Signs of long-term adaptation and their relationship with the indicators of reproductive qualities in sows of the universal direction of productivity


Keywords: sow, life expectancy, duration of breeding use, reproductive qualities, index, level of adaptation, economic efficiency, variability, correlation

Abstract

The paper presents the results of the study of signs of long-term adaptation and indicators of reproductive qualities of sows of the universal direction of productivity, as well as calculates the economic efficiency of research results. The experimental part of the work was performed in the agricultural formations of the Dnipropetrovsk region and the laboratory of animal husbandry of the State Institution Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine. The work was performed in accordance with the research program № 31 Genetic improvement of farm animals, their reproduction and conservation of biodiversity (Genetics, conservation, and reproduction of bioresources in animal husbandry), task – 31.02.01.18. pigs of different genotypes and to develop an integrated system for creating a highly productive population” (№ DR 0121U107903). Evaluation of sows on the indicators of long-term adaptation and reproductive qualities was carried out taking into account the following characteristics: life expectancy, months; duration of breeding use, months; farrowing was obtained; received piglets total, ch.; obtained live piglets, ch.; multiplicity, ch.; nest weight at the time of weaning at the age of 28 days, kg; safety of piglets before weaning, %. The index level of adaptation was calculated according to the method of Smirnov (2003), the index of reproductive qualities – according to the method of M. D. Berezovsky. Economic efficiency of research results and biometric processing of the obtained data were carried out according to generally accepted methods. It is established that sows of large white breeds of the controlled herd are characterized by rather high indicators of reproductive qualities and level of adaptation to conditions of intensive technology of operation. The life expectancy of sows in the main herd is 44.1 months, the duration of breeding use – 32.8 months, the index level of adaptation – 11.87 points. According to the indicators of fertility and nest weight at the time of weaning, the animals of the main herd belong to the first class and the elite class. Taking into account intra-breed differentiation according to the index level of adaptation sows of class M- significantly outperformed peers of class M+ in life expectancy by 54.77 %, duration of breeding use – by 71.48 %, index level of adaptation – by 66.09 %. Significant differences between groups of animals of these classes were found by multiplicity (td = 2.22; P < 0.05), nest weight at the time of weaning at the age of 28 days, kg (td = 2.56; P < 0.01) and index MD Berezovsky (td = 2.60; P < 0.01). The coefficients of pair correlation between traits that characterize the level of adaptation and reproductive qualities of sows range from -0.704 (tr = 10.80) to +0.982 (tr = 213.05). The use of sow class M- according to the index level of adaptation provides an increase in additional products at the level of +5.71 %, or 140.80 UAH. We propose to select repair young stock from sows of the leading group with the index level of adaptation of 6.55–8.08 points in the conditions of breeding plants and breeders, as well as industrial complexes.

References

Berezovskyi, M. D. (2014). Problemni pytannia z udoskonalennia pleminnoho svynarstva v Ukraini ta yikh vyrishennia. Svynarstvo: mizhvidomch. temat. nauk. zb. In-tu svynarstva i APV NAAN, 64, 37–48 (in Ukrainian).

Halak, V. I. (2020). Jekspluatacionnaja cennost' svinomatok krupnoj beloj porody i jekonomicheskaja jeffektivnost' ih ispol'zovanija. Aktual'nye napravleni-ja innovacionnogo razvitija zhivotnovodstva i sov-remennyh tehnologij produktov pitanija: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (pos. Persianovskij, Donskoj GAU 27 nojabrja 2020 g.), 24–29 (in Russian).

Hohlov, A. M., Baranovskij, D. I., & Gerasimov, V. I. (2011). Nekotorye osobennosti adaptacii orga-nizma svinej pri gibridizacii. Tavrіjs'kij naukovij vіsnik. Her-son, 76(2), 91–96 (in Russian).

Khalak, V. I. (2020). Novi metody intehrovanoi otsinky svynomatok za pokaznykamy vidtvoriuvalnykh yakostei. Zernovi kultury, 4(2), 396–403. doi: 10.31867/2523-4544/0149 (in Ukrainian).

Khalak, V., Gutyj, B., Stadnytska, O., Shuvar, I., Balkovskyi, V., Korpita, H., Shuvar, A., Bordun, О. (2021). Breeding value and productivity of sows of the Large White breed. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 319–324. doi: 10.15421/2021_48.

Khalak, V. I., Gutyj, B. V., Bordun, O. M., Stadnytska, O. I., & Chernyavsky, S. E. (2021). Level of phenotypic consolidation and correlation analysis of reproductive qualities of sows of different breeding value. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sci-ences, 23(94), 117–122. doi: 10.32718/nvlvet-a9421.

Khalak, V. I., Gutyj, B. V., Il’chenko, M. O., & Smyslov, S. U. (2021). Variability and associative relationship of some biochemical indicators of blood serum and physical-chemical properties of Large White breed stores’ muscle tissue. Bulletin of Poltava State Agrari-an Academy, 2, 152–157. doi: 10.31210/visnyk2021.02.18.

Khalak, V., Dudchak, I., Gutyj, B., Stadnytska, O., Vakulik, V., Pundiak, T., Zmiia, M., Slepokura, O., Bordun, O., Smyslov, S. (2021). Some biochemical indicators of serum, fattening, and meat quality of young pigs of different classes of distribution according to the Sazer-Fredin index. Ukrainian Journal of Ecology, 11(7), 6–13. doi: 10.15421/2021_236.

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Stadnytska, O., & Ilchenko, M. (2021). The biochemical indicators of blood serum and their relationship with fattening and meat qualities of young swine of different inbreed dif-ferentiation according to the sazer-fredin index. Scien-tific Papers. Series D. Animal Science, LXIV(2), 70–75. URL: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/ 7009/1/Meat_qualities.pdf.

Kislinskaja, A. I., Kalinichenko, G. I., Shakun, A. P., & Tyshko, N. I. (2012). Ocenka estestvennoj rezisten-tnosti organizma svinej krupnoj beloj porody vengerskoj selekcii v period adaptacii. Sovremennye ten-dencii i tehnologicheskie innovacii v svinovod-stve: materialy HІH Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Gorki: BGSHA, 78–83 (in Russian).

Kovalenko, T. S. (2011). Udoskonalennia otsinky produktyvnykh i pleminnykh yakostei svynei za sel-ektsii-nymy indeksamy : avtoref. dys. … kand. s.-h. nauk: 06.02.01. Poltava (in Ukrainian).

Kozyr, V., Khalak, V., & Povod, M. (2019). DNA-type results swine for MС4R-gene and its association with productivity. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 19(2), 227–232. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_2/Art29.pdf.

Lakin, G. F. (1990). Biometrija. Moskva: Vysshaja shko-la (in Russian).

Metodika opredelenija jekonomicheskoj jeffektivnosti ispol'zovanija v sel'skom hozjajstve rezul'tatov nauchno-issledovatel'skih rabot, novoj tehnologi, izo-bretenij i racionalizatorskih predlo-zhenij (1983). Moskva: VAIIPI (in Russian).

Shulha, Yu. I., Topchii, L. I., & Popov, V. M. (2011). Ad-aptatsiina zdatnist svynei ukrainskoi stepovoi biloi porody. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Kherson, 76(2), 67–71 (in Ukrainian).

Sidorova, A. V. (2003). Praktikum po teorii statistiki: Uchebnoe posobie. Doneck: Doneckij nac. un-tet (in Russian).

Smirnov, V. S. (2003). Ocenka adaptacii svinomatok k intensivnomu vosproizvodstvu. Zootehnija, 7, 22–25 (in Russian).

Tolokoncev, A. (2010). Vosprozvoditel'nye i adapta-cionnye kachestva svinej. Zhivotnovodstvo Rossii, 4, 33 (in Russian).

Topikha, V. S., & Konovalov, I. V. (2009). Adaptatsiini osoblyvosti svynei riznykh porid v umovakh VAT Plem-zavod “Stepnoi” Zaporizkoi oblasti. Visnyk ah-rarnoi nauky Prychornomoria. Mykolaiv: MDAU, 4(51), 203–207 (in Ukrainian).

Vashchenko, P. A. (2011). Pleminna tsinnist svynei. Svynarstvo: mizhvidomch. temat. nauk. zb. In-tu svynarstva i APV NAAN, 59, 28–32 (in Ukrainian).

Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannia pleminnoi tsinnosti svynei na osnovi liniinykh modelei selektsii-nykh indeksiv ta DNK-markeriv: avtoref. dys. … d-ra s.-h. nauk: 06.02.01. Mykolaiv (in Ukrainian).

Vashchenko, P. A., Berezovskyi, M. D., & Nebylytsia, M. S. (2015). Vyznachennia pleminnoi tsinnosti svynei za vykorystannia liniinykh modelei: Metodychni rek-omendatsii. Poltava: Instytut svynarstva i ahro-promyslovoho vyrobnytstva NAAN (in Ukrainian).

Abstract views: 40
PDF Downloads: 30
Published
2021-12-11
How to Cite
Khalak, V., Gutyj, B., Usenko, S., & Shostya, A. (2021). Signs of long-term adaptation and their relationship with the indicators of reproductive qualities in sows of the universal direction of productivity. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 23(95), 147-153. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9522

Most read articles by the same author(s)