The availability of using nano-technologies for increasing of working capacity the agricultural machinery


  • B.P. Chaikovs’kyi Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5184-5877
  • A.B. Shalko Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9287-2110
  • I.G. Yaroshovych Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8143-1333
  • V.I. Kyryliv Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8785-5284
  • O.V. Maksymiv Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2461-8994
  • I.M. Kurnat Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
Keywords: agroindustrial complex, working capacity, colters of seeding machines, nano-crystalline structure, mechanical-pulse treatment, wear resistance

Abstract

The determining importance of nano-industry in socio-economic priorities of industrial countries for preferred production of advanced technology products according to up-to-date phase of economic progress was showed. Within of current concept, it’s integrated assembly which involves equipment, materials, software, knowledge system and also technological, metrological, informational, economic-organizing culture and qualified personnel which ensure the production of advanced technology products based on new, special properties of materials and systems in nanometer range. The intelligent basic of nano-systems – it's, of course, the system of knowledge and skills which is possessed by qualified personnel. The main form of investment in qualified personnel is qualitative and modern education. Together with purely economic problem statement – to improve the efficiency of production based on development of advanced technology industries, it’s necessary to solve one more social problem – to ensure high intellectual level of personnel by way of development of scientific researches and modern education. The important role of the agro-industrial complex in forming of budget and economic stability of Ukraine was underscored. The limiting wear of technological equipment couples (fixed assets) causes additional expenses for repair of equipment and loss of agricultural products. It is pointed on importance to improve the technological equipment reliability along with agricultural measures. The role of wear of main details and couples is specially emphasized. It was proved the advisability of improving reliability and working life of technological equipment and its separate heavy loaded elements and assemblies by using of special strengthening technologies which create nano-crystalline structures on the surfaces of machine elements. The wear resistance laboratory researches of specimens of 65G steel with surface nanostructure in conditions of dry friction were carried out on MI-1M machine according to ring-insert scheme. The researches were held in conditions analogical to working conditions for colters of seeding machines. The advisability of using surface nano-crystalline strengthening by mechanical-pulse treatment technology for improving of wear resistance was showed. The efficiency of using surface hardening due to creation of nano-crystalline structure was showed for colters of seeding machines to improve their working capacity. Abovementioned technology could be used for surface hardening of other elements of agricultural machines, food, processing and other branches of industry.

References

Luchinin, V.V. (2007). Nanoindustrija i «chelovecheskij kapital». Nanoindustrija. 6, 2–7 (in Russian).

Zghurovskyi, M.Z. (2016). Tekhnolohichne peredbachennia ekonomiky Ukrainy na serednostrokovomu (do 2020 r.) i dov-hostrokovomu (do 2030 r.) chasovykh horyzontakh. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1, 53–67. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vnanu_2016_1_10 (in Ukrainian).

Ustymenko, V.A. (2017). Ekonomiko-pravovi ryzyky ta mozhlyvosti realizatsii Uhody pro asotsiatsiiu z YeS (stenohrama naukovoi dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 11 zhovtnia 2017 r.). Visnyk NAN Ukrainy. 12, 14–27. Rezhym dostupu: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129548 (in Ukrainian).

Kyryliv, V.I. (2012). Pidvyshchennia znosotryvkosti serednovuhletsevoi stali nanokrystalizatsiieiu poverkhnevoho sharu. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 1, 102–105 (in Ukrainian).

Kyryliv, V.I., Chaikovskyi, B.P., Maksymiv, O.V., & Shalko, A.V. (2015). Kontaktna vtoma stali 20KhN3A z poverkhnevoiu nanostrukturoiu. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 51(6), 75–79. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PHKhMM_2015_51_6_12 (in Ukrainian).

Nykyforchyn, H., Kyryliv, V., Maksymiv, О., Slobodyan, Z., & Tsyrulnyk,O. (2016). Formation of surface corrosion-resistant nanocrystalline structures on steel. Nanoscale Research Letters. 11(1), 1–6. doi: 10.1186/s11671-016-1266-3.

Kyryliv, V.I., Kyryliv, Ya.B., & Bilyk, N.V. (2005). Zmitsnennia nozhiv mekhanoimpulsnoiu obrobkoiu. Naukovyi Visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S.Z. Hzhytskoho. 7(1), 110–115 (in Ukrainian).

Kalichak, T.N., Kyryliv, V.I., Soshko, A.I., Lininskaja, E.D., Fenchin, S.V., & Shapoval, I.M. (1991). A.s.1678858 SSSR, MKI5 S21D 5/00, S23S 8/00. Sposob uprochnenija poverhnosti izdelij. Opubl. 23.09.91, Bjul.№23 (in Russian).

Kyryliv, V.I., Kalichak, T.N., & Babej, Ju.I. (1985). A.s. 1199601 SSSR, MKI4 I24I 39/04 Ustrojstvo dlja uprochnenija naruzhnyh cilindricheskih poverhnos-tej. Opubl. 23.12.85, Bjul. № 47 (in Russian).

Kyryliv, V.I., Nykyforchyn, H.M., Maksymiv, O.V., Hurei, I.V., & Kurnat, I.M. (2012). Patent № 70431. Instrument dlia otrymannia poverkhnevykh nanokrystalichnykh struktur riznonapravlenoiu termoplastychnoiu deformatstsiieiu. Opubl. 11.06.2012. Biul. № 11 (in Ukrainian).

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2018-03-02
How to Cite
Chaikovs’kyi, B., Shalko, A., Yaroshovych, I., Kyryliv, V., Maksymiv, O., & Kurnat, I. (2018). The availability of using nano-technologies for increasing of working capacity the agricultural machinery. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 20(85), 134-140. https://doi.org/10.15421/nvlvet8525