Monitoring the content of nitrates in milk


Keywords: milk, nitrates, nitrites, methemoglobin, denitrifikators

Abstract

Milk safety is an important criterion for assessing the quality of milk. Cow's milk makes up the basis of the diet for the most people. Especially this product is indispensable for children's nutrition. One of the important tasks of the dairy industry is the quality control of milk by the content of nitrates. The mechanism of action of nitrates on the human body and their toxic effects on children was analyzed. The objective and task of the scientific paper is to determine the content of nitrates in the raw milk, which comes to the processing enterprises from the private subsidiary farming and dairy farms and in drinking milk, which is sold in the trade network at different times of the year. On the basis of the obtained data, the relevance of the search for denitrification of milk with an excess of the nitrates content was proved. The content of nitrates was determined by the colorimetric method with the use of a cadmium column, followed by the photometric determination of azo compounds, formed by the interaction of nitrites with aromatic amines. It was found that milk enters milk processing plants with different amounts of nitrates. It was determined that 69.8% of milk samples from the private subsidiary farming received in the winter-spring period and 92.2% of milk samples from the summer-autumn period corresponded to the norms of the Ukrainian standard (up to 10 mg/kg of nitrates), while the European standards (up to 5 mg/kg of nitrate) corresponded to 10.5% and 56.3% of milk samples, respectively (difference of 45.8%). It was established that 79.3% of samples of milk coming from the dairy farms in the winter-spring period and 40% milk samples coming from the summer-autumn period corresponded to the norms of the Ukrainian standard.7.7% and 67.6% milk samples of winter-spring and summer-autumn periods were corresponded to the norms of European standards, respectively (difference 59.9%). The problem of receipt of processing of a considerable quantity of milk, which according to the content of nitrates is not subject to the acceptance, was revealed. The expediency of finding ways of denitrification of milk for possible further use in the processing industry was substantiated. One of such methods is the use of the special starter cultures of microorganisms – active denitrification agents. It is important to reduce the nitrate content to the European standard in the final product; it will improve the quality of milk, its safety.

References

Baranova, M., Mal´a, P., & Zezula, I. (1998). Levels of residual nitrates and nitrites in milk in 1996. Bull. Vet. Inst. Pulawu. 42(2), 177–180.

Bondarenko, Yu.H., Papach, V.V., Bilyk, L.I. (2011). Medyko-hihiienichna otsinka vplyvu nitrativ vody detsentralizovanykh dzherel vodopostachannia na stan zdorovia ditei rannoho viku. Dovkillia ta zdorovia. 4(59), 26 – 31 (in Ukrainian).

Du, S.-T., Zhang, Y.-S., & Lin, X.-Y. (2007). Accumulation of Nitrate in Vegetables and Its Possible Implications to Human. Agricultural Sciences in China. 6(10), 1246–1255. doi: 10.1016/S1671-2927(07)60169-2

Fedorenko, V.I., & Kitsula, L.M. (2012). Nadkhodzhennia nitrativ v orhanizm ditei doshkilnoho viku z dobovymy ratsionamy kharchuvannia. Zbirnyk naukovykh prats LNMU im. D. Halytskoho. 10, 140–145 (in Ukrainian).

Gutyj, B., Leskiv, K., Shcherbatyy, A., Pritsak, V., Fedorovych, V., Fedorovych, O., Rusyn, V., & Kolomiiets, I. (2017). The influence of Metisevit on biochemical and morphological indicators of blood of piglets under nitrate loading. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 427–432. doi: 10.15421/021766

Gutyj, B.V., Hufriy, D.F., Hunchak, V.M., Khariv, I.I., Levkivska, N.D., & Huberuk, V.О. (2016). The influ-ence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load. Sci-entific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 3(70), 67–70. doi:10.15421/nvlvet7015

Kukhtyn, M., Horiuk, Y., Yaroshenko, T., Laiter-Moskaliuk, S., Levytska, V., & Reshetnyk, A. (2018). Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1, 11(91), 69–75. doi: 10.10.15587/1729-4061.2018.120548

Lijinsky, W. (1993). Lifespan and Cancer: The Induction Time of Tumors in Diverse Animal Species Treated with Nitrosodiethylamine. Carcinogenesis. 14, 2373–2375. doi: 10.1093/carcin/14.11.2373

Lozovskaja, D.S., & Karpenko, A.Ju. (2016). Nitraty v moloke i molochnyh produktah. Vozmozhnie puti ih likvidacii. Sovremennye tehnologii sel'skohozjajstvennogo proizvodstva: sb. nauchnyh statej po materialam XIX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Grodno: GGAU, 303–305 (in Russian).

Moloko ta molochni produkty (2000). Dyrektyva Rady 92/46 YeES vid 16 chervnia 1992 r. Dovidnyk u 3 tomakh. Tom 3. Lviv, Leonorm, 190–224 (in Ukrainian).

Montague-Jones, G. (2011). Nitrite milk scandal exposes gaps in Chinese food safety reforms. Rezhym dostupu: http://www.foodnavigator-asia.com/Policy/Nitrite-milk-scandalexposes-gaps-in-Chinese-food-safety-reforms.

Musiienko, M.T. (2000). Vplyv sezonu roku na vmist nitrativ u molotsi. Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. 14, 223–225 (in Ukrainian).

Musiienko, M.T. (2001). Kontseptualni pryntsypy stvorennia systemy monitorynhu nitrativ u kormakh i molotsi. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S.Z. Hzhytskoho. 3(3), 173–177 (in Ukrainian).

Musiienko, M.T. (2002). Kontseptsiia stvorennia kompleksnoi systemy monitorynhu nitrativ u kormakh, vodi i molotsi. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S.Z. Hzhytskoho. 4(2), 89–91 (in Ukrainian).

Musiienko, M.T., Kryzhanivskyi, Ya.Y., Kukhtyn, M.D., Hashchak, O.Ya., & Kvasha, V.I. (2008). Vmist nitrativ u molotsi ta methemohlobinu v krovi koriv yak pokaznyk pozhyvnoi tsinnosti zymovykh ratsioniv. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Hzhytskoho. 10, 3(38), 162 – 164 (in Ukrainian).

Naumenko, V.V. (2009). Fiziolohiia silskohospodarskykh tvaryn: pidruchnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv osvity III-IV rivniv akredytatsii zi spets. «Veterynarna medytsyna» ta «Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva». K.: Tsentr navchalnoi lit-ry (in Ukrainian).

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables, The EFSA Journal (2008) Journal number, 689, 1–79. doi:10.2903/j.efsa.2008.689

Quijano, L., Yusà, V., Font, G., Allister, C., Torres, C., & Pardo, O. (2017). Risk assessment and monitoring programme of nitrates through vegetables in the Region of Valencia (Spain). Food and Chemical Toxicology. 100, 42–49. doi: 10.1016/j.fct.2016.12.010

Rostovskyi, V.S., & Shamaian, S.M. (2009). Barna sprava: pidruchnyk. K.: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

Santamaria, P. (2006). Nitrate in Vegetables: Toxicity Content, Intake and EC Regulation. Journal of the Science of Food and Agriculture. 86(1), 10 – 17. doi: 10.1002/jsfa.2351

Savchenko, Yu.I., Savchuk, I.M., Smovdyr, I.S. (2000). Vmist nitrativ, radionuklidiv, solei vazhkykh metaliv u molotsi koriv. Visnyk ahrarnoi nauky. 8, 32–35 (in Ukrainian).

Shelihov, P.V., & Levickij, V.P. (2013). Issledovanie soderzhanija nitratov v moloke dojnyh korov UNVAK LNAU «Kolos». Bezpeka produktіv harchuvannja ta tehnologіja pererobki: zbіrnik naukovih prac' VNAU. 1(71), 171–177 (in Russian).

Speijers, G.J.A., & Van den Brandt, P.A. (2003). Nitrite and Potential Endogenous Formation of N-Nitroso Compounds. In: WHO Food Additives Series. 50, 49–74. Rezhym dostupu: http://www.inchem.org/ documents/jecfa/jecmono/v50je05.htm.

Tociu, C., Marcu, E., Ciobotaru, I.E., & Maria, C. (2016). Risk assessment of population exposure to nitrates/nitrites in groundwater: a case study approach. Ecoterra-Journal of Environmental Research and Protection. 13(3), 39–45.

Abstract views: 0
PDF Downloads: 1
Published
2018-02-27
How to Cite
Pyskiv, S., & Kuhtyn, M. (2018). Monitoring the content of nitrates in milk. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 20(85), 41-45. https://doi.org/10.15421/nvlvet8508