Assessment of microbiological indicators and monitoring of a sociological survey of the quality of sources in the city of Lviv


Keywords: spring water, groundwater, water resources, water pollution, Zalizna Voda Park, Stryiskyi Park, ecological safety, microbiological indicators.

Abstract

There are a number of springs on the territory of Lviv, water from which is used by the city residents. It should be noted that natural resources cannot be systematically used by the population for drinking purposes, as they are not sources of centralized water supply and, accordingly, do not have service personnel. No sanitary protection zones have been established for such sources, within which economic activities are prohibited. In this regard, the quality of water from such natural sources has unstable indicators, which depend on many factors of man-made and natural factors (sanitary-chemical and sanitary-microbiological indicators can sometimes fluctuate within one week), which makes it unfit for human consumption and can lead to acute intestinal infections of bacterial and viral etiology, a number of infectious diseases. The article considers the current ecological, microbiological state of natural sources of the city of Lviv. The necessity, and hence the relevance of the analysis and detailed microbiological assessment of water quality of springs in the city of Lviv, namely: springs № 1 in the park "Zalizna Voda" (Lviv, Ternopilska Street); springs № 2 in the park "Zalizna Voda" (Lviv, Myshuhy Street); springs № 3 in Stryiskyi Park (Lviv, Stryiska Street). A sociological survey of city residents on the use and consumption of water from the studied sources was conducted. The results of the analysis were compared with the list of maximum concentration limits of harmful substances in water bodies in accordance with the order № 400 from 12.05.2010 on approval of State sanitary norms and rules Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption (DSanPiN 2.2.4-171-10).

References

Andrusyshyna, I. M. (2015). Vplyv mineralnoho skladu pytnoi vody na stan zdorovia naselennia. Voda i vo-do-ochysni tekhnolohii. Naukovo-tekhnichni visti, 22–31 (in Ukrainian).

Antonova, S. Ye. (2014). Orhanizatsiino-pravove zab-ezpechennia v sferi derzhavnoho upravlinnia vodozabezpechennia naselennia. Derzhavne up-ravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=718 (in Ukrainian).

Avramenko, L. M. (2011). Zabezpechennia naselennia yakisnoiu i bezpechnoiu pytnoiu vodoiu – priorytetne zavdannia okhorony zdorovia. Skhidnoievropeiskyi zhurnal hromadskoho zdorovia, 1, 53–55 (in Ukrainian).

Chub, I. M. (2019). Metodychni rekomendatsii do orhanizatsii samostiinoi roboty, vykonannia labora-tornykh robit ta provedennia praktychnykh zaniat iz dystsypliny “Mikrobiolohiia i khimiia vody” (dlia stu-dentiv 1–2 kursiv dennoi i zaochnoi form navchannia haluzi znan 19 – Arkhitektura ta budivnytstvo, spet-sialnosti 192 – Budivnytstvo ta tsyvilna inzheneriia spetsializatsiia (osvitnia prohrama) “Hidrotekhnika” (Vodni resursy). KhNUMH im. O. M. Beketova (in Ukrainian).

Khvesyk, M. A., & Mandzyk, V. M. (2009). Vodni resursy – investytsiia sohodennia i perspektyva maibutnoho. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1, 2–8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_1_2 (in Ukrainian).

Koszisek, F., Rosborg, I., Selinus, O., Ferrante, M., & Jovanonic, D. (2015). Drinking water minerals and mineral balance. SIP, Switzerland.

Kozak, V. I., & Kozliuk, O. O. (2019). Rozrobka haluzevykh stratehii ta prohram vodopostachannia, vodovidvedennia ta sanitarii v obiednanykh terytorialnykh hromadakh: metodychnyi posibnyk. K.: DESPRO (in Ukrainian).

Ladychenko, V. V. (2015). Mistse prava na pytnu vodu v systemi prav liudyny. Naukovi zapysky Mizhnarod-noho humanitarnoho universytetu: [zbirnyk]. Odesa: Feniks, 23, 62–65. URL: http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v23/27.pdf (in Ukrainian).

Lypovetska, O. B. (2016). Vplyv dovhotryvaloho spozhyvannia nekondytsiinoi za mineralnym skladom pytnoi vody na formuvannia neinfektsiinoi zakhvoriuvanosti naselennia ta rozrobka profil-aktychnykh zakhodiv: avtoref.. dys. … kand. med. nauk. Kyiv (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl “Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznache-noi dlia spozhyvannia liudynoiu” (dsanpin 2.2.4-171-10) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0452-10#text (in Ukrainian).

Prodanchuk, M. H., Mudryi, I. V., & Velykyi, V. I. (2006). Naukovo-metodychni aspekty toksykoloho-klinichnykh do-slidzhen vplyvu mineralnoho skladu pytnoi vody na stan zdorovia naselennia Ukrainy. Sovremennye problemy toksykolohii, 3, 4–7. URL: https://scholar.google.com/scholar?cluster=11939602227861470078&hl=en&oi=scholarr (in Ukrainian).

Prokopov, V. O., & Ohnianyk, N. S. (2016). Pytna voda Ukrainy: medyko-ekolohichni ta sanitarno-hihiienichni aspekty. Medytsyna. Kyiv (in Ukrainian).

Prymushko, S. I. Biloshapskoi, T. D., & Velychko, V. F. (2011). Stan pidzemnykh vod Ukrainy: shchorichnyk. Kyiv: Derzhavne naukovo-vyrobnyche pidpryiem-stvo “Derzhavnyi informatsiinyi heolohichnyi fond Ukrainy” (in Ukrainian).

Roi, I. O. (2017). Pidvyshchennia ekolohichnoi bezpeky pytnoho vodopostachannia shliakhom intensyfikatsii protsesu okyslennia orhanichnykh rechovyn : avtoref. dys. … kand. tekh. nauk. Sumy (in Ukrainian).

Shestopalov, V. M., & Ovchynnikova, N. B. (2017). Doslidzhennia rivnovazhnoho stanu vody ta prob-lema vplyvu pytnoi ta mineralnoi vody na zdorovia liudyny. Heolohichnyi zhurnal, 1, 23–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geojur_2017_1_4 (in Ukrainian).

Stepova, K. V., Musii, K. P., & Dumas, I. Z. (2019). Otsinka yakosti vody u pryrodnykh dzherelakh m. Lvova. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti, 20, 106–109. doi: 10.32447/20784643.20.2019.16 (in Ukrainian).

Svirenko, L. P. Spirin, O. I., & Yakovliev, V. V. (2001). Pidzemni vody urbanizovanykh terytorii ta poviazani z nymy problemy. Kommunal. khoz-vo horodov : nauch.-tekhn. sb. K.: Tekhnika, 36, 186–189 (in Ukrainian).

Trahtenberg, I. M., & Prodanchuka, N. G. (2016). Populjarnaja toksikologija. K.: VD “Avіcena” (in Russian).

Vodni dzherela (2020). URL: https://buvrzt.gov.ua/dzerelo. html (in Ukrainian).

Vodni resursy Ukrainy. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ node/3972 (in Ukrainian).

Vytiv, V. A. (2018). Pravove rehuliuvannia yakosti i bezpeky pytnoi vody v YeS ta Ukraini. Molodyi vchenyi, 12(64), 175–178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12%281%29__47 (in Ukrainian).

Zorina, O. V. (2019). Hihiienichni problemy pytnoho vodopostachannia Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia v umovakh yevrointehratsii: avtoref. dys. … d- ra biol. nauk: Kyiv (in Ukrainian).

Abstract views: 87
PDF Downloads: 30
Published
2021-04-07
How to Cite
Rudenko, O., Lytvyn, N., & Gutyj, B. (2021). Assessment of microbiological indicators and monitoring of a sociological survey of the quality of sources in the city of Lviv. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 23(94), 81-85. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9415