BIOGAZOWNIE W POLSKIEJ POLITYCE EKOLOGICZNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


  • J. Gołoś Wyższa Szkoła Stosunków Międznarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ul. Wojsławicka, 8A, 22–100 Chełm
Keywords: politics, ecology, ecosystem, alternative energy sources, neutralization, biogas plants

Abstract

The present article examines the overall use of renewable energy among the European leaders and Poland’s place in such statistics. It also shows the potential in use of the so–called: “green energy” and its positive influence on the local and global ecosystem. The article shows how important it is to abandon the use of fossil energy sources are creating a negative ecosystem during the extraction and their use. According to the author, the production and use of biogas fuel is an alternative. The production of biogas is not only related to energy production, but it also improves the situation of materials management of green waste, waste from agriculture and plants treatment waste which are widely underrated. The use of these wastes in biogas production allows not only the neutralization of their impact on the environment but it also creates great opportunities in the heat and electricity production.

Further, the article features numerous tables and graphs that show the great potential in the production and utilization of biogas as an alternative fuel in Poland and other countries with similar resource–energy potential. Another goal of this article is to debunk the theory that the process of methane fermentation in agricultural biogas plants produces odour which in fact is due to using outdated technology. The conclusions clearly indicate the usability of this type of investment and simultaneously reinforce the belief that the proper environmental policy of the state and local governments –understood as an eco–friendly regulation– gives a chance for a clean environment and economic growth potential.

References

1. Ustawa z dnia 20 luty 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478), Sejm, 2015.

2. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Nowy Jork, 1992.

3. Protokół z Kioto do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kioto, 1997.

4. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Parlament Europejskie i Rada, 2009.

5. Renewable energy in the EU, Eurostat newsrelease No. 43/2015, 2015.

6. Energia, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015.

7. Air quality in Europe — 2015 report, European Environment Agency, Luxembourg, 2015, s. 16

8. Kogeneracja– przemyślana decyzja!, publikacja w ramach projektu CODE2, Belgia, 2014

9. The President of the Energy Regulatory Office in Poland 2013, National Report, 2013, s. 12

10. Użytkowania gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015, s.36

11. Biogas Barometer, Euroserv'er, 2014, s.3

12. Myczko, A. Myczko, R. i inni (2011). Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Instytut technologiczno–przyrodniczy w Falentach Oddział w Poznaniu, Warszawa–Poznań, 7–9.

13. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do Uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów, Warszawa, 2009.

14. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020, Rada Ministrów, Warszawa, 2010.

15. Strategia rozwoju kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006.

16. Biogaz produkcja wykorzystanie, Agencje do Spraw Źródeł Odnawialnych, 2005, s. 15

17. Mitterleitner, H. (2009). Land Technik Weiher Stephen; Latocha

18. Biogaz rolniczy– produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa, 2009, s. 21–24

19. Rejman–Burzyńska, H., Maksymiak–Lach, E. (2013). Jędrysik, Potencjał energetyczny biogazu ocena zasobów surowcowych do produkcji biogazu w Polsce, Chemik. 67(5), 446–453.

20. Kozak, J. (2015). Dla kogo biogazownie?, Panorama Lubelska kwiecień

21. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, TARBonus, Kraków–Tarnobrzeg, 2008

22. Biogaz rolniczy– produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa, 2009

23. Energetyczne wykorzystanie biogazu wysypiskowego w Lubinie, Projekt pn. Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny– promocja, technologie wsparcia wdrożenia, nr POKL.08.02.01–16–028/09

24. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poz. 77, Warszawa, 2015

Strony internetowe

25. http://biomassmagazine.com/articles/11491/reports–illustrate–european–biogas–energy–from–waste–industries

26. http://european–biogas.eu/2014/12/16/4331 (na dzień 24.02.2016)

27. https://bip.minrol.gov.pl/Informacje–Branzowe/Odnawialne–zrodla–energii (na dzień 20.03.2016 r.)

28. http://biogaz–tech.pl/new/?page_id=2197 (na dzień: 23.03.2016)

29. http://e–czytelnia.abrys.pl/czysta–energia/2009–12–447/technologie–4546/technologie–uszlachetniania–biogazu–do–jakosci–gazu–ziemnego–10645 (na dzień 21.03.2016 )

30. http://www.arr.gov.pl/wytworcy–biogazu–rolniczego/rejestr–przedsiebiorstw–energetycznych–zajmujacych–sie–wytwarzaniem–biogazu–rolniczego( na dzień 14.05.2016)

31. http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=512 (na dzień 20.03.2016)

32. www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/Akty_prawne/Ogloszenie_.pdf (na dzień: 25.03.2016)

http://www.ecbartos.pl/biogaz.html (na dzień 25.03.2016)

Abstract views: 49
PDF Downloads: 53
Published
2016-09-07
How to Cite
Gołoś, J. (2016). BIOGAZOWNIE W POLSKIEJ POLITYCE EKOLOGICZNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 18(2), 22-32. https://doi.org/10.15421/nvlvet6905
Section
Economic efficiency of production and agricultural products alteration