Level of phenotypic consolidation and correlation analysis of reproductive qualities of sows of different breeding value


  • V. I. Khalak State Institution Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine, Dnipro, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4384-6394
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
  • O. M. Bordun Institute of Agriculture of the North-East of NAAS of Ukraine, v. Sad, Sumy region, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6144-771X
  • O. I. Stadnytska Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS of Ukraine, v. Obroshino, Lviv region, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6574-4068
  • S. E. Chernyavsky State Institution Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine, Dnipro, Ukraine
Keywords: sow, breed, breeding value, reproductive qualities, index, phenotypic consolidation coefficient, variability, correlation

Abstract

The results of research activities of reproductive qualities of sows of different breeding value are given, the level of their phenotypic consolidation is determined and the correlation analysis is carried out. The study was conducted in agricultural formations of Dnipropetrovsk and Sumy regions (LLC “AF “Renaissance”, research farm of the Institute of Agriculture of the Northeast NAAS of Ukraine, LLC “Druzhba – Kaznacheyivka”), livestock laboratory of the State Institution Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine and livestock laboratory economy of the North-East of NAAS of Ukraine. The work was performed according to the research program of NAAS of Ukraine № 30 “Innovative technologies of breeding, industrial and organic production of pig products” (“Pig breeding”). The object of the study were sows of large white breed. Indicators of reproductive qualities of animals of the specified production group were investigated taking into account the following quantitative signs: multiplicity, head; milk yield, kg, number of piglets at weaning, head; nest weight at the time of weaning at the age of 28 days, kg, safety, %. The BLUP index (maternal line) was calculated on the basis of the Main Breeding Center for Pig Breeding (Institute of Pig Breeding and AIP NAAS of Ukraine) according to the general model of a single animal. The index of alignment (homogeneity) of the sow's nest by live weight of piglets at the time of their birth, the index of reproductive qualities of the sow and the coefficients of phenotypic consolidation of the main quantitative traits were calculated according to the methods of V. I. Khalak (2012), M. D. Berezovsky (quoted from A. Vashchenko, 2019) and Yu. P. Polupan (1996, 2005), respectively. Biometric processing of research results was performed according to the methods of G. F. Lakin (1990). It was found that the maximum indicators of fertility, milk yield, number of piglets and nest weight at the time of weaning at the age of 28 days are characterized by sows of group I, in which the index BLUP (maternal line) is 109.78128.75, the index of reproductive qualities (CPI) 101.43161.72 points. The correlation coefficients between the characteristics of reproductive qualities and integrated indicators are reliable and range from + 0.648 ± 0.0492 (index BLUP (maternal line) × milk yield) to + 0.984 ± 0.0086 (index of reproductive qualities (IRQ) × nest weight per weaning time at the age of 28 days). A high level of phenotypic consolidation on the basis of reproductive qualities of sows was found in animals of group II by milk yield (K1 = 0.561, K2 = 0.499) and nest weight at the time of weaning at the age of 28 days (K1 = 0.521, K2 = 0.472), peers of group I – by multiplicity (K1 = 0.315, K2 = 0.410) and the number of piglets at weaning (K1 = 0.296, K2 = 0.397). The calculation of economic efficiency of sows of different breeding value shows that the maximum increase in additional products was obtained from sows of group I, in which the index BLUP (maternal line) is 109.78128.75, the index of reproductive qualities (IRQ) 101.43161, 72 points +13.08 %, and its value is +332.08 UAH/head. These indicators of evaluation indices are a criterion for selecting high-yielding sows of large white breeds of controlled herds.

References

Balatsky, V. N., Saenko, A. M. & Grishina, L. P. (2012). Polymorphism of the estrogen receptor 1 locus in populations of pigs of different genotypes and its association with reproductive traits of large white sows. Cytol. Genet., 46, 233–237. doi: 10.3103/S0095452712040020.

Bazhov, G. M., & Komlatskiy, V. I. (1989). Biotekhnologiya intensivnogo svinovodstva. [Bio-technology of intensive pig breeding]. Moskva: Rosagropromizdat (in Russian).

Berezovsʹkyy, M. D., & Khatʹko, I. V. (2005). Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistyu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh repro-duktoriv. [Methods for assessing boars and sows on the quality of offspring in breeding plants and breed-ing breeders] Suchasni metodyky doslidzhenʹ u svynarstvi. Poltava, 32–37 (in Ukrainian).

Chinarov, Yu., Zinov'yeva, N., & Yernst, L. (2007). Metod plemennoy otsenki sviney na osnove BLUP. [Method of breeding assessment of pigs based on BLUP]. Zhivotnovodstvo Rossii, 2, 45–46 (in Rus-sian).

Danshin, V. A. (2008). Otsenka geneticheskoy tsennosti zhivotnykh [Assessment of the genetic value of animals]. K.: Agrarna nauka (in Russian).

Ibánẽz-Escriche, N., Fernando, R. L., Toosi, A. et al. (2009). Genomic selection of purebreds for crossbred performance. Genet Sel Evol, 41, 12. doi: 10.1186/1297-9686-41-12.

Khalak, V. I. (2012). Sposib vyznachennya vyrivnyanosti hnizda svynomatok (2012) [The method of determin-ing the alignment of the sow's nest] patent 66551 Ukrayina, MPK (2011.01) A 01K 67/02 (2006.01), A 61D 19/00.; zayavnyk patentu Instytut tvarynnytstva tsentralʹnykh rayoniv UAAN, vlasnyk patentu DU Instytut silʹsʹkoho hospodarstva stepovoyi zony NAAN. № u 2011007148; zayavl. 06.06.2011; opubl. 10.01.2012, Byul. № 1. URL: https://uapatents.com/2-66551-sposib-viznachennya-virivnyanosti-gnizda-svinomatok.html (in Ukrainian).

Khalak, V. I. (2015). Nekotoryye selektsionnyye priznaki sviney i ikh otsenka s ispol'zovaniyem innovatsionnykh metodov [Some breeding traits of pigs and their assessment using innovative methods]. Nauchnyy faktor v strategii innovatsionnogo razvitiya svinovodstva: sb. materialov XXII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii; Grodno: GAU, 140–145 (in Russian).

Khalak, V. I. (2020). Hen retseptoru melanokortyna 4 (Mc4r) – efektyvnyy marker vidhodivelʹnykh i m’yasnykh yakostey molodnyaku svyney velykoyi biloyi porody zarubizhnoho pokhodzhennya. [Mela-nocortin 4 receptor gene (Mc4r) is an effective marker of fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of foreign origin]. Aktualʹni problemy pidvyshchennya yakosti ta bezpeka vyrobnytstva y pererobky produktsiyi tvarynnytstva: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Dnipro, 14 lyutoho 2020 r.). Dnipro, 148–151. URL: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2097 (in Ukrainian).

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., & Horchanok, A. (2020). Effect of blood serum en-zymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 158–161. doi: 10.15421/2020_25.

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchen-ko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., & Lytvyshchen-ko, L. (2020). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356–360 doi: 10.15421/2020_109.

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Lytvyshchenko, L., & Kuzmenko, L. (2020). Large White breed sows. Ukrainian Journal of Ecology, 10(4), 122–126. doi: 10.15421/2020_178.

Kozyr, V., Khalak, V., & Povod, M. (2019). DNA-type results swine for MS4R-gene and its association with productivity. Agrolife: Scientific journal. University of Agronomic Sciences and Veterinari Medicine of Bucharest. Bucharest, 8(1), 128–133. URL: http://agrolifejournal.usamv.ro/pdf/vol.VIII_1/Art16.pdf.

Lakin, G. F. (1990). Biometriya [Biometrics]. Moskva (in Russian).

Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol'zovaniya v sel'skom khozyaystve rezul'tatov nauchno-issledovatel'skikh rabot, novoy tekhnologii, izobreteniy i ratsionalizatorskikh predlozheniy (1983). [Methodology for determining the economic efficiency of the use in agriculture of the results of sci-entific research, new technology, inventions and ra-tionalization proposals] Moskva: VAIIPI (in Russian).

Polupan, Yu. P. (1996) Otsenka stepeni fenotipicheskoy konsolidatsii genealogicheskikh grupp zhivotnykh. [Assessment of the degree of phenotypic consolida-tion of genealogical groups of animals]. Zootekhniya, 10, 13–15 (in Russian).

Rybalko, V. P., & Floka, L. V. (2014). Vplyv fenotypovykh faktoriv na produktyvni yakosti svyney chervono-bilopoyasoyi porody [Influence of phenotypic factors on productive qualities of pigs of red-white-belt breed] Monohrafiya. Poltava: RVV PUET (in Ukrainian).

Schiavo, G., Galimberti, G., Calo, D. G. et al. (2015). Twenty years of artificial directional selection have shaped the genome of the Italian Large White pig breed. Animal Genetics, 47(2), 181–191. doi: 10.1111/age.12392.

Sheyko, I. P., Loban, N. A., Vasilyuk, O. Yа., Petrushko, I. S., Chernov, A. S., & Sheyko, R. I. (2008). Sposob kompleksnoy otsenki reproduktivnykh kachestv svinomatok [A method for a comprehensive assess-ment of the reproductive qualities of sows] patent RF № 2340178 S 2, A 01K 67/02.; zayavitel' i patentoobladatel' Nauchno-prakticheskiy tsentr Natsional'noy akademii nauk Belarusi po zhivotnovodstvu. № 2006118083; zayavl. 26.05.2006; opubl. 10.12.2008, Byul. № 34 (in Russian).

Tserenyuk, O. M., Khvatov, F. I., & Stryzhak T. A. (2010). Efektyvnistʹ selektsiynykh i otsinochnykh indeksiv materynsʹkoyi produktyvnosti svyney [Effi-ciency of selection and evaluation indices of maternal productivity of pigs]. Nauk. tekhn. byul. Instytutu NAAN. Kharkiv, 102, 173–183 (in Ukrainian).

Voloshchuk, V. M., & Khalak, V. I. (2015). Produktyvnistʹ svyney riznoyi pleminnoyi tsinnosti ta klasiv rozpodilu za indeksamy O. Vanhena ta A. Sazera, KH. Fredina. [Productivity of pigs of different breeding value and distribution classes according to the indices of O. Wangen and A. Sazer, H. Fredin]. Svynarstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy nauk. zb. Instytutu svynarstva i APV NAAN. Poltava, 67, 81–86 (in Ukrainian).

Abstract views: 191
PDF Downloads: 83
Published
2021-04-07
How to Cite
Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Stadnytska, O., & Chernyavsky, S. (2021). Level of phenotypic consolidation and correlation analysis of reproductive qualities of sows of different breeding value. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 23(94), 117-122. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9421

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>