Methodological approaches to efficiency evaluation foreign economic activity agricultural enterprises


Keywords: valuation methodology, foreign economic activity, agricultural enterprises, integrated indicator, valuation indices

Abstract

The article is devoted to topical issues of development of existing and establishment of new approaches to the methodology of assessing the effectiveness of foreign economic activity of agricultural enterprises with the subsequent formation of strategies for its development. Thanks to the successful operation of domestic agricultural enterprises in foreign markets and effective and fruitful cooperation with foreign partners, economic growth of the country as a whole is achieved. Therefore, in modern economic conditions, the increase in foreign economic activity requires a thorough methodological approach to assessing the effectiveness of foreign economic activity of agricultural enterprises. The theoretical and methodological basis of research were the works of leading domestic and foreign economists and the work of leading analysts on the problems and methodology of modeling foreign economic activity, comprehensive approaches based on a combination of economic analysis and methods of economic and mathematical modeling. The following research methods were used in solving the tasks: monographic, analysis and synthesis, expert evaluations, deduction method and abstract-logical. In order to implement the organizational and economic mechanism for determining the foreign economic activity of agricultural enterprises, we propose to use a universal method of foreign economic activity analysis and at the micro level in order to compare the obtained calculations to assess trends in the development of foreign economic activity of agricultural enterprises. If an agricultural enterprise is engaged in both exports and imports, then to assess its performance in the foreign market for a certain period can be calculated integrated indicators of foreign trade, which provide for the comparability of results achieved for the whole set of export-import operations at full cost. The initial methodological basis for assessing and analyzing the foreign economic activity of agricultural enterprises should be a systematic analysis and a comprehensive, dialectical approach, which necessitates the study of individual elements and the system as a whole in constant motion, change, in the process of constant renewal. This is important not only for understanding the essence of economic categories but also for formulating conclusions on their practical application, making management decisions at different levels of the hierarchical management system in the agricultural sector of Ukraine. The practical significance of the results of the study lies in the substantiation of the methodology, which allows to calculate and fully assess the effectiveness of foreign economic activity of any agricultural enterprise.

References

Bellman, R. (1969). Dinamicheskoe programmirovanie i sovremennaya teori upravleniya. Per. s angl. M.: Delo (in Russian).

Bilianskyi, Yu. O. (2020). Rezultatyvnist instytutsiinoho zabezpechennia intehratsiinykh protsesiv u zovnishno-ekonomichnoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy. Innovatsiina ekonomika, 1-2(82), 105–116. doi: 10.37332/2309-1533.2020.1-2.16 (in Ukrainian).

Broiaka, A. A. (2020) Perspektyvy rozvytku zovnishno-ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv APK. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 1, 146–159 doi: 10.37128/2411-4413-2020-1-10 (in Ukrainian).

Buniak, N. M., & Danylko, I. M. (2019). Mekhanizm zovnishno-ekonomichnoi diialnosti na rynku nasinnia zernovykh kolosovykh kultur. Ekonomika APK, 2, 42–47. doi: 10.32317/2221-1055.201902042 (in Ukrainian).

Dukhnytskyi, B. V. (2021). Perspektyvy zovnishnoi torhivli ahroprodovolchoiu produktsiieiu mizh Ukrainoiu ta krainamy Azii. Ekonomika APK, 4, 68–75. doi: 10.32317/2221-1055.202104068 (in Ukraini-an).

Ekonomichnyi analiz finansovo-hospodarskoi diialnosti. (2004). Pidruchnyk dlia SR prof. M.: Ekonomist (in Ukrainian).

Hadzalo, Ya. M., & Luzan, Yu. Ia. (2021). Zovnishnoekonomichna diialnist ta rezultatyvnist funktsionuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy. Ekonomika APK, 4, 6–17. doi: 10.32317/2221-1055.202104006 (in Ukrainian).

Hrebelnyk, O. P. (2008). Osnovy zovnishnoekonomichnoi diialnosti: pidruchnyk. 3-tie vyd., pererob. ta dop. K.: Tsentr navchalnoi literatury. URL: http://xn--e1ajqk.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/grebelnik-op-osnovi-zovnshnoekonomchnoyi-dyalnost_9abbed0.pdf (in Ukrainian).

Kaplan, R. S. (2004). Organizaciya, orientirovannaya na strategiyu. Kak v novoj biznes-srede preuspevayut organizacii, primenyayushchie sbalansirovannuyu sistemu pokazatelej. per. s angl. M.: Al'pinaBiznes Buks (in Russian).

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Sbalansirovannaya sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviyu. 2-e izd., ispr. i dop. per. s angl. M.: ZAO “Olimp-Biznes” (in Russian).

Kernasiuk, Yu. V. (2020). Zastosuvannia metodu DEA dlia otsinky rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky. Ekonomika APK, 10, 14–21 doi: 10.32317/2221-1055.202010014 (in Ukrainian).

Kozak Iu. H., Lohvinova N. S., Kovalevskyi V. V. ta in. (2012). Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstv: navch. posib. Odes. nats. politekhn. un-t 4-te vyd., pererob. ta dop. Kyiv: Osvita Ukrainy. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9474 (in Ukrainian).

Kubiv, S. I., & Fediuk, V. V. (2020). Analizuvannia ta oriien-tuvannia faktoriv, yaki vplyvaiut na rozvytok zovnish-noekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoho sektoru. Visnyk KhDU. Seriia “Ekonomichni nauky”, 40, 25–29. doi: 10.32999/ksu2307-8030/2020-40-4 (in Ukraini-an).

Kubiv, S. I., & Fediuk, V. V. (2020). Etapy otsiniuvannia rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoho sektoru ta yikh interpretatsiia. Ekonomichnyi prostir. Zbirnyk naukovykh prats, 160, 78–81. doi: 10.32782/2224-6282/160-14 (in Ukrainian).

Paska, I. M. (2000). Orhanizatsiia ta ekonomichna efektyvnist zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv APK: avtoref. dys. ... k.e.n. Mykolaiv (in Ukrainian).

Pitel, N. Ya., & Diachenko, M. I. (2021). Vplyv investytsiinoho klimatu na zovnishnoekonomichnu diialnist v ahrarnomu sektori. Efektyvna ekonomika, 3. doi: 10.32702/2307-2105-2021.3.89 (in Ukrainian).

Psiuk, R. M. (2014). Determinanty efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti promyslovykh pidpryyemstv. Tezy dopovidei V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: nalahodzhennia vzaiemodii mizh uchasnykamy”. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 98–99. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/28617/1/53-98-99.pdf (in Ukrainian).

Puhachov, M. I. (2019). Rozvytok zovnishnoi torhivli ahroprodovolchymy tovaramy. Ekonomika APK, 3, 6–13. doi: 10.32317/2221-1055.201903006 (in Ukrainian).

Radchenko, Yu. V. (2007). Analiz finansovoi zvitnosti: Navchalnyi posibnyk dlia vuziv. 2-he vyd., Dop. Ros-tov n / D: Feniks (in Ukrainian).

Seheda, S. A. (2019). Ahrarno-prodovolcha produktsiia v tovarnii strukturi zovnishnoi torhivli Ukrainy. Ekonomika APK, 2, 73–83. doi: 10.32317/2221-1055.201902073 (in Ukrainian).

Semenov, H. A. (2009). Ekonomichna efektyvnist zovnishnoekonomichnoi diialnosti aktsionernoho tovarystva. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 4(18), 54–59 (in Ukrainian).

Shebanin, V. S., & Kormyshkin, Yu. A. (2019). Formy innovatsiinoi aktyvizatsii ahrarnoho pidpryiemnytstva v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky. Eko-nomika APK, 10, 18–25. doi: 10.32317/2221-1055.201910018 (in Ukrainian).

Sliusarenko, A. V. (2020). Kilkisni ta yakisni kharakte-rystyky zovnishnoekonomichnoi diialnosti ahrarnoho sektoru Ukrainy. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 4(27), 68–75. doi: 10.32782/easterneurope.27-12 (in Ukrainian).

Terekhov, Ye. M. (2010). Ekonomichni aspekty zovnishnoi polityky Ukrainy v suchasnykh umovakh hlobalnoho svitu. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 2(3), 79–83 (in Ukrainian).

Vasiuk, T. V. (2015). Metody doslidzhennia ta vyznachennia ekonomichnoi efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia. Aktualni problemy ekonomiky, 3, 131–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ape_2015_3_17 (in Ukrainian).

Vodianka, L. D., & Yurii, T. P. (2020). Tsyfrovizatsiia ta tsyfrova platforma v ekonomichnomu rozvytku ahrarnoho sektoru. Ekonomika APK, 12, 67–73. doi: 10.32317/2221-1055.202012067 (in Ukrainian).

Voronkova, A. E. (2009). Otsinka dii mekhanizmu upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu pidpryiemstva. Prometei: rehionalnyi zbirnyk naukovykh prats z ekonomiky. Donetsk: DEHI, 1(28), 199–202 (in Ukrainian).

Yakovlev, A. Y. (1998). Usovershenstvovanie metodov opredeleniya effektivnosti vneshneekonomicheskoj deyatel'nosti. Finansy Ukrainy, 9, 28–34 (in Russian)

Abstract views: 28
PDF Downloads: 38
Published
2021-12-23
How to Cite
Batyuk, R. (2021). Methodological approaches to efficiency evaluation foreign economic activity agricultural enterprises. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 23(98), 3-11. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9801