach, O., & Hamoniak, M. (2016). Ekoloho-heohrafichne vyvchennia poverkhnevykh vod administratyvnoho raionu yak napriam naukovykh doslidzhen studentiv. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii, 24, 84–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2016_24_20 (in Ukrainian).

Prohrama rozvytku turyzmu v Stryiskomu raioni na 2017 r. URL: http://stryirairada.gov.ua/rishennja/224-1.pdf (in Ukrainian).

Tretiak, A., & Hrebennyk, H. (2014). Pryrodni rekreatsiini resursy Ukrainy: stan vykorystannia ta potentsial. Zemlevporiadnyi visnyk, 8, 41–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_8_11 (in Ukrainian).

Vyshnevskyi, V. I., & Kosovets, O. O. (2003). Hidrolohichni kharakterystyky richok Ukrainy. K.: Nika-Tsentr (in Ukrainian).

Abstract views: 139
PDF Downloads: 81
Published
2020-10-02
How to Cite
Kalyn, B., & Stanishevska, M. (2020). Assessment of the potential and use of recreational resources of Stryj district of Lviv region. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 22(93), 97-101. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9317

Most read articles by the same author(s)