Biotechnological principles for improving the ecological state of natural springs in the city of Lviv


Keywords: spring water, groundwater, water resources, water pollution, environmental safety, microbiological indicators, biological filtration

Abstract

A large number of water sources were found on the territory of Ukraine. Water sometimes has healing properties, but spring water's quality and purity cannot be guaranteed. It depends not only on people's daily activities but also on the location of the source. On the territory of the city of Lviv, there are several springs, the water used by the city's residents. An important problem is the removal of nitrites, nitrates, and sulfates that enter the water due to metabolic processes and disinfection using chlorammonization. The article examines the current ecological, microbiological and bacteriological state of natural sources in Lviv and characterizes water bodies' physical and chemical indicators. An analysis of literary data on the main characteristics of spring waters and their purification methods was carried out. The necessity, and therefore the relevance, of the analysis and detailed assessment of the water quality of springs in the territory of Lviv, is shown, namely: spring No. 1 in the park Zalizna Voda (Lviv, Ternopilska St.); spring No. 2 in the park Zalizna Voda (Lviv, Myshugy Street); spring No. 3 in Stryi Park (Lviv, Stryiska St.). Based on the obtained results, biotechnological methods and possible ways of solving the issues of ecologically safe use of spring waters of the city of Lviv are proposed. The results of the analysis were compared with the MPC (limit-permissible concentrations) of harmful substances in water bodies following Order No. 400 dated 12.05.2010 on the approval of the State sanitary standards and rules Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption (DSanPiN 2.2. 4-171-10). Some problems were identified, which are solved by involving associations of microorganisms. Increased exploitation of biological processes for drinking water purification is the best way to ensure safe water in the city. According to the research results, it was determined that effective methods of water purification could be achieved when applying the proposed biotechnological methods.

References

Ahmad, I., Ahmed, F., & Pichtel, J. (2011). Microbes and microbial technology. Agricultural and environmental applications. New York: Springer. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-7931-5.

Amjad, Z. (2010). The science and technology of indus-trial water treatment. Boca Raton, FL; London: CRC Press. URL: http://www.abfaeng.ir/Content/media/article/ abfa-eng.ir%20The_Science_and_Technology_of_Indust(b-ok.org)_0.pdf.

Bitton, G. (2010). Wastewater Microbiology, Fourth Edi-tion. DOI: 10.1002/9780470901243.

Derzhavni sanitarni normy ta pravyla. Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu (DSanPiN 2.2.4-171-10) (in Ukrainian).

Didula, R. P., Kondratiuk, Ye. I., Blavatskyi, Yu. B., Usov, V. Yu., & Pylypovych, O. V. (2018). Otsinka sanitar-no-khimichnykh pokaznykiv bezpechnosti ta yakosti vody populiarnykh dzherel riznykh heostrukturnykh zon lvivshchyny. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hi-droekolohiia, 4(51), 87–101 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2018_4_8 (in Ukrainian).

Filip, Z., & Küster, E. (1979). Microbial activity and the turnover of organic matter in a municipal refuse dis-posed of in a landfill. European J. Appl. Microbiol. Bi-otechnol, 7, 371–379. DOI: 10.1007/BF00499852.

Gottinger, A. M., Wild, D. J., McMartin, D., Moldovan, B., & Wang, D. (2010). Development of an iron-amended biofilter for removal of arsenic from rural Canadian prairie potable water. In Water Pollution X. Edited by A.M. Marinov and C.A. Brebbia. WIT Press, Ashurst, Southampton, 333–344. DOI: 10.2495/WP100291.

Gromov, B. V., & Pavlenko, G. V. (1989). Jekologija bak-terij. Leningrad: Izdvo Leningr. un-ta (in Russian).

Gülay, A. (2016). Ecological patterns, diversity and core taxa of microbial communities in groundwater-fed rapid gravity filters. The ISME Journal, 10, 2209–2222. DOI: 10.1038/ismej.2016.16.

Gülay, A., Tatari, K., Musovic, S., Mateiu, R. V., Al-brechtsen, H.-J., & Smets, B. F. (2014). Internal porosity of mineral coating supports microbial activity in rapid sand filters for groundwater treatment. Appl Environ Microbiol, 80(22), 7010–7020. DOI: 10.1128/AEM.01959-14.

Harasymchuk, V., Pankiv, R., & Kaminetska, B. (2013). Hidrodynamichne modeliuvannia ta otsinka ekoloho-heokhimichnykh kharakterystyk hruntovykh vod silskoi mistsevosti (na prykladi s. Novosilka Lvivskoi oblasti). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1-2, 78–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/giggk_2013_1-2_10 (in Ukrainian).

Health Canada (2010). Guidelines for Canadian Drinking Water Quality: Guide-line Technical Document – Radiological Parameters. URL: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/guidelines-canadian-drinking-water-quality-guideline-technical-document-radiological-parameters.html.

Honcharova, O. V., Paraniak, R. P., Kutishchev, P. S., Paraniak, N. M., Hradovych, N. I., Matsuska, O. V., Rudenko, O. P., Lytvyn, N. A., Gutyj, B. V., & Mak-sishko, L. M. (2021). The influence of environmental factors on fish productivity in small reservoirs and transformed waters. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 176–180. DOI: 10.15421/2021_27.

Iakovliev, V. V. (2014). Dzherelni vody Kharkivskoi ob-lasti yak dzherelo pytnoho vodopostachannia. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu, 40(1098), 63–72. URL: https://periodicals.karazin.ua/ geoe-co/article/view/1109 (in Ukrainian).

Iakovliev, Ye. O. (2008). Rehionalna otsinka terytorial-noho rozpodilu ta ekolohichnoho stanu pidzemnykh vod Ukrainy (zona aktyvnoho vodoobminu). Vodopostachannia ta vodovidvedennia. Kyiv, 46–51 (in Ukrainian).

Istoriia Lvivskoho vodoprovodu. URL: https://begemot.lviv.ua/stattya-2 (in Ukrainian).

Kalyn, B. M., Khromova, M. V., Vishchur, V. I., Butsiak, H. A., Kropyvka, S. I., & Gutyj, B. V. (2020). Estima-tion of quality of surface water of Dniester river basin within Lviv and Khmelnytsk regions. Ukrainian Jour-nal of Ecology, 10(6), 127–132. DOI: 10.15421/2020_271.

Khvesyk, M. A., & Mandzyk, V. M. (2009). Vodni resursy – investytsiia sohodennia i perspektyva maibutnoho. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1, 2–8 (in Ukrainian).

Klymniuk, S. I., Sytnyk, I. O., & Tvorko, M. S. (2004). Praktychna mikrobiolohiia. “Ukrmedknyha”. Ternopil (in Ukrainian).

Kolodii, V., Pankiv, R., & Maikut, O. (2007). Do hidrohe-olohii i hidroheokhemii Lvova y okolyts. Pratsi nau-kovoho tovarystva im. Shevchenka. Nauk. t-vo im. Shevchenka. L.: NTSh. Heolohichnyi zbirnyk, 19, 175–181. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/73811 (in Ukrainian).

Kondratiuk, Ye., Didula, R., Blavatskyi, Yu., & Tryhuba, L. (2011). Osoblyvosti khimichnoho skladu hospo-darsko-pytnykh vod mista Lvova. Mat. Kh mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu”, 96–102 (in Ukrainian).

Kravchenko, O. V. (2019). Biotekhnolohichni zasady pidvyshchennia enerhoresursoefektyvnosti ta ekolo-hichnoi bezpeky protsesiv na obiektakh komunalnoi infrastruktury: dys. … d-ra tekhn. nauk : 03.00.20 - biotekhnolohiia. Kyiv. URL: https://ela.kpi.ua/handle/ 123456789/26293 (in Ukrainian).

Litvin, V. Ju., & Pushkareva, V. I. (1994). Faktory pato-gennosti bakterij: funkcii v okruzhajushhej srede. Zhurnal mikrobiologii, jepidemiologii i immunologii, 3, 83–87 (in Russian).

Lototskaa-Dudyk, U. B., Krupka, N. O., Halai, O. A., & Stanko, O. M. (2013). Hihiienichna otsinka yakosti vody dzherel m. Lvova. Dovkillia ta zdorovia, 2, 60–62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gigienichna-otsinka-yakosti-vodi-dzherel-m-lvova/viewer (in Ukrainian).

Lytvyn, N. A., Rudenko, O. P., & Gutyj, B. V. (2021). Assessment of the quality of pond waters of Lviv re-gion and prospects for the use of phytoplankton bio-mass in these reservoirs. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Bio-technologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 108–113. DOI: 10.32718/nvlvet-a9516.

Mamchenko, A. V. (2009). Prioritetnye napravlenija v tehnologii ochistki podzemnyh vod ot zheleza. Opres-nenie pit'evoj vody, 2(3), 57–77 (in Russian).

Mencha, M. N. (2006). Zhelezobakterii podzemnyh vod v processah obezzhelezivanija. Vodosnabzhenie i san-tehnika, 1(7), 49–53 (in Russian).

Nikol'nyj, B. P. (1987). Fizicheskaja himija. Teoretich-eskoe i prakticheskoe rukovodstvo: Ucheb. posobie dlja vuzov. L.: Himija 87 (in Russian).

Pankiv, R., & Maikut, O. (2005). Hidroheokhimiia mikro-elementiv u dzherelnykh vodakh Lvova. “Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu”. Mat. IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 166–170 (in Ukrainian).

Pidlisna, O. (2016). Dzherela pidzemnykh vod Lvova yak pamiatky nezhyvoi pryrody. “Heoturyzm: praktyka i dosvid”. Materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (5-7 travnia 2016 r., Lviv). Lviv: NVF “Karty i Atlasy”, 111–113 (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl “Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu” (dsanpin 2.2.4-171-10). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0452-10#text (in Ukrainian).

Prokopov, V. O., & Ohnianyk, N. S. (2016). Pytna voda Ukrainy: medyko-ekolohichni ta sanitarno-hihiienichni aspekty. Medytsyna. Kyiv (in Ukrainian).

Prychepa, M., Hrynevych, N., Martseniuk, V., Potrokhov, О., Vodianitskyi, O., Khomiak, O., Rud, O., Kytsokon, L., Sliusarenko, A., Dunaievska, O., Gutyj, B., Pukalo, P., Honcharenko, V., Yevtukh, L., Bozhyk, L., Prus, V., & Makhorin, H. (2021). Rudd (Scardinius Erythrophthalmus l., 1758) as a bioindicator of an-thropogenic pollution in freshwater bodies. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 253–260. DOI: 10.15421/2021_108.

Putimov, A. V., Kopreev, A. A., & Petrukhin, N. V. (1991). Okhorona navkolyshnoho seredovyshcha. Khimiia (in Ukrainian).

Sandeep, G., Dheeraj, A., Kumar, S. N., Deenanath, J., & Bharti, A. (2011). Effect of plumbagin free alcohol extract of Plumbago zeylanica Linn. root on repro-ductive system of female Wistar rats. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4(12), 978–984. DOI: 10.1016/S1995-7645(11)60230-7.

Stan yakosti vody z pryrodnykh dzherel m. Lvova. URL: https://lvivdpss.gov.ua/stan-yakosti-vody-z-pryrodnyh-dzherel-m-lvova (in Ukrainian).

Stepova, K. V., Musii, K. P., & Dumas, I. Z. (2019). Otsinka yakosti vody u pryrodnykh dzherelakh m. Lvova. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti, 20, 106–109. DOI: 10.32447/20784643.20.2019.16 (in Ukrainian).

Tarasevich, Ju. I. (1998). Fiziko-himicheskie osnovy i tehnologii primenenija prirodnyh i modificirovannyh sorbentov v processah ochistki vody. Himija i tehnologija vody, 20(1), 42–51 (in Russian).

Vodni dzherela (2022). URL: https://buvrzt.gov.ua/dzerelo. html (in Ukrainian).

Vodni resursy Ukrainy. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ node/3972 (in Ukrainian).

Zenin, A. A., & Belousova, N. V. (1988). Gidrohimicheskij slovar'. Gidrometeoizdat (in Russian).

Zorina, O. V. (2019). Hihiienichni problemy pytnoho vodopostachannia Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia v umovakh yevrointehratsii: avtoref. dys. … d- ra biol. nauk: Kyiv (in Ukrainian).

Abstract views: 2
PDF Downloads: 0
Published
2022-05-07
How to Cite
Rudenko, O., Lytvyn, N., Gutyj, B., & Dvyliuk, I. (2022). Biotechnological principles for improving the ecological state of natural springs in the city of Lviv. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 24(96), 153-161. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9622

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>