Legislative regulatory aspects of the veterinary pharmacy market in the European Union


  • H. D. Harvas State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5528-8935
Keywords: legislative aspects, veterinary pharmacy, EU requirements

Abstract

Production of veterinary pharmacy plays an important role both in animal care and public health, such as for food safety or animal origin to prevent the spread of diseases transmitted to humans through animals. The European market for Animal Health develops rapidly filled with innovative products, updated regulatory system at the legislative level, in order to protect human health, animals and the environment. Today, the focus of attention in the European Union (EU) on the pharmaceutical industry – Is the improvement of the legal framework and its adaptation to the needs and characteristics of the veterinary pharmaceutical industry in particular. Thus Ukraine today - is an intensive process of harmonization, implementation and, at the same time, improvement of the regulatory system, in which international regulatory documents are the basis for the creation of the veterinary pharmaceutical legislation of Ukraine, according to EU requirements.

References

Bushueva, I., Parchenko, V., Shcherbyna, R., Safonov, A., Kaplaijshenko, A., Gutyj, B., & Hariv, I. (2017). Tryfuzol – New original veterinary drug. Fac. Pharm. Ankara. Ankara Ecz. Fak. Derg., 41(1), 42–49. doi: 10.1501/Eczfak_0000000594.

Bushuieva, I.V. (2013). Marketynhovi doslidzhennia rozvytku rynku veterynarnykh preparativ ta oblasti veterynarnoi farmatsii. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal, 3, 90–93 (in Ukrainian).

Harvas, H.D., & Muzyka, P.M. (2017). Klasteryzatsiia vyrobnytstva veterynarnykh preparativ v umovakh Yevrointehratsii. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Hzhytskoho. Seriia “Ekonomichni nauky”. 19(81), 118–122. doi: 10.15421/nvlvet8121 (in Ukrainian).

Kosenko, Iu.M. (2014). Vyrobnytstvo veterynarnykh preparativ za pryntsypamy nalezhnoi vyrobnychoi praktyky. Lviv. NTB Instytutu biolohii tvaryn i DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 15(4), 233–238 (in Ukrainian).

Velychko, V.O., Hrymak, A.V., & Senyshyna, T.Ye. (2014). Marketynh, yak efektyvnyi faktor doslidzhen konkurentospro-mozhnosti na rynku produktsii dlia vetmedytsyny. Lviv. NTB Instytutu biolohii tvaryn i DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 15(2, 3), 320–325 (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy “Pro veterynarnu medytsynu”. Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2498-12 (in Ukrainian).

Abstract views: 33
PDF Downloads: 25
Published
2019-05-11
How to Cite
Harvas, H. (2019). Legislative regulatory aspects of the veterinary pharmacy market in the European Union. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 21(92), 137-140. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9223