ESSENCE AND CLASSIFICATION SIGNS OF MEDICINES FALSIFICATION


  • B. V. Gutiy Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
  • I. B. Smolynets Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
  • I. I. Khariv Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
  • S. V. Soboleva Belotserkovskiy Institute for continuous professional education
Keywords: marketing, medicines, falsification signs, international pharmaceutical enterprises

Abstract

The Essence and classification features of medicines falsification is overviewed in this article. Substantial problem of pharmaceutical companies’ international marketing policies is falsification of medicines, which is a risk to human and animal health. To combat counterfeiting medications International federation of associations for medicines manufacturers founded Institute of pharmaceutical safety, which combined the efforts of 20 multinational companies to identify the manufacturers of counterfeit medicines and collect the necessary data to bring them to justice. To prevent access of counterfeit drugs to consumer, a special division of WHO IMPACT was established; in its work law enforcement agencies of the participating countries, large pharmaceutical corporations and Interpol are involved. The primary objective of this programme is to strengthen control over the global pharmaceutical market, and to improve the responsibility of counterfeit medicines producers.

 

Author Biographies

B. V. Gutiy, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
Doctor of Veterinary Sciences
I. B. Smolynets, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
Candidate of Economic Sciences
I. I. Khariv, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
Ph.D.
S. V. Soboleva, Belotserkovskiy Institute for continuous professional education
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor

References

Besedina, H. E. (2006). Mikroekonomika: praktykum [Tekst] / H. E. Besedina, I. O. Sharko, Yu. V. Chepul. — X.: KhNAU, 92. (in Ukrainian).

Vasnetsova, O. A. (2005). Medytsynskoe y farmatsevtycheskoe tovarovedenye: [Tekst] [dlia vыssh. uch. zav.] / O.A. Vasnetsova. — M.: HЭOTAR—Medya, 608. (in Ukrainian).

Hromovyk, B. P. (2005). Teoretyko–metodolohichni ta prykladni zasady lohistychnoho upravlinnia farmatsevtychnymy pidpryiemstvamy [Tekst]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk, stupenia d–ra farm. nauk: spets. 15.00.01 "Tekhnolohiia likiv ta orhanizatsiia farmatsevtychnoi spravy" / B. P. Hromovyk. — K., 41. (in Ukrainian).

Hromovyk, B. P. (2004). Farmatsevtychnyi marketynh: teoretychni ta prykladni zasady [Tekst]: navch. posib. [dlia vyshch. navch. zakl.] / B. P. Hromovyk, H. D. Ha–siuk, O. R. Levytska. — Vinnytsia: Nova knyha, 464. (in Ukrainian).

Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu: http://www.k2kapital.com/, http://www.liga.net/, http://www.medpor–tal.ru/, http://www.pharmvest–nik.ru/.

Kaidalova, L. H. (2002). Modulna tekhnolohiia navchannia [Tekst]: navch.–metod. posib. [dlia vyshch. navch. zakl.] / L. H. Kaidalova, Z. M. Mnushko. — Kh.: Vyd–vo NFAU; Zoloti storinky, 86. (in Ukrainian).

Kuzmin, O. S. (2003). Teoretychni ta prykladni zasady menedzhmentu [Tekst]: navch. posib. [dlia vyshch. navch. zakl.] / O. S. Kuzmin, O. H. Melnyk. — 2 – he vyd., dop. i pererob. — Lviv: Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" (Informatsiino–vydavnychyi tsentr "Intelekt+" Instytutu pisliadyplomnoi osvity), "Intelekt–Zakhid", 352. (in Ukrainian).

Lukashova, S. V. (2001). Zhyttievyi tsykl firmy: faktory i napriamy vplyvu [Tekst] / S. V. Lukashova // Visnyk NU "Lvivska politekhnika". 416, 191—196. (in Ukrainian).

Maslennikova, O. Yu. (2005). Vybir metodiv vplyvu pidpryiemstva na zovnishnii rynok v umovakh hlobalizatsii / O. Yu. Maslennikova // Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo [Tekst]: zb. nauk, prats. — Lviv: Lvivska komertsiina akademiia, 23—26. (in Ukrainian).

Kuzmin, O. Ye. (2005). Menedzhment u farmatsii [Tekst]: pidruch. [dlia vyshch. navch. zakl.] / O. Ye. Kuzmin, B. P. Hromovyk, H. D. Hasiuk ta in.; za red. O. Ye. Kuzmina i B. P. Hromovyka. — Vinnytsia: Nova knyha, 448. (in Ukrainian).

Abstract views: 20
PDF Downloads: 13
Published
2016-04-08
How to Cite
Gutiy, B. V., Smolynets, I. B., Khariv, I. I., & Soboleva, S. V. (2016). ESSENCE AND CLASSIFICATION SIGNS OF MEDICINES FALSIFICATION. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 18(1), 180-184. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/economy/article/view/3359
Section
Economic efficiency of production and agricultural products alteration