TRENDS AGRICULTURAL PRODUCTION FARMS LVIV REGION


  • M. G. Shulskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
Keywords: farming population, agricultural production, trends, changes, gross output, lands, farms

Abstract

The article is a study of households Lviv with emphasis on identifying trends in their production of agricultural products. To perform the tasks used labor agrarian scientists who in one way or another examined the activities of households, statistical data describing their state of development and so on. All of this together has revealed current trends in agricultural production studied entities.

First of all: the rationale for the research of these business units; changes in land areas during the study period (table. 1) and the establishment of patterns of change; Analysis of gross production from concentrating on a sectoral approach to its production (table. 2); determining ratios agricultural production per 100 hectares of agricultural land, and the comparison of these indicators used information on production farms (table. 3).

The discovered patterns in the study indicate that the activity of these farms there were significant changes. This is especially reflected in indicators such as agricultural production per 100 hectares of agricultural land, the value of which households are much smaller than farms and tend to decrease. These changes require further research.

 

Author Biography

M. G. Shulskyi, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv.
Doctor of Economic Sciences

References

Kalchenko, S. V. (2015). Rozvytok osobystykh selianskykh hospodarstv v umovakh systemnykh transformatsii ahrarnoho sektora: monohrafiia. – Melitopol, vydavnycho–polihrafichnykh tsentr «Liuks», 425. (in Ukrainian).

Kropyvko, M. M. (2013). Klasyfikatsiia hospodarstv naselennia yak forma maloho silskohospodarskoho pidpryiemnytstva / Zbirnyk naukovykh prats TDATU (ekonomichni nauky). 2/22, 135–142. (in Ukrainian).

Makarenko, P. M. (2012). Ahrarni mali hospodarstva: umovy ta shliakhy rozvytku. – Dnipropetrovsk: Sich, 680. (in Ukrainian).

Prohrama rozvytku osobystykh selianskykh hospodarstv v Ukraini na period do 2020 roku (proekt) / za red. Yu. O. Lupenka, M. Y. Malika. – K.: NNTs IAE, 2013. – 28 s. (in Ukrainian).

Tkach, I. V. (2011). Selianski domohospodarstva, yikh sutnist ta kharakterystyka / Finansy, oblik i audyt, 18, 380–385. (in Ukrainian).

Iurchyshyn, V. V. (2011). Selo i seliany Ukrainy v systemi istorychno i suspilno zumovlenykh vitchyznianykh tsinnostei ekonomiky / APK. 3, 112–122. (in Ukrainian).

Iavorska, T. I. (2012). Malyi biznes u silskomu hospodarstvi: teoriia i praktyka: monohrafiia / K.: NNTs IAE, 386. (in Ukrainian).

Iaroshevych, O. Ya. (2010). Problemy ta perspektyvy podalshoho rozvytku osobystykh selianskykh hospodarstv / Innovatsiina ekonomika. 13, 67–69. (in Ukrainian).

Zymovinoi, S. I. (2015). Statystychnyi shchorichnyk Lvivskoi oblasti za 2014 r. Chastyna 1. / Za red. S. I. Zymovinoi. – Lviv, 366. (in Ukrainian).

Abstract views: 14
PDF Downloads: 8
Published
2016-03-17
How to Cite
Shulskyi, M. G. (2016). TRENDS AGRICULTURAL PRODUCTION FARMS LVIV REGION. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 18(1), 234-241. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/economy/article/view/3370
Section
Economic efficiency of production and agricultural products alteration