Features of agricultural producers economic behavior in Ukraine


Keywords: agrarian sector of economy, state regulatory policy, economic behavior, economic interests, organizational and legal form of enterprise, agricultural producer

Abstract

The economic behavior of business structures in agriculture directly depends on the organization of their cooperation in the economic activity process. The aim of the article is to study the features of modern economic behavior of agricultural producers in Ukraine. To do this, the author identified the distribution factors of organizational and legal forms of agricultural production by economic behavior type, as well as organizational and legal features of individual models of economic behavior of agricultural production in Ukraine. Materials of thematic scientific publications, as well as empirical methods (observation and comparison) and theoretical methods (analysis and synthesis, modeling) were used to highlight the features of the object of study. The influence of the oligarchic model of the national economy of Ukraine on the structural transformation of agricultural production entities in the form of subordination of the interests of the state to the interests of individual social groups and the low effectiveness of antitrust legislation is investigated. The author found that in Ukraine the dual structure of agricultural entities was formed, in which two models of their economic behavior were simultaneously developing. The corporate model is represented by large commodity production of agricultural products based on utilization of the resource potential of the reorganized collective agricultural enterprises. Individual small-scale model is presented in agricultural production using the resource potential of private households and farms. The author found out that the organizational and legal forms of agricultural business entities will be determined by their participation in the contract system, the feasibility of cooperation or their integration. Prospects for further research in this area are a comparative analysis of the role of behavioral economy in the economic growth of organizational forms of agricultural producers in Ukraine, as well as assessing the impact of innovative technologies on the evolution of management approaches in the agricultural sector.

References

Derun, A. M. (2018). Ratsionalizatsiia orhanizatsiinykh form hospodariuvannia v natsionalnii ekonomitsi: dys. … kand. ekon. Nauk. IPK DSZU. K. (in Ukrainian).

Diuk, A. A. (2020). Ekonomichna otsinka formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti v silskohospodarskomu pidpryiemnytstvi. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 2, 47–53. doi: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-5 (in Ukrainian).

Diuk, A. A. (2020). Orhanizatsiino-ekonomichna sotsializatsiia pidpryiemnytstva na seli v umovakh transformatsii hospodariuvannia. Ekonomika APK, 5, 108–117. doi: 10.32317/2221-1055.202005108 (in Ukrainian).

Hanzhurenko, I. V. (2019). Adaptyvnist marketynhovo-lohistychnykh system subiektiv ahrarnoho biznesu. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, 3, 38–46. doi: 10.36887/2524-0455-2019-3-6 (in Ukrainian).

Isakova, D. (2015). Reitynh 20 naiefektyvnishykh ahrokompanii Ukrainy. Forbes Ukraina. URL: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1399408-rejting-20-najefektivnishih-agrokompanij-ukrayini (in Ukrainian).

Lemishko, O. O. (2016). Rehuliuiuchyi vplyv podatkovoho navantazhennia na ekonomichni protsesy u silskomu hospodarstvi. Molodyi vchenyi, 9(36), 54–60. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/55.pdf (in Ukrainian).

Leshchyk, I. B., & Pyrih, H. I. (2013). Orhanizatsiino-ekonomichni transformatsii v ahrarnomu sektori ekonomiky. Stalyi rozvytok ekonomiky, 3, 327–331 (in Ukrainian).

Marchenko, V. M. (2019). Praktychnyi dosvid realizatsii konkurentnykh stratehii pidpryiemstv. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, 7, 65–68. doi: 10.37320/2415-3583/7.10 (in Ukrainian).

Nosenko, Yu. M., Nechyporenko, O. M., & Sinelnyk, L. M. (2020). Innovatsiini ahroklastery yak forma intehratsii naukovo-osvitnoi diialnosti ta biznesu. Ekonomika APK, 5, 77–86. doi: 10.32317/2221-1055.202005077 (in Ukrainian).

Nurmuhametov, I. M. (2015). Prioritetnye napravlenija sovershenstvovanija razvitija malogo i srednego predprinimatel'stva v agrarnom sektore jekonomiki. Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta, 1, 66–69 (in Ukrainian).

Ostashko, T. O. (2004). Instytutsionalno-strukturni transformatsii ahrarnoho sektora: monitorynh, otsinka, rehuliuvannia: avtoref. … d-ra ekon. Nauk. IEP NANU. K. (in Ukrainian).

Pchelianska, H. O. (2020). Povedinka spozhyvachiv na prodovolchomu rynku: instytutsiinyi ta marketynhovyi pidkhody. Ekonomika APK, 3, 47–56. doi: 10.32317/2221-1055.202003047 (in Ukraini-an).

Petinova, O. B. (2018). Ekonomichna povedinka: do pytannia eksplikatsii poniattia. Hrani, 21(2), 60–65. doi: 10.15421/171817 (in Ukrainian).

Protsenko, V. M. (2020). Metodolohichni aspekty intensyfikatsii upravlinnia ekonomichnoiu povedinkoiu pidpryiemstv v umovakh neoindustrialnoi modernizatsii. Problemy ekonomiky, 1(43), 166–172. doi: 10.32983/2222-0712-2020-1-166-172 (in Ukrainian).

Rudenko, M. V. (2019). Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na ahrarne vyrobnytstvo: metodychnyi aspekt. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, 30(69), 30–37. doi: 10.32838/2523-4803/69-6-28 (in Ukrainian).

Solodukhin, S. V., & Shaitanova, Ye. S. (2017). Suchasni pidkhody do analizu vplyvu povedinkovykh faktoriv v upravlinni ekonomichnymy obiektamy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 15(2), 129–132 (in Ukrainian).

Suriak, A. V. (2020). Innovatsiine spozhyvannia yak suchasna ekonomichna povedinka spozhyvacha. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 1, 137–145. doi: 10.29038/2411-4014-2020-01-137-145 (in Ukrainian).

Tsapenko, V. Iu. (2014). Ekonomichna povedinka pidpryiemstv yak osnova dlia pryiniattia upravlinskykh rishen. BIZNESINFORM, 11, 313–315 (in Ukrainian).

Voronzhak, P. V., & Cheran, Ye. M. (2016). Analiz insty-tutsionalnykh transformatsii v ahrarnomu biznesi Ukrainy. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, 1(5), 17–24 (in Ukrainian).

Zilberman, D. (2016). Povedinkova ekonomika, abo Chomu fermery boiatsia ryzykuvaty. AgroPortal.ua. URL: http://agroportal.ua/ua/views/blogs/povedencheskaya-ekonomika-ili-pochemu-fermery-boyatsya-riskovat (in Ukrainian).

Abstract views: 59
PDF Downloads: 66
Published
2020-10-28
How to Cite
Nebozhenko, T. (2020). Features of agricultural producers economic behavior in Ukraine. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 22(95), 27-31. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9505