Formation of special working capacity of future food industry technologists in the process of physical education classes


Keywords: physical training, students, classes, pedagogical experiment, physical education, complexes, physical exercises, training regimes

Abstract

Physical education in the higher education system should be based on new teaching technologies, which will ensure the physical and psychophysiological readiness of students to fulfill their professional responsibilities. In the current conditions of scientific and technological progress, profiling physical education of students in higher education institutions of Ukraine becomes important. Preserving and promoting the health of the student youth, forming in it the readiness for professional activity, national – patriotic and cultural – spiritual education, the need for physical perfection and a healthy lifestyle is one of the tasks of physical education. At the same time, noting the scientific and practical interest in the problem of physical training of students, it can be noted that this trend in the system of physical education requires further study and improvement. Therefore, finding ways to improve the effectiveness of physical education with students in higher education institutions in Ukraine is one of the priority areas of scientific research in the field of physical education.

References

Domina, Zh.H. (2010). Metodyka navchannia vprav koordynatsiinoi spriamovanosti maibutnikh uchyteliv muzyky u protsesi fizychnoho vykhovannia: dys... kand. ped. nauk: 13.00.02. K. (in Ukrainian).

Hardman, K., & Green, K. (2011). Contemporari issues in phisical education. Mayer & Mayer Verlag. https://books.google.com.ua/books/about/Contempora ry_Issues_in_Physical_Educatio.html?id=sVK7BN7qbsC&redir_esc=y.

Koval, V.V. (2016). Profesiino-prykladna fizychna pidhotovka uchniv proftekhuchylyshch: isto-rychnyi dosvid i suchasni umovy vykorystannia. Naukovi zapysky RDHU, 13(56), 149–152. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13%281%29__46 (in Ukrainian).

Kozeruk, Yu.V. (2013). Vyznachennia pokaznykiv rukhovoi pidhotovlenosti uchenyts profesiino-tekhnichnykh nav-chalnykh zakladiv. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu sus-pilstvi: zb. nauk. prats Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 1, 166–171. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_1_44 (in Ukrainian).

Kozeruk, Yu.V. (2015). Vyznachennia efektyvnosti pedahohichnoi tekhnolohii formuvannia rukhovykh navychok uche-nyts profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv. Visnyk Chernihivskoho natsional-noho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky. Cher-nihiv, 125, 162–165. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_40 (in Ukrainian).

Plisko, V.I., Kozeruk, Yu.V., & Bulanov, O.M. (2013). Orhanizatsiia protsesu fizychnoi pidhotovky v zak-ladakh profesiino-tekhnichnoi osvity. Visnyk ChNPU imeni T.H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky. Chernihiv, 91, 200–202 (in Ukrainian).

Prystavskyi, T.H., Kovban, O.L., Babych, A.M., & Nezghoda, S.P. (2018). Samostiini zaniattia studentiv fizychnoiu kulturoiu u VNZ : navch. Posib. Lviv (in Ukrainian).

Romanchuk, S.V. (2012). Fizychna pidhotovka kursantiv viiskovykh navchalnykh zakladiv sukhoputnykh viisk Zbroinykh syl Ukrainy: Monohrafiia. Lviv: ASV (in Ukrainian).

Romanenko, V.A. (2013). Psihofiziologicheskij status studentok. Doneck: DNU (in Russian).

Semeniv, B.S., Babych, A.M., Iakymyshyn, I.D., Holu-beva, O.T. (2018). Teoretyko-metodychni rek-omendatsii z profilnoi fizychnoi pidhotovky studentiv kharcho-vykh tekhnolohii: navch. posibn. Lviv (in Ukrainian).

Semeniv, B.S., Yakymyshyn, I.D., & Stakhiv, M.M. (2016). Profiliuiucha fizychna pidhotovka studentiv: navch. posibn. Lviv (in Ukrainian).

Shandryhos, V.I. (2016). Mistse ozdorovchoi aerobiky u pidhotovtsi maibutnoho fakhivtsia z fizychnoi reabili-tatsii. Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A.S. Makarenka, 144–147 (in Ukrainian).

Shandryhos, V.I., & Mozoliuk, O.V. (2012). Zastosuvan-nia atletychnoi himnastyky u fizychnomu vykhovanni studentiv. Khmelnytskyi: KhNU, 156–158 (in Ukrainian).

Visek, A.J., Watson, J.C., Hurst, J.R., Maxwell, J.P., & Harris, B.S. (2010). Athletic identity and aggressive-ness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 8(2), 99–116. doi: 10.1080/1612 197X.2010.9671936.

Abstract views: 1
PDF Downloads: 0
Published
2019-11-16
How to Cite
Semeniv, B., Stakhiv, M., Babych, A., Prystavskyi, T., Golubeva, O., & Sopila, J. (2019). Formation of special working capacity of future food industry technologists in the process of physical education classes. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 21(93), 75-80. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9315