Growth parameters and living weight of the geese of diferent genotypes


Keywords: geese, generation, growth intensity parameters, formation intensity, growth uniformity, growth stress.

Abstract

The article presents the results of determining the parameters of growth intensity in the geese of different genotypes in the process of creating a dimorphic population. It was found that in the geese of the Rhine and Large Gray breeds, dimorphic population, high rates of formation intensity were determined during the first three weeks of life, slightly lower in the offspring of F1-F3. For the value of this criterion, a tendency to increase from the descendants of F1 to dimorphic geese. In most cases, the bird of the original breed was characterized by a higher growth rate than the hybrids. The highest values of the growth uniformity index are characteristic of Large Gray geese, which indicates a better gradual uniform development of their internal organs and systems compared to birds of other studied groups. F1 hybrid geese, having a high live weight at 9 weeks of age, were characterized by a higher value of growth uniformity. Dimorphic geese in this parameter predominated only in F2 hybrids. The growth uniformity index shows a high correlation with live weight of the geese at 9 weeks of age (r = 0.6518). This indicates that with its use it is possible with a high probability to predict the further live weight of the bird. High rates of absolute and relative growth and the index of uniformity of growth contribute to the formation of high live weight in geese of Large Gray breed in the early ontogenesis. This indicates their moderate type of growth, ie obtained close indicators of relative growth in adjacent age periods. The maximum values of the growth stress index were determined in poultry of the original breeds, which indicates a more uniform intense growth of young animals. The geese of the created dimorphic population, which outnumbered the descendants of the first-third generation, were also characterized by relatively high values of this indicator. The growth stress index shows a close correlation with the indicators of the intensity of formation (r = 0.9559). A negative correlation was established between the growth stress index and the value of the relative growth – r = -0.4033. With an increase in the growth stress index, an increase in the value of the average daily increase (r = 0.6934) is expected.

References

Akimov, O. V. (2010). Intensyvnist` rostu chystoporid-nogo i porodno-linijnogo molodnyaku svynej. Visny`k agrarnoyi nauky Prychornomorya, 1(2), 131–135 (in Ukranian).

Barkar, Ye. V., & Shevchenko, D. M. (2015). Parametry rostu ta vidtvoriuvalni yakosti svynei riznykh klasiv rozpodilu. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 2(17), 68–71. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/ journal/2015/2/304.pdf (in Ukranian).

Hunchak, A., Ratych, I., Gutyj, B., & Paskevych, H. (2016). Metabolic effects of iodine in poultry for its deficiency or excess in the diet. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 18(2), 70–76. doi: 10.15421/nvlvet6716.

Karatieieva, O. I. (2016). Matematychne modeliuvannia rostu koriv riznykh typiv formuvannia orhanizmu ta yikh nastupna mo-lochna produktyvnist. Naukovo-tekhnichnyi biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohich-noho kontroliu resursiv APK, 4(1), 98–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ndbnndc_2016_4_1_21 (in Ukranian).

Khvostyk, V. P. (2015). Obgruntuvannia ta praktychna realizatsiia metodychnykh pidkhodiv do stvorennia novykh i udoskonalennia isnuiuchykh populiatsii silskohospodarskoi ptytsi: avtoref. dys. … dokt. s.-h. nauk: 06.02.01. s. Chubynske Kyivskoi oblasti, 40 (in Ukranian).

Kovalenko, V. P., & Bolelaja, S. Ju. (1996). Principy ot-bora mjasnoj pticy po naprjazhennosti rosta v ran-nem ontogeneze. Tezisy ІІ Ukrainskoj konferencii po pticevodstvu, 62 (in Russian).

Kovalenko, V. P., & Krasnoshchok, V. H. (2001). Zviazok typolohichnykh osoblyvostei husei z yikh vidhodivel-nymy ta miasnymy yakostiamy. Visnyk Sumskoho DAU, 5, 100–103 (in Ukranian).

Kovalenko, V. P., Bolelaja, S. Ju., & Borodaj, V. P. (1998). Prognozirovanie plemennoj cennosti pticy po intensivnosti processov rosta v rannem ontogeneze. Citologija i genetika, 32(3), 88–92 (in Russian).

Kovalenko, V. P., Nezhlukchenko, T. I., & Plotkin, S. Ya. (2008). Suchasni metody otsinky i prohnozuvannia zakonomirnostei onto-henezu tvaryn i ptytsi. Visnyk ahrarnoi nauky, 2, 40–47 (in Ukranian).

Kovalov, D. V. (2000). Udoskonalennia pryiomiv pidvyshchennia produktyvnosti yarok askaniiskoi tonkorunnoi porody: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk. Kherson, 17 (in Ukranian).

Masliuk, A. M., & Atanovska-Masliuk, O. Y. (2017). Osoblyvosti rostu molodniaku ovets askaniiskoi mi-aco-vovnovoi porody v period pidsysu. Vivcharstvo ta kozivnytstvo, 2, 90–100. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vivkoz_2017_2_11 (in Ukranian).

Medvid, S., Hunchak, A., Gutyj, B., & Ratych, I. (2017). Prospects of rational security chicken-broilers with mineral substances. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(79), 127–134. doi: 10.15421/nvlvet7925.

Mina, M. V., & Klevezal', G. A. (1976). Rost zhivotnyh. M.: Nauka (in Russian).

Ostapenko, V. I. (2009). Vyznachennia zakonomirnostei rostu ptytsi z vykorystanniam alometrychnykh funktsii. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 64(2), 47–53 (in Ukranian).

Ostapyuk, A. Y., & Gutyj, B. V. (2020). Influence of milk thistle, methifene and sylimevit on the morphological parameters of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(1), 42–46. doi: 10.32718/ujvas3-1.08.

Paskevych, H., Hunchak, A., & Fialovych, L. (2018). Adaptive ability of the poultry and its importance in the selection of animals. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 20(84), 175–179. doi: 10.15421/nvlvet8432.

Patrieva, L. S. (2005). Otsinka zakonomirnostei rostu kachok v rannomu ontohenezi. Naukovyi visnyk Lvivskoi natsiona-lnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S. H. Hzhytskoho, 7(2), 214–217 (in Ukranian).

Sobolievа, S. V., Gutyj, B. V., & Sobolev, O. I. (2020). Сhanges in goslings’ blood pattern under the influence of different doses additives of selenium in forages. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Ag-ricultural sciences, 22(92), 50–55. doi: 10.32718/nvlvet-a9209.

Svechin, Ju. K. (1985). Prognozirovanie produktivnosti zhivotnyh v rannem vozraste. Vestnik sel'skohozja-jstvennoj nauki, 4, 103–105 (in Russian).

Zadorozhnyi, V. V. (2000). Porivnialna otsinka linii broilernykh krosiv za enerhiieiu rostu. Tavriiskyi nau-kovyi visnyk, 14, 79–81 (in Ukranian).

Abstract views: 151
PDF Downloads: 39
Published
2021-04-07
How to Cite
Paskevych, G., Khvostik, V., & Fijalovych, L. (2021). Growth parameters and living weight of the geese of diferent genotypes. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 23(94), 42-45. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9408