Influence of varieties of football on psychoemotional state and specific disability of students of the veterinary medicine faculty


Keywords: veterinary medicine, physical education, football, modes, professional activity, psycho-emotional state, qualities, efficiency, research, experiment, students.

Abstract

The analysis of theoretical and practical lessons in the discipline of physical education and profiling physical training of students in higher education institutions of Ukraine shows that physical exercises and training regimes are considered from the point of view of increasing the level of physical fitness and physical development of students in the educational process of physical education. In the educational process of higher education institutions of Ukraine in the discipline of physical education are considered such tasks as: formation of personal and physical qualities, preparation for future professional activity, promotion of the proper formation of a healthy lifestyle and promotion of health, ensuring a high level of special professional capacity for work the whole period of study. Physical education in the process of education in higher education institutions of Ukraine are of great importance in the future professional activity of the civic environment. The essence and task of profile physical training is to reduce adaptation to future professional activity, increase the level of special professional capacity, stress resistance to unfavorable conditions of professional activity, promote prevention of occupational diseases, eliminate psychological fatigue in working day mode, promote emotional state.

References

Arefev, V. H. Andrieieva O. V., & Mykhailova, N. D. (2010). Praktykum uchytelia fizychnoi kultury: metod. posib. Kamianets podilskyi: PP Buinytskyi O. A. (in Ukrainian).

Domina, Zh. H. (2010). Metodyka navchannia vprav koordynatsiinoi spriamovanosti maibutnikh uchyteliv muzyky u protsesi fizychnoho vykhovannia: dys. kand. ped. nauk: 13.00.02. K. (in Ukrainian).

Hardman, K., & Green, K. (2011). Contemporari issues in phisical education. Mayer & Mayer Verlag, 300.

Hardman, K., & Green, K. (2011). Contemporari issues in phisical education. Mayer & Mayer Verlag, 300.

Koval, V. V. (2016). Profesiyno-prukladna fizuchna pidgotovka ychniv proftehychulysh: Naukovi zapuski RDGY, 13(56), 149–152 (in Ukrainian).

Kozeryk, Y. V. (2013). Vuznachenia pokaznukiv ryhovoi pigotovlenosti ychenuc profesiuno-technichnuh navchalnuh zakladiv. Zb. nayk. prac Chidnoevrope-uskogo nacionalnogo yniversutety imeni L. Ykrainku, 1, 166–170 (in Ukrainian).

Kozeryk, Y. V. (2015). Vyznachenia efektuvnosti peda-gogichnoi tehnologii formyvania ryhovuh navuchok ychenuc profesiuno-technichnuh navchalnuh zak-ladiv. Visnuk CHNPU imeni T.G. Shevchenka, 125, 162–165 (in Ukrainian).

Plisko, V. I., Kozeryk, Y. V., & Bulanov, O. M. (2013). Organizacia procesu fizychnoi pidgotovky v zakladah profesiuno-tehnichnoi osvitu: Visnuk CHNPU imeni T.G. Shevchenka, Chernigiv, 13, 200–202 (in Ukraini-an).

Prysiazhniuk, S. I., Krasnov, V. P., Tretiakov, M. O., Raievskyi, R. T., Kiiko, V. Y., & Panchenko, F. V. (2007). Fizychne vykhovannia: navchalnyi posibnyk. K.: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

Prystavskyi, T. H., Kovban, O. L., Babych, A. M., & Nezghoda, S. P. (2018). Samostiini zaniattia studentiv fizychnoiu kulturoiu u VNZ: navch. Posib. Lviv: LNUVMtaBT imeni C.Z. Hzhytskoho (in Ukrainian).

Romanchuk, S. V. (2012). Fizychna pidhotovka kursan-tiv viiskovykh navchalnykh zakladiv sukhoputnykh viisk Zbroinykh syl Ukrainy. Monohrafiia. Lviv: ASV (in Ukrainian).

Romanenko, V. A. (2013). Psykhofyzyolohycheskyi status studentok. Donetsk: DNU (in Ukrainian).

Semeniv, B. S., Babych, A. M., Iakymyshyn, I. D., & Holubeva O. T. (2018). Teoretyko-metodychni rek-omendatsii z profilnoi fizychnoi pidhotovky studentiv kharchovykh tekhnolohii: navch. posibn. Lviv: LNUVMtaBT imeni C. Z. Hzhytskoho (in Ukrainian).

Semeniv, B. S., Stakhiv, M. M., Babych, A. M., Prystav-skyi, T. H., Holubeva, O. T., & Sopila, Yu. M. (2019). Formuvannia spetsialnoi pratsezdatnosti maibutnikh tekhnolohiv kharchovoi promyslovosti v protsesi za-niat z fizychnoho vykhovannia. Naukovyi visnyk LNUVMB imeni S.Z. Gzhytskoho. Seriia “Ekonomichni nauky”, 21(93), 75–80. doi: 10.32718/nvlvet-e9315 (in Ukrainian).

Semeniv, B. S., Yakymyshyn, I. D., & Stakhiv, M. M., (2016). Profiliuiucha fizychna pidhotovka studentiv: navch. posibn. Lviv: LNUVM ta BT imeni C. Z. Hzhytskoho (in Ukrainian).

Shandryhos, V. I., & Mozoliuk, O. V. (2012). Zastosu-vannia atletychnoi himnastyky u fizychnomu vykhovanni studentiv. Khmelnytskyi: KhNU, 156–158 (in Ukrainian).

Shandryhos, V. I., (2016). Mistse ozdorovchoi aerobiky u pidhotovtsi maibutnoho fakhivtsia z fizychnoi reabili-tatsii. Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A.S. Makarenka, 144–147 (in Ukrainian).

Visek, A. J., Watson, J. C., Hurst, J. R., Maxwell, J. P., & Harris, B. S. (2010). Athletic identity and aggressive-ness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 8(2), 99–116. doi: 10.1080/1612 197X.2010.9671936.

Abstract views: 13
PDF Downloads: 10
Published
2020-06-26
How to Cite
Semeniv, B., Matiishin, I., Yakimishin, I., Kovban, O., & Mazur, T. (2020). Influence of varieties of football on psychoemotional state and specific disability of students of the veterinary medicine faculty. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 22(94), 22-27. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9404