Relative variability of phenotypic traits and indicators of milk productivity of cows


Keywords: cows, correlative variability, dairy productivity, live weight, body measurements, reproductive capacity.

Abstract

The research was conducted on cattle of Black-and-White breed (Holstein and Ukrainian Black-and-White dairy breed) at LLC “Veleten” Glukhiv district of Sumy region (n = 1956) and PJSC “Breeding Plant “Stepnoy” of Kamyansko-Dniprovsk district of Zaporizhzhia region (n = 1981). Based on retrospective data analysis (“Uniform-Agri” – program of dairy herd management) for the period from 2004 to 2017 it was studied the live weight of cows in growing period (newborns, 6, 12; 18 months, at first insemination and after the first calving), body measurements of heifers (height at shoulders, chest depth, chest width, chest girth behind the shoulder blades, oblique body length, width of hips, wrist girth) and traits of reproducibility (age at first insemination, age at first calving, duration of service period, insemination index, fertility index) and milk productivity of cows (milk yields for 305 days, fat and protein content in milk for the first, second and third lactation). Based on our previously obtained data by correlation analysis method it was studied the relative variability of phenotypic traits and indicators of dairy productivity of cows. It is established that the connections of live weight of cows during their rearing with traits of milk productivity were multidirectional and ranged from slightly improbable to moderately significant values. At the same time, in both farms, the most significant highly probable connection was noted between the live weight of animals at the age of 12 months and the milk yield of first-borns that indicates the possibility of selecting heifers at the specified age to provide them future high milk productivity. There was significant variability of the relationship between body measurements and the amount of milk yield of cows for the first, second and third lactation. However, cows of both farms, had direct connection, but a bit weaker in animals at PJSC “Breeding Plant “Stepnoy”. Positive correlation coefficients between indicators of exterior and milk yields of cows give reasons to claim the efficiency of indirect selection of heifers by body measurements. Rational management of dairy farming and high profits depend a lot on knowledge of regularities of correlative variability of productive traits of cows and indicators of reproductive capacity. It is established that the connections between the traits of milk productivity and reproductive capacity of animals were different and ranged from weak to medium and from reliable to improbable. The most significant highly reliable, however, with negative correlation coefficients were observed between milk yield of cows for all studied lactations and their age at the first insemination and the first calving

References

Bardash, D. O. (2019). Populiatsiino-henetychni parametry oznak molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskykh chervono-riaboi ta chorno-riaboi molochnykh porid [Population-genetic parameters of dairy productivity traits of cows of Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 3(38), 73–77. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2019.3.9 (in Ukrainian).

Boyko, O. V., Sotnichenko, Y. M., & Tkach, E. F. (2015). Uspadkuvannia ta spivvidnosna minlyvist statei eksterieru koriv molochnykh porid [Inheritance and comparable of variability of articles exterior dairy breed cows]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, 49, 69–75. URL: http://digest.iabg.org.ua/images/digest/49/Animal_breeding_and_genetics_49.pdf#page=69 (in Ukrainian).

Fedorovych, Y., Fyl, S., & Bodnar, P. (2019f). Vidtvoriuvalna zdatnist molochnoi khudoby riznykh heneratsii u vysokoproduktyvnykh stadakh [Repro-ductive capacity of the dairy cattle of different gener-ations of high-productive herds]. Tvarynnytstvo Ukrainy, 3-4, 12–17. URL: https://tvarynnyctvoua.at.ua/TU_3-4-2019.pdf#page=12 (in Ukrainian).

Fedorovych, Y., Shсherbatyj, Z., & Bodnar, P. (2014). Vplyv pokaznykiv vidtvornoi zdatnosti na molochnu produktyvnist koriv. Tvarynnytstvo Ukrainy, 2, 38–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2014_2_13 (in Ukrainian).

Fedorovych, E. I., Fyl, S. I., & Bodnar, P. V. (2019c). Exterior special characteristics of cows and their descendants of different generations at high-producing herds. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 21(91), 76–82. doi: 10.32718/nvlvet-a9113.

Fedorovych, E. I., Fyl, S. I., & Bodnar, P. V. (2019d). Evaluation of the families of dairy herd by the productivity and breeding value. Animal Breeding and Genetics, 58, 58–66. doi: 10.31073/abg.58.08.

Fedorovych, E. I., Fyl, S. I., & Bodnar, P. V. (2019e). Kharakterystyka rodyn koriv z urakhuvanniam rivnia yikh nadoiu ta pleminnoi tsinnosti [Characteristics of cow families, considering the level of their yields and breeding value]. Tvarynnytstvo ta tekhnolohii kharchovykh produktiv, 10(2), 51–60. doi: 10.31548/animal2019.02.051 (in Ukrainian).

Fedorovych, Y. I., Poslavska, Yu. V., & Bodnar, P. V. (2016). Zavisimost molochnoj produktivnosti korov ot zhivoj massy v period ih vyrashhivanija. Aktualnye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva: sbornik nauchnyh trudov, 19(2), 331–338. URL: https://elc.baa.by/upload/apirz-19-2-t.pdf#page=331 ; https://cyberleninka.ru/article/n/zavisimost-molochnoy-produktivnosti-korov-ot-zhivoy-massy-v-period-ih-vyraschivaniya (in Russian).

Fedorovych, Y. I., Poslavska, Yu. V., & Bodnar, P. V. (2017). Vplyv pokaznykiv vidtvoriuvalnoi zdatnosti koriv na formuvannia yikh molochnoi produktyvnosti [The influence of indicators of cows reproductive ability on the formation of their milk production]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii, 3(97), 213–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2017_3_30 (in Ukrainian).

Fedorovych, Y., Fedorovych, V., Mazur, N., Bodnar, P., & Fil, S. (2019a). The influence of environmental factors on the dairy productivity of cows. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock, 3(38), 44–54. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2019.3.7.

Fedorovych, Y., Fedorovych, V., Mazur, N., Bodnar, P., & Fil, S. (2019b) Reproductive ability of cows and their descendants of different generations. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock, 4(39), 20–27. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2019.4.3.

Ferenz, L. V., Polylikh, M. I., & Ilnitskaya, G. I. (2018). The influence of living mass of the ukrainian black and white dairy breed cells in various everyday periods on their more dairy productivity. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(84), 104–108. doi: 10.15421/nvlvet8419.

Fyl, S. I. (2019a). Dynamika molochnoi produktyvnosti koriv u vysokoproduktyvnykh stadakh. Aktualni doslidzhennia z problem rozvedennia, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi : materialy XVII Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh i aspirantiv z mizhnarodnoiu uchastiu, prysviachenii 80-y richnytsi vid dnia narodzhennia akademika UAAN Valeriia Petrovycha Burkata (Chubynske, 2019), 49–50. URL: http://digest.iabg.org.ua/images/digest/2019/160919.pdf#page=49 (in Ukrainian).

Fyl, S. I. (2019b). Dynamika vidtvoriuvalnoi zdatnosti koriv u vysokoproduktyvnykh stadakh chorno-riaboi khudoby. Problemy vyrobnytstva i pererobky prodovolchoi syrovyny ta yakist i bezpechnist kharchovykh produktiv: zbirnyk naukovykh prats mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Zhytomyr, 16–17 travnia 2019 r.), 212–216 (in Ukrainian).

Fyl, S. I., Fedorovych, E. I., & Bodnar, P. V. (2018a). Reproductive ability of cows and their descendants of different generations. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 20(89), 114–121. doi: 10.32718/nvlvet8921.

Fyl, S. I., Fedorovych, E. I., & Bodnar, P. V. (2019a). Dynamics of dairy productivity of cows of different lines. Animal Breeding and Genetics, 57, 136–142. doi: 10.31073/abg.57.16.

Fyl, S. I., Fedorovych, E. I., & Bodnar, P. V. (2019b). Dynamika rostu zhyvoi masy koriv riznykh heneratsii u period yikh vyroshchuvannia. Naukovo-informatsiinyi visnyk, 12 (Zbirnyk informatsiinykh povidomlen, statei, dopovidei i tez naukovo-praktychnykh konferentsii vykladachiv, aspirantiv, mahistriv, studentiv. DVNZ «Khersonskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet»), 222–228. URL: http://www.ksau.kherson.ua/files/documents/Visnyky%20BTF/Випуск%2012.pdf#page=227 (in Ukrainian).

Fyl, S. I., Fedorovych, E. I., & Bodnar, P. V. (2019c). Milk productivity of cows-daughters from different bulls. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 21(90), 68–75. doi: 10.32718/nvlvet-a9012.

Fyl, S. I., Fedorovych, Ye. I., & Bodnar, P. V. (2018b). Molochna produktyvnist koriv ta yikh nashchadkiv riznykh pokolin [Dairy productivity of cows and their offsprings of different generations]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 7(35), 55–60. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104/visnik_sumskogo_nacionalnogo_agrarnogo_universitetu.pdf#page=55 (in Ukrainian).

Gil, M. I., Galushko, I. A., Karatieieva, O. I., & Dekhtiar, Yu. F. (2018). Vidtvoriuvalna produktyvnist koriv holshtynskoi porody zalezhno vid typu formuvannia orhanizmu. Zbiór artykulów naykowych recenzowanych: мonografia pokonferencyjna (Warsawa), 6, 12–16. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4750/1/Каратеева_Стаття%20на%20Польшу.pdf (in Ukrainian).

Han, L., Heinrichs, A. J., De Vries, A., & Dechow, C. D. (2021). Relationship of body weight at first calving with milk yield and herd life. J. Dairy Sci, 104, 397–404. doi: 10.3168/jds.2020-19214.

Karpenko, B. M. (2020) Uspadkovuvanist ta spivvidnosna minlyvist z nadoiem liniinykh oznak koriv-pervistok holshtynskoi porody [Heritability and correlated variability with milk yield of linear traits firstborn cows of Holstein breed]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 3(42), 44–50. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2020.3.8 (in Ukrainian).

Khmelnychyi, L. M. (2018). Uspadkovuvanist ta spivvidnosna minlyvist liniinykh oznak eksterieru koriv-pervistok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody z nadoiem. Aktualni pytannia tekhnolohii produktsii tvarynnytstva: Zbirnyk statei za rezultatamy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (m. Poltava, 30-31 zhovtnia 2017 roku), 52–57. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-harchovyh-tehnologiy/zbirnykinternetkon fereciya20181.pdf#page=52 (in Ukrainian).

Khmelnychyi, L. M., & Khmelnychyi, S. L. (2021). Population and genetic parameters of linear conformation traits cows firstborn ukrainian black-and-white dairy breed. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock, 3(46), 7–12. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2021.3.2.

Kochuk-Yashchenko, О., Lobodzinskyi, V., & Rafalskyi, Yu. (2018) Vplyv viku pershoho otelennia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody na yikh molochnu produktyvnist ta fertylnist. Rozvedennia ta selektsiia tvaryn: dosiahnennia, problemy, perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Zhytomyr 20 kvitnia 2018 roku), 126–131. URL: http://zt-tehnolog.at.ua/zbirnik_zhnaeu_20.04.2018.pdf#page=127 (in Ukrainian).

Krugliak, A. P., & Krugliak, T. O. (2019) Spivvidnosna minlyvist selektsiinykh oznak tvaryn molochnykh porid khudoby [Correlative variability of selection attributes of animals of dairy breeds of cattle]. Visnyk ahrarnoi nauky, 4(793), 45–51. doi: 10.31073/agrovisnyk201904-07 (in Ukrainian).

Kuziv, M. I., & Fedorovich, E. I. (2014). Zalezhnist molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody vid zhyvoi masy v period yikh vyroshchuvannia [Dependence ofmilkproduction Ukrainian black and white dairy cattle from liveweight duringtheir growth]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 2/2(25), 68–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_tvar_ 2014_2%282%29__17 (in Ukrainian).

Laduka, V. I., Khmelnichiy, L. M., & Salogub, A. N. (2010). Spoluchna minlyvist statei eksterieru koriv z molochnoiu produktyvnistiu [Correlative changeability of reasons of exterior of cows with the suckling productivity]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva [Animal Husbandry Products Production and Processing]: Zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho NAU, 3(72), 9–11. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/ 123456789/2438 (in Ukrainian).

Normy potrebnostej molochnogo skota v pitatelnyh veshhestvah (2007); perevod s angl. N.G. Pervov, N.A. Smekalov. Moskva (in Russian).

Polupan, Yu. P., & Siriak, V. A. (2019). Vplyv intensyvnosti formuvannia na zhyvu masu telyts i molochnu produktyvnist koriv [Influence of the intensity of formation on live weight of heifers and milk productivity of cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 57, 111–125. doi: 10.31073/abg.57.14 (in Ukrainian).

Poslavska, Y. V., Fedorovych, Y.I., & Bodnar, P. V. (2016b) Zalezhnist molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody vid zhyvoi masy i viku pry pershomu osimeninni ta pershomu otelenni [The dependence of milk productivity of ukrainian black-spotted dairy cows breed on the living mass and age at first insemination and first calving]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 5(29), 89–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_tvar_ 2016_5_21 (in Ukrainian).

Poslavska, Y. V., Fedorovych, E. I., & Bodnar, P. V. (2016a) Vplyv eksterieru koriv-pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody na formuvannia yikh podalshoi molochnoi produktyvnosti [Exterior influence of ukrainian black-and-white dairy first-calf heifers on the formation of their further milk productivity]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 51, 131–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2016_51_20 (in Ukrainian).

Romanenko, O. A., Shcherbatiuk, N. V., & Dorofieiev, D. Yu. (2010) Vplyv intensyvnosti vyroshchuvannia telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody na nastupnu molochnu produktyvnist. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, 18, 178–180 (in Ukrainian).

Rudyk, І. А., & Oleshko, V. P. (2010). Fenotypovi zminy u pleminnykh stadakh molochnoi khudoby pid vplyvom henotypovykh ta paratypovykh faktoriv [Phenotypical changes in the pedigree herds of dairy cattle under the influence of genotypic and paratypic factors]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 1(11), 229–234. URL: http://archive.inenbiol.com.ua:8080/ntb/ntb4/ pdf/7/3.pdf (in Ukrainian).

Shulyar, A. L. (2019). Vplyv viku pershoho osimeninnia ta pershoho otelennia koriv na yikh molochnu produktyvnist [Influence of age of first insemination and first calving of cows on their milk productivit]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 109(2), 155–161. doi: 10.32851/2226-0099.2019.109-2.25 (in Ukrainian).

Skoromna, O. I., Razanova, O. P., Polishchuk, T. V., Shevchuk, T. V., Bernyk, I. M., & Paladiichuk, O. R. (2020) Naukovo obhruntovani zakhody pidvyshchennia molochnoi produktyvnosti koriv ta pokrashchennia yakosti syrovyny v umovakh vyrobnytstva: Monohrafiia. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/25356.pdf (in Ukrainian).

Stavetska, R. V., & Dynko, Yu. P. (2016). Spivvidnosna minlyvist molochnoi produktyvnosti ta promiriv tila pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Correlative variability of milk production and body measurements of heifers of Ukrainian Black and White dairy cattle]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva [Animal Hus-bandry Products Production and Processing]: Zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho NAU, 1(125), 108–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tvppt_2016_1_22 (in Ukrainian).

Voitenko, S. L., Karunna, T. I., Shaferivsky, B. S., & Zheliznyak, I. M. (2019). Vplyv henotypovykh ta paratypovykh faktorivna realizatsiiu molochnoi produktyvnosti koriv [Influence of genotypic and paratype factors on realization of dairy productivity of cows]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 1-2(36–37), 21–26. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2019.1-2.3 (in Ukrainian).

Abstract views: 42
PDF Downloads: 34
Published
2021-12-11
How to Cite
Fedorovych, Y., Fedorovych, V., Bodnar, P., Fyl, S., Dymchuk, A., & Orikhivskyj, T. (2021). Relative variability of phenotypic traits and indicators of milk productivity of cows. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 23(95), 101-107. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9515