Some parameters of the interior and productivity of young beef cattle


  • V. I. Khalak State Institution Institute of Grain Crops NAAS of Ukraine, Dnipro, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4384-6394
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
  • O. V. Denysiuk State Institution Institute of Grain Crops NAAS of Ukraine, Dnipro, Ukraine
Keywords: cattle, bulls, breed, biochemical indicators of blood serum, live weight, an average daily gain of live weight, the intensity of formation, variability, correlation.

Abstract

The paper presents the study results of the indicators of individual development of Ukrainian gray, Ukrainian meat, and light Aquitaine breeds, biochemical indicators of blood serum, and also calculated the level of correlations between traits. The research was carried out at the State Enterprise “Experimental Farm “Polyvanivka” and the Animal Husbandry Laboratory of the State Institution “Institute of Grain Crops of the National Academy of Sciences of the Russian Academy of Sciences”, as well as the testing center of the Institute of Animal Husbandry of the National Academy of Sciences of the Russian Academy of Sciences. The work was carried out following the program of scientific research No. 31, “Genetic improvement of agricultural animals, their reproduction and preservation of biodiversity. (Genetics, preservation, and reproduction of biological resources in animal husbandry)”, the task “To identify population-genetic regularities of the biological diversity of the isolated gene pool of the autochthonous gray Ukrainian breed of cattle”. The evaluation of young cattle of the specified breeds was carried out taking into account the following indicators: live weight at the time of birth, at the age of 6 and 12 months, average daily increase in live weight for the following periods: time of birth – 6 months, 6 months – 12 months. The “formation intensity” index was calculated according to this method of Yu. K. Svichin (1985), biometric processing of the research results – according to the methods of V. P. Kovalenko and others. (2010), S. S. Kramarenko and others. (2019). Total protein content, the activity of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and alkaline phosphatase were studied in blood serum. It has been established that the biochemical parameters of blood serum in bulls of Ukrainian gray, Ukrainian meat, and light Aquitaine breeds correspond to the physiological norm of clinically healthy animals. According to the indicators of the live weight of Ukrainian gray, Ukrainian meat, and light Aquitaine breeds of bulls at the age of 12 months, the minimum requirements of the elite class prevail by 2.2–4.8 %; at the age of 6 months, this indicator ranges from -3.8 (gray Ukrainian bulls) to +7.2 % (light Aquitan bulls). The average daily gain in live weight in animals of the studied breeds during the period of rearing from birth to 6 months of age and from birth to 12 months of age varies from 830.1 to 1052.4 g. The “formation intensity” index of Ukrainian Gray Bulls is 0.899 ± 0.0210, Ukrainian meat – 0.961 ± 0.0393 and light Aquitaine – 1.008 ± 0.0417 points. The coefficients of phenotypic consolidation of gray Ukrainian, Ukrainian meat, and light Aquitaine bulls vary from +0.241 (K1, live weight of Ukrainian beef bulls at birth) to +0.838 (K2, live weight of light Aquitan bulls at 12 months of age ). The coefficient of pairwise correlation between biochemical parameters of blood serum and live weight of Ukrainian gray, Ukrainian meat, and light Aquitaine breeds ranges from 0.921 ± 0.1377 to +0.738 ± 0.2384. This indicates the possibility of using total protein content, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and alkaline phosphatase activity for the early prediction of the live weight of animals of the studied genotypes.

References

Berezovskyi, M. D., & Khatko, I. V. (2005). Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistiu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh repro-duktoriv. Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi. Poltava, 32–37 (in Ukrainian).

Burkat, V. P., Dzitsiuk, V. V., Podoba, B. Ye., Konovalov, V. S., Stoianov, R. O., Zabludovskyi, Ye. Ye., & Shelov, A. V. (2006). Henetychni osoblyvosti siroi ukrainskoi porody. Visnyk ahrarnoi nauky, 9, 47–51 (in Ukrainian).

Chehorka, P. (2019). Siri mohikany ukrainskoho stepu. Den, 62/63, 18 (in Ukrainian).

Dzitsiuk, V. V., Ruban, S. Yu., Kostenko, O. I., & Humen-nyi, V. D. (2008). Osoblyvosti henetychnykh kharak-terystyk siroi ukrainskoi porody. Derzhavna knyha pleminnykh tvaryn velykoi rohatoi khudoby siroi ukrainskoi porody. Kyiv: PTs “Foliant”, 9–14 (in Ukrainian).

Hladii, M. V., Polupan, Yu. P., Basovskyi, D. M., Vysh-nevskyi, L. V., Kovtun, S. I., Sydorenko, O. V., Podo-ba, B. Ye., Biriukova, O. D. Rieznykova, N. L., Voitenko, S. L., Dzhus, P. P., Kuzebnyi, S. V., Sharan, P. I., Kruhliak, O. V., Kruhliak, A. P., Milchenko, Yu. V., Pryima, S. V., Reznikova, Yu. M., Martyniuk, I. S., Zhukorskyi, O. M., Kostenko, O. I., Bashchenko, M. I., Kvasha, M. M., Romanova, O. V., Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M., Vdovychenko, Yu. V., Kozyr, V. S., Denysiuk, O. V., & Katerynych, O. O. (2018). Prohrama zberezhennia henofondu lokalnykh i znykaiuchykh porid silskohospodarskykh tvaryn v Ukraini na 2017-2025 roky. Sumy (in Ukrainian).

Humennyi, V. D., Bila, O. V., & Kalashnykova, N. K. (2008). Kharakterystyka biolohichnykh ta hospo-darsko ko-rysnykh oznak tvaryn siroi ukrainskoi porody, zapysanykh do 7 tomu DKPT. Derzhavna knyha pleminnykh tvaryn velykoi rohatoi khudoby siroi ukrainskoi porody. Kyiv: PTs “Foliant”, 15–29 (in Ukrainian).

Huziev, I. V., Arnaut, K. O., Podoba, B. Ye., & Kyselova, T. Yu. (2010). Analiz pleminnykh resursiv siroi ukrainskoi porody za henetychnymy markeramy. Metodolohiia naukovykh doslidzhen z pytan selektsii, henetyky ta biotekhno-lohii u tvarynnytstvi: materi-aly nauk.-teor. konf., prysviach. pamiati akademika V. P. Burkata (Chubynske, 25 liutoho 2010 roku). Ky-iv: Ahrarna nauka (in Ukrainian).

Kovalenko, V. P., Khalak, V. I., Nezhlukchenko, T. I., & Papakina, N. S. (2010). Biometrychnyi analiz min-lyvosti oz-nak silskohospodarskykh tvaryn i ptytsi. Navchalnyi posibnyk z henetyky silskohospo-darskykh tvaryn. Kherson: Oldi (in Ukrainian).

Kozyr, V. (2015). Sira ukrainska khudoba – natsionalne nadbannia na mezhi znyknennia. Ahrobiznes – so-hodni, 22(317), 38–41 (in Ukrainian).

Kramarenko, S. S., Luhovyi, S. I., Lykhach, A. V., & Kramarenko, O. S. (2019). Analiz biometrychnykh danykh u rozvedenni ta selektsii tvaryn: navchalnyi posibnyk. Mykolaiv: MNAU (in Ukrainian).

Mokhnachova, N. B., Suprovych, T. M., Dobrianska, M. L., & Fursa, N. M. (2016). Kharakterystyka siroi ukrainskoi porody velykoi rohatoi khudoby za DNK-markeram. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 51, 283–289. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2016_51_40 (in Ukrainian).

Podoba, B. Ye., Huziev, I. V., Sydorenko, O. V., & Huz-ieiev, Yu. V. (2013). Kharakterystyka velykoi rohatoi khudoby siroi ukrainskoi porody za erytrotsytarnymy antyhenamy. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv, 13, 230–235. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/ 177812 (in Ukrainian).

Polupan, Ju. P. (1996). Ocenka stepeni fenotipicheskoj konsolidacii genealogicheskih grupp zhivotnyh. Zootehnija, 10, 13–15 (in Russian).

Reznikova, Yu. M., Polupan, Yu. P., & Dzhus, P. P. (2016). Pryrodna rezystentnist koriv siroi ukrainskoi porody. Biolohiia tvaryn, 18(1), 111–116. URL: http://aminbiol.com.ua/20161pdf/16.pdf (in Ukraini-an).

Rieznykova, N. L. (2020). Characteristics of milk fat of grey ukrainian cattle breed. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 59, 160–167. DOI: 10.31073/abg.59.17 (in Ukrainian).

Rieznykova, N. L. (2021). Sira ukrainska poroda velykoi rohatoi khudoby yak rodonachalnyk podilskoi hrupy. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 62, 165–190. DOI: 10.31073/abg.62.21 (in Ukrainian).

Rieznykova, N. L., Polupan, Yu. P., Denysiuk, O. V., Vdovychenko, Yu. V., Pysarenko, A. V., & Fursa, N. M. (2018). Tryvalist zhyttia ta vidtvorna zdatnist tvaryn siroi ta biloholovoi ukrainskykh porid. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 56, 162–173. DOI: 10.31073/abg.56.22 (in Ukrainian).

Svechin, Ju. K. (1985). Prognozirovanie produktivnosti zhivotnyh v rannem vozraste. Vestnik s.h. nauki, 4, 103–108 (in Russian).

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). La-boratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni: dovidnyk. Lviv: SPOLOM (in Ukrainian).

Voitenko, S. L., Porkhun, M. H., Sydorenko, O. V., & Ilnytska, T. Ie. (2019). Henetychni resursy silskohos-podar-skykh tvaryn Ukrainy na pochatku tretoho tys-iacholittia. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 58, 110–119. DOI: 10.31073/abg.58.15 (in Ukrainian).

Abstract views: 6
PDF Downloads: 1
Published
2022-05-07
How to Cite
Khalak, V., Gutyj, B., & Denysiuk, O. (2022). Some parameters of the interior and productivity of young beef cattle. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 24(96), 131-138. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9618

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>