Management tourism and recreation industry under market instability


  • M.V. Bahriy Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies
Keywords: management, development, tourism and recreation, industry, volatility, market outlook, direction, concept, resource

Abstract

In the article the areas of performance management of tourism and recreation industry in an unstable market. Noted the relevance of tourism and recreation industry, which is considered one of the promising areas of socio-economic development. Defined-wide principles, with a developed tourism industry, which allow promoting to provide state support to development, particularly in information and advertising. Indicating national and regional factors influence the development of tourism and recreational resources. The object of study of tourism and recreation industry is tourism and recreation resources. To improve the management demarcated study the development of tourism and recreation industry in terms of social status of the region and its geographical location, since the impact of these factors on the industry different and ambiguous. A solution of local problems of land and resource potential of the tourism and recreation industry and the formation of recreation and tourism infrastructure at the regional level through: developing strategies with justification priority directions of every single area of the Western Region; develop a system of budgets for the development of land resources of the tourism and recreation industry in individual areas of activity; improve the existing and proposed new routes regional specialized tourist areas; developed plans to attract investments for the development of land and resource potential of the region and so on. Possible ways of improving the organizational and economic mechanism of tourism and recreational activities.

References

Tkachenko, T.I. (2006). Staly`j rozvy`tok tury`zmu: teoriya, metodologiya, realiyi biznesu. K.: Ky`yiv. nacz. torg.-ekon. un-t (in Ukrainian).

Smal`, I.V., Smal`, V.V. (2014). Rekreaciya, tury`zm i dozvillya: tlumachennya i spivvidnoshennya ponyat` [Elektronny`j resurs]. Pedagogichni ta rekreacijni texnologiyi v suchasnij industriyi dozvillya : mizhnar. nauk.-prakt. konf. 4-6 chervnya 2014 r. – Rezhy`m dostupu do resursu : http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm. (in Ukrainian).

Prasul, Yu.I. (2012). (Informacijno-kartografichne zabezpechennya priory`tetny`x vy`div tury`zmu v Xarkivs`kij oblasti [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: www.dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/ Prasul_2B.pdf.

Pucentejlo, P.R. (2007). Ekonomika i organizaciya tury`sty`chno-gotel`nogo pidpry`yemny`cztva: navch. posib. Rezhy`m dostupu : http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo35.htm. (in Ukrainian).

Maczola, V.I. (1997). Rekreacijno-tury`sty`chny`j kompleks Ukrayiny`. L`viv: In-t regional`ny`x doslidzhen` NANU (in Ukrainian).

Mal`s`ka, M.P., Xudo, V.V. (2016). Tury`sty`chny`j biznes: teoriya ta prakty`ka : pidruchny`k [Elektronny`j resurs]. K.: Centr uchbovoyi literatury`. Rezhy`m dostupu: http://b-ko.com/book_140_glava_27_4.1._Tury`sty`chno-re.html. (in Ukrainian).

Kushnir, N.B., Dyachuk, O.I. (2016). Osobly`vosti rozvy`tku tury`sty`chno-rekreacijnoyi sfery` regionu [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/tavnv/2016_69/69_35.pdf. (in Ukrainian).

Batyuk, B.B. (2015). Pry`jnyattya upravlins`ky`x rishen` v sy`stemi administraty`vnogo menedzhmentu. Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo nacional`nogo universy`tetu vetery`narnoyi medy`cy`ny` ta biotexnologij imeni S.Z. Gzhy`cz`kogo. 17(64), 209–213 (in Ukrainian).

Shkola, I.M. (2007). Rozvy`tok tury`sty`chnogo biznesu. Chernivci: Kny`gy`. XNI (in Ukrainian).

Loxmatov, A.S. (2017). Analiz faktoriv rozvy`tku tury`zmu v regioni [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ vsunu/2017_7_2/Lohmatov.pdf. (in Ukrainian).

Lyashkevy`ch, P., Bochan, I. (2015). Tury`zm v Ukrayini: suchasny`j stan ta priory`tety` rozvy`tku. Osvita Ukrayiny`. 85, 6 (in Ukrainian).

Il`chuk, V.P., Anopriyenko, V.O. (2017). Markety`ng ry`nku rekreacijny`x poslug : [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/vcndtu/2017_46/14.htm.

Mel`ny`k, P.V., Starostenko, G.G. (2002). Napryamy` udoskonalennya opodatkuvannya tury`sty`chno-rekreacijnoyi diyal`nosti [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: http://tourlib.net/statti_ukr/ melnyk2.htm (in Ukrainian).

Stechenko, D.M., Bezugly`j, I.V., Turlo, N.P., Marxonos, S.M. (2012). Upravlinnya regional`ny`m rozvy`tkom tury`zmu: navch. posib. K. : Znannya (in Ukrainian).

Xarichkov, S.K. (2007). Priory`tetni napryamy` zabezpechennya stalogo rozvy`tku regional`ny`x rekreacijno-tury`sty`chny`x kompleksiv. Informacijni texnologiyi v upravlinni tury`sty`chnoyu ta kurortno-rekreacijnoyu ekonomikoyu: materialy` dopovidej III nauk.-prakt. konferenciyi: – Berdyans`k : AUIT «ARIU», 153–154 (in Ukrainian).

Prejger, D. (2001). Rozvy`tok inozemnogo tury`zmu v Ukrayini v konteksti rozbudovy` mizhnarodny`x transportny`x kory`doriv. Ekonomika Ukrayiny`. 6, 20–28 (in Ukrainian).

Shkola, I.M. (2003). Menedzhment tury`sty`chnoyi industriyi: navch. posib. Chernivci: ChTEI KNTEU (in Ukrainian).

Gacenbiller, N.Ju. (2009). Analiz i klassifikacija faktorov, opredeljajushhih napravlenie razvitija turistskih rekreacij. Cheboksarskij jekonomicheskij forum «Jekonomika i upravlenie razvitiem v uslovijah mirovogo finansovogo krizisa». Cheboksary, 19–22 (in Russian).

Nemecz`, L.M., Segida, K.Yu., Moshtakova, N.V. (2001). Social`no-demografichni ta istory`ko-kul`turni faktory` rozvy`tku tury`zmu. Kul`tura narodov Pry`chernomor`ya. Rezhy`m dostupu: http://tourlib.net/statti_ukr/nemec.htm (in Ukrainian).

Mal`s`ka, M.P., Antonyuk, N.V., Gany`ch, N.M. (2008). Mizhnarodny`j tury`zm i sfera poslug : pidruch. K.: Znannya (in Ukrainian).

Solyarchuk, D., Solyarchuk, Yu. (2016). Prognozuvannya rozvy`tku tury`zmu ta rekreaciyi v Ukrayini: [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/Zem/2016pdf (in Ukrainian).

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2017-03-04
How to Cite
Bahriy, M. (2017). Management tourism and recreation industry under market instability. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series "Economical Sciences", 19(76), 3-9. https://doi.org/10.15421/nvlvet7601
Section
Economic efficiency of production and agricultural products alteration