Properties of formed compositions of probiotic strains isolated from Carpathian bryndza


Keywords: Enterococcus durans, Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum, antagonistic activity, optical density, pH of the medium

Abstract

In order to give the product functional properties, promising for the industry strains of cultures of lactic acid bacteria L. lactis ssp. lactis IMAU 32258, Lb. plantarum KLDS 1.0728 and E. durans SB18, isolated from traditional Carpathian bryndza. It was found that under conditions of co-cultivation, the studied strains were compatible, ie did not show interspecific antagonism. Based on these probiotic strains, five compositions of L. lactis ssp. lactis IMAU 32258, Lb. plantarum KLDS 1.0728 and E. durans SB18 in the ratios,%: composition № 1 – 50:25:25; № 2 – 33:33:33; № 3 – 50:40:10; № 4 – 50:10:40 and № 5 – 70:15:15 respectively. When determining the rate of biomass accumulation, it was found that at a temperature of 32 ° C the highest growth intensity was registered in the cultivation of compositions № 1, № 2 and № 4, it exceeded the control by 19.5–20.1 times (P <0.001). At a temperature of 37 °C for 24 h, the highest change in the optical density of the nutrient medium was found in the cultivation of compositions № 1, № 2 and № 3, in particular, it increased, respectively, in 17.9, 17.8 and 18.1 (P < 0.001) times compared to control. When determining the ability of different compositions of the consortium of lactic acid bacteria to reduce the pH of the medium, it was found that for 24 h of cultivation at 32 ° C the best acid-forming properties showed compositions № 3, № 4 and № 5 because they reduced the pH of the medium by 32.8, 33.3 and 32.8 %, respectively, to 4.87–4.91 units. At a temperature of 37 °C formed by us compositions were able to reduce the pH of the medium to 5.03-5.12 units, while the best acid-forming properties showed compositions № 1, № 3 and № 5. In determining the antagonistic properties of the studied compositions of microorganisms when cultured at temperature 32 °C was found to have moderate antagonistic activity against Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, ie against all cultures of pathogenic and opportunistic microorganisms. Compared with other compositions, composition № 3 showed the highest antagonistic activity against Staphylococcus aureus, as well as quite high against Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter aerogenes. When culturing the studied compositions of a consortium of microorganisms at a temperature of 37 °C, all compositions showed moderate antagonistic activity against all test cultures of pathogenic and opportunistic microorganisms. Composition № 3 showed slightly higher antagonistic activity against Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Enterobacter aerogenes, as well as at a temperature of 32 °C, as well as against Pseudomonas aeruginosa. Therefore, isolated from traditional Carpathian cheese L. lactis ssp. lactis IMAU 32258, Lb. plantarum KLDS 1.0728 and E. durans SB18 have a high degree of biocompatibility and are suitable in different ratios for use in one composition, as indicated by the ability to accumulate biomass, lower pH and antagonistic activity to pathogenic and opportunistic microflora.

References

Aween, M. M., Hassan, Z., Muhialdin, B. J. Noor, H. M., & Eljamel, Y. A. (2012). Evaluation on antibacterial activity of Lactobacillus acidophilus strains isolated from honey. American Journal of Applied Sciences, 9(6), 807–817. doi: 10.3844/ajassp.2012.807.817.

Bodnarchuk, O. V. (2012). Doslidzhennia antahonistychnoi aktyvnosti zakvasok dlia kyslovershkovoho masla. Naukovyi visnyk LNUVMBT im. S. Z. Hzhytskoho, 14, 252), 189–194 (in Ukrainian).

Danylenko, S. H., Naumenko, O. V, & Potemska, O. I. (2019). Biotekhnolohiia yak osnova suchasnykh innovatsiinykh tekhnolohii vyrobnytstva prodovolchykh tovariv. Zhurnal Prodovolchi resursy, 12, 64–73. doi: 10.31073/foodresources2019-12-07 (in Ukrainian).

Egorov, N. S. (1965). Mikroby-antagonisty i biologycheskie metody opredelenija antibioticheskoj aktivnosti. M.: Vysshaja shkola (in Russian).

Ganguly, N. K., Bhattacharya, S. K., Sesikeran, B. et. al. (2011). ICMR-DBT Guidelines for evaluation of probiotics in food. Indian J Med Res 134(1), 22–25. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3171912.

Hoffmann, D. E. et al. (2012). Final Report Federal Regulation of Probiotics: An Analysis of the Existing Regulatory Framework and Recommendations for Alternative Frameworks. NIH Grant Number: 5R01HG005171-02. November 15, 118. URL: https://www.law.umaryland.edu/media/SOL/pdfs/Programs/Health-Law/FinalWhitePaper.pdf.

Huzhvynska, S. O. (2014). Vidbir molochnokyslykh bakterii dlia vyhotovlennia probiotychnykh preparative. Veterynarna medytsyna, 99, 196–201 (in Ukrainian).

Kalinichenko, S. V., Korotkykh, O. O., & Tishchenko, I. Yu. (2016). Suchasni napriamky stvorennia ta udoskonalennia probiotykiv. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 1(42), 4–10 (in Ukrainian).

Krasnykova, L. V., Hunkova, P. Y., & Markelova, V. V. (2013). Mykrobyolohyia moloka y molochnыkh produktov. Laboratornyi praktykum. SPb.: Nyu Ytmo (in Russian).

Kushnir, I. I., Tsisaryk, O. Y., Shalovylo, S. H., Gutyj, B. V., Kushnir, G. V., Slyvka, I. M., & Musiy L. Y. (2020). The ability of enterococci extracted from traditional Carpathian cheese bryndza to produce biologically active substances. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(3), 15–19. doi: 10.32718/ujvas3-3.03.

Kushnir, I. I., Tsisaryk, O. Y., Slyvka, I. M., Musiy, L. Y., Kushnir, I. M., & Semen, I. S. (2020). Growth intensity and antibacterial properties of Enterococcus faecium and Enterococcus durans strains isolated from tradi-tional Carpathian brynza. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 22(92), 42–49. doi: 10.32718/nvlvet-a9208.

Martinez, R. C. R. Anynaou, A. E., Albrecht., S. A., Schols, H. A., Martinis, E. C. P., Zoetendal, E. G., Venema, K., Saad, S. M. I., & Smidt, H. (2011). In vitro evaluation of gastrointestinal survival of Lacto-bacillus amylovorus DSM 16698 alone and combined with galactooligosaccharides, milk and or Bifidobac-terium animalis subsp. Lactis Bb-12. Int. J. Food Mi-crobiol, 149(2), 152–158. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.06.010.

Merlich, A. H., & Limanska, N. V. (2016). Antahonistychna aktyvnist bakterii Lactobacillus plantarum, vydilenykh z roslynnykh dzherel Ukrainy ta Frantsii, proty fitopatohennykh bakterii. Mikrobi-olohiia i biotekhnolohiia, 4, 71–85. doi: 10.18524/2307- 4663.2016.4(36).86773 s.

Pokhylko, Yu. M., & Kravchenko, N. O. (2016). Vplyv seredovyshcha kultyvuvannia na antahonistychnu aktyvnist molochnokyslykh bakterii. Silskohospo-darska mikrobiolohiia, 24, 64–72 (in Ukrainian).

Shuhai, M. O. (2015). Antahonistychna aktyvnist yak kryterii vidboru molochnokyslykh bakterii u bio-tekhnolohii molochnykh fermentovanykh produktiv. Prodovolchi resursy. Seriia: Tekhnichni nauky, 4, 69–74 (in Ukrainian).

Skybitskyi, V. H., Kozlovska, H. V., Ibatullina, F. Zh. et al. (2013). Metodychni rekomendatsii z konstruiuvannia probiotykiv ta zastosuvannia yikh u praktytsi veterynarnoi medytsyny, K.: ZAT “Nichlava” (in Ukrainian).

Solonyna, N. L. (2013). Zhyttiezdatnist ta adhezyvni vlastyvosti probiotychnykh shtamiv mikrobiv, shcho vkhodiat do skladu liofilizovanykh komertsiinykh probiotykiv, vykorystovuvanykh u praktytsi. Annals of Mechnikov Institute, 1, 61–65 (in Ukrainian).

Slyvka, I. M, Tsisaryk, O. Y., Dronyk, G. V., & Musiy, L. Y. (2018). Strains of lactic acid bacteria isolated from traditional Carpathian cheese. Regul. Mech. Biosyst., 9(1), 62–68. doi: 10.15421/021808.

Vamanu, E., & Vamanu, A. (2010). Viability of the Lactobacillus rhamnosus IL1 strain in simulated gastrointestinal conditions. Int. J. Pharmacol, 6(5), 732–737. doi: 10.3923/ijp.2010.732.737.

Vasyliuk, O. M., Kovalenko, N. K., & Harmasheva, I. L. (2014). Antahonistychni vlastyvosti shtamiv Lactobacillus plantarum, izolovanykh iz tradytsiinykh fermentovanykh produktiv Ukrainy. Mikrobiol. Zhurnal, 76(3), 24–31 (in Ukrainian).

Voida, Yu. V., & Solonyna, N. L. (2012). Mikroekolohiia liudyny i rol probiotychnykh preparativ v terapii hniinozapalnykh zakhvoriuvan v akusherstvi i hinekolohii. Annals of Mechnikov Institute, 2, 27–37 (in Ukrainian).

Irkitova, A. N. (2012). Ekoloho biolohichna otsinka shtamіv Lactobacillus Acidophilus, yaki vykorystovuiut u vyrobnytstvi probiotychnykh produktiv: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kandydata byol. nauk: spec. 03.02.03 “Mikrobiolohiia”. Perm (in Russian).

Abstract views: 71
PDF Downloads: 102
Published
2020-10-09
How to Cite
Kushnir, I., Tsisaryk, O., Kushnir, I., Semen, I., Slyvka, I., & Musiy, L. (2020). Properties of formed compositions of probiotic strains isolated from Carpathian bryndza. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 22(93), 119-125. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9320

Most read articles by the same author(s)