EUROPEAN INTEGRATION - INNOVATIVE PROGRAM TO SUPPORT GREENING TECHNOLOGIES AND CONSERVATION BREEDING GENE POOL


  • P. M. Muzyka Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named. S. Z. Gzhytsky
  • S. G. Shalovylo Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named. S. Z. Gzhytsky
  • V. D. Gumenny Institute of Agriculture NAAS steppe zone of Ukraine NAAS (Dnepropetrovsk)
Keywords: Association Agreement with the EU, European standards, breeding, gene pool, food and environmental security, investment funds, modernization of the agricultural sector, scientific support of agricultural policy accounting, modern technical methods

Abstract

Strengthening the institutional capacity of the agricultural sector, with the constituents livestock breeding programs and gene pool needs a fundamental update scientific and methodological principles in determining the priorities of financial and organizational support by way of international investment and research funds. Presented scientific approaches to upgrade network structures mechanisms to support public research farms and private enterprises on innovative criteria.

The introduction of European standards in determining the quality and safety of agro-food products, along with the scientific and methodological requirements for the evaluation of breeding animals in the trading process and preserve the gene pool, was due to the 20 years before the signing of the current Ukraine Association Agreement with the EU. In November 1994, ratified the Agreement on Partnership and Cooperation between Ukraine and the European Communities and their Member States [1, 2], which provided for a number of fundamental requirements and opportunities for the Ukrainian side, which is valid until the entry into force of the new Agreement from January 1, 2016. The requirements of international organizations to modernize the agricultural sector and its scientific support with emphasis on greening, as well as general European aspects settlement breeding in Ukraine, have the possibility of financial and organizational support, carrying their specific needs in the planning and execution of research activities for tasks agricultural policy.

 

Author Biographies

P. M. Muzyka, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named. S. Z. Gzhytsky
Doctor. Econ., Professor
S. G. Shalovylo, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named. S. Z. Gzhytsky
Doctor. s.- g., Professor
V. D. Gumenny, Institute of Agriculture NAAS steppe zone of Ukraine NAAS (Dnepropetrovsk)
Doktor of Agricultural Sciences, chief researcher

References

Zakon Ukrai'ny Pro ratyfikaciju Ugody pro partnerstvo i spivrobitnyctvo mizh Ukrai'noju i Jevropejs'kymy Spivtovarystvamy ta i'h derzhavamy-chlenamy vid 10.11.1994 № 237/94-VR // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/237/94-vr. (in Ukrainian).

Ugoda pro partnerstvo i spivrobitnyctvo mizh Ukrai'noju i Jevropejs'kymy Spivtovarystvamy ta i'h derzhavamy-chlenamy //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 998_012. (in Ukrainian).

Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 24 ljutogo 1998 roku N 148 ( 148/98 ) «Pro zabezpechennja vykonannja Ugody pro partnerstvo ta spivrobitnyctvo mizh Ukrai'noju ta Jevropejs'kymy Spivtovarystvamy (Jevropejs'kym Sojuzom) i vdoskonalennja mehanizmu spivrobitnyctva z Jevropejs'kymy Spivtovarystvamy (Jevropejs'kym Sojuzom)» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/148/98/ed19980224. (in Ukrainian).

Etapy Jevrointegracii' dlja Ukrai'ny // http://humanrightsinukraine.org.ua/etapi-yevrointegratsiyi-dlya-ukrayini/. (in Ukrainian).

Ukaz Prezydenta Ukrai'ny Pro zatverdzhennja Strategii' integracii' Ukrai'ny do Jevropejs'kogo Sojuzu (Dokument 615/98, vtratyv chynnist', persha redakcija – Pryjnjattja vid 11.06.1998) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 615/98/ed19980611. (in Ukrainian).

Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny «Pro shvalennja Strategii' rozvytku agrarnogo sektoru ekonomiky na period do 2020 roku» vid 17.10.2013 № 806-r // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013. (in Ukrainian).

Pro pleminnu spravu u tvarynnyctvi. Verhovna Rada Ukrai'ny; Zakon vid 15.12.1993 № 3691-XII, {V redakcii' Zakonu N 1328-XIV (1328-14) vid 21.12.99, VVR, 2000, N 6-7, st.37 } { Iz zminamy, vnesenymy zgidno iz Zakonamy N 546-IV ( 546-15 ) vid 20.02.2003, VVR, 2003, N 23, st.145, N 2374-VI (2374-17) vid 29.06.2010, VVR, 2010, N 37, st.494, N 2608-VI (2608-17) vid 19.10.2010, VVR, 2011, N 11, st.69, N 5462-VI (5462-17) vid 16.10.2012, VVR, 2014, N 6-7, st.80, N 222-VIII (222-19) vid 02.03.2015 } // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3691-12. (in Ukrainian).

Postanova Verhovnoi' Rady Ukrai'ny vid 23.12.1993 № 3773-XII Pro porjadok vvedennja v diju Zakonu Ukrai'ny «Pro pleminne tvarynnyctvo» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-12. (in Ukrainian).

Zakon Ukrai'ny «Pro pleminne tvarynnyctvo» – Pov'jazani dokumenty // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l20485/page. (in Ukrainian).

Postanova Kabinet Ministriv Ukrai'ny «Pro vyznannja takymy, shho vtratyly chynnist', rishen' Urjadu Ukrai'ny u zv'jazku z pryjnjattjam Zakonu Ukrai'ny «Pro pleminne tvarynnyctvo» vid 03.06.1994 № 348 // zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-94-p. (in Ukrainian).

Zakon Ukrai'ny Pro Zagal'noderzhavnu programu selekcii' u tvarynnyctvi na period do 2010 roku (Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR), 2004, N 23, st. 319) persha redakcija – Pryjnjattja vid 19.02.2004 // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1517-15/ed20040219. (in Ukrainian).

Zakon Ukrai'ny Pro Zagal'noderzhavnu programu selekcii' u tvarynnyctvi na period do 2010 roku (Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR), 2004, N 23, st.319) {Iz zminamy, vnesenymy zgidno iz Zakonom N 2374-VI (2374-17) vid 29.06.2010, VVR, 2010, N 37, st. 494} // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1517-15. (in Ukrainian).

Nakaz Minagropolityky Ukrai'ny «Pro zatverdzhennja Porjadku vykorystannja koshtiv Derzhavnogo bjudzhetu Ukrai'ny na finansuvannja derzhavnoi' programy selekcii' u tvarynnyctvi ta ptahivnyctvi na pidpryjemstvah agropromyslovogo kompleksu i v naukovo-doslidnyh gospodarstvah» vid 07.03.2003 № 56/197 (vtratyv chynnist' za Nakazom vid 15.09.2005 № 469/629)// http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0222-03. (in Ukrainian).

Zakon Ukrai'ny Pro Zagal'noderzhavnu programu selekcii' u tvarynnyctvi na period do 2010 roku - Pov'jazani dokumenty // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l143078. (in Ukrainian).

Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo pleminnoi' spravy u tvarynnyctvi vid 29.06.2010 № 2374-VI // http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2374–17. (in Ukrainian).

Kovalenko T. Pravove zabezpechennja derzhavnoi' pidtrymky tvarynnyctva. – Agrobiznes s'ogodni // http://www.agro-business.com.ua/u-pravovomu-poli/484-pravove-zabezpechennia-derzhavnoii-pidtrymky-tvarynnytstva.html. (in Ukrainian).

Agrarne pravo Ukrai'ny: Pidruchnyk / V. Z. Janchuk, V. I. Andrejcev, S. F. Vasyljuk ta inshi; Za red. V.Z. Janchuka. - 2-e vyd. - K.: Jurinkom Inter, 207 s. (in Ukrainian).

Dmytrenko G. V. Paradygma finansuvannja bjudzhetnyh program v agropromyslovomu kompleksi (na prykladi L'vivs'koi' oblasti) // http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=201. (in Ukrainian).

Ukaz Prezydenta Ukrai'ny Pro utvorennja Nacional'nogo agentstva Ukrai'ny z rekonstrukcii' ta rozvytku vid 02.07.1996 № 493/96 (Dokument 493/96, chynnyj, potochna redakcija – Redakcija vid 21.02.2000, pidstava 271/2000) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/493/96. (in Ukrainian).

Ukaz Prezydenta Ukrai'ny Pro utvorennja Agentstva koordynacii' mizhnarodnoi' tehnichnoi' dopomogy vid 27.03.1995 № 255/95 // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/255/95. (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny Pro stvorennja Agentstva mizhnarodnogo spivrobitnyctva ta investycij vid 02.09.1993 № 695 ( Iz zminamy, vnesenymy zgidno z Postanovoju KM N 16 ( 16-94-p ) vid 19.01.94 ) Dokument 695-93-p, potochna redakcija — Redakcija vid 19.01.1994, pidstava 16-94-p // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/695-93-p. (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Agentstvo mizhnarodnogo spivrobitnyctva ta investycij vid 19.01.1994 № 16 (Dokument 16-94-p, vtratyv chynnist', potochna redakcija – Vtrata chynnosti vid 25.08.2004, pidstava 1109-2004-p) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16-94-p. (in Ukrainian).

Proekt Zakonu pro ratyfikaciju Ugody pro pravovyj status Regional'nogo ekologichnogo centru dlja Central'noi' ta Shidnoi' Jevropy // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55725. (in Ukrainian).

Zakon Ukrai'ny Pro ratyfikaciju Ugody pro pravovyj status Regional'nogo ekologichnogo centru dlja Central'noi' ta Shidnoi' Jevropy vid 15.07.2015 № 599-VIII (Dokument 599-19, chynnyj, potochna redakcija – Pryjnjattja vid 15.07.2015) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/599-viii. (in Ukrainian).

Ugoda pro pravovyj status Regional'nogo ekologichnogo centru dlja Central'noi' ta Shidnoi' Jevropy – Latvija, Chornogorija, Ugorshhyna, Albanija; Ugoda, Mizhnarodnyj dokument vid 13.07.2011 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/l445865. (in Ukrainian).

Plenarne zasidannja Verhovnoi' Rady Ukrai'ny 15 lypnja 2015 roku // http://k-z.com.ua/verkhovnaya-rada/34681-plenarne-zasidannya-verkhovnoji-radi-ukrajini-15-lipnya-2015-roku. (in Ukrainian).

Abstract views: 9
PDF Downloads: 9
Published
2015-04-17
How to Cite
Muzyka, P. M., Shalovylo, S. G., & Gumenny, V. D. (2015). EUROPEAN INTEGRATION - INNOVATIVE PROGRAM TO SUPPORT GREENING TECHNOLOGIES AND CONSERVATION BREEDING GENE POOL. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 17(4), 278-288. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/economy/article/view/3382
Section
Economic efficiency of production and agricultural products alteration