Electrophysical method of dray milk whey enrichment with mineral elements


  • О.V. Kochubey-Lytvynenko National University of Food Technology
  • О.А. Chernyushok National University of Food Technology
Keywords: electrophysical method, electric sparkling dispersion, dry milk whey, enrichment, microelements, magnesium and manganese

Abstract

The article is dedicated to the issue of milk whey enrichment with mineral elements as a result of it processing by elecrtophysical method. Subject of research: electrophysical method of milk whey enrichment with Magnesium and Manganese. Scope of research: desalted milk whey before and after electrosparkling discharge, dry demineralized whey (DDW) and DDW enriched with magnesium and manganese. Milk whey enrichment with Magnesium and Manganese was carried out at experimental technological equipment consisting of discharge impulse oscillator, control unit, discharge chamber, measuring and auxiliary instruments. It has been experimentally proved that processing of milk whey in discharge chamber with conductive layer of Magnesium granules and respective electrode and/or with conductive layer of manganese granules and respective electrode increase Magnesium content by 1.8…3.2 times and Manganese content by 1.9…5.6 times subject to processing duration. It is also considered an applicability of electrophysical method of raw material processing in dry whey technology aimed at its enrichment. It has been experimentally proved an increase of Mg and Mn content, improvement in solubility, absence of features of nonenzymic browening during storage and decrease in propensity to alkalization in the samples of dry milk whey after processing with electrophysical method. It is suggested to introduce electrosparkling processing in technology of dry concentrate from dry whey at the phase of raw material preparation for drying and determined reasonable duration of electrosparkling processing of whey, notably 30 seconds for manganese electrode system and 60 seconds – for magnesium one.

References

De Wit, J.N. (2001). Lecturer’s handbook on whey and whey products. Eindhoven: Huntrskil Howard.

Evdokymov, Y.A., Volodyn, D.N., Holovkyna, M.V., Zolotarеva, M.S., Topalov, V.K. (2012). Obrabotka molochnoho syria membrannymi metodami. Molochnaia promyshlennost. 2, 34–37 (in Russian).

Hondar, O.P., Romanchuk, I.O. (2015). Zmina mineralnoho skladu sukhoi molochnoi syrovatky za riznykh metodiv obroblennia. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. 1(89), 94–99 (in Ukrainian).

Khramtsov, A.H. (2011). Fenomen molochnoi suvorotky. Spb.: Professyia (in Russian).

Spyrychev, V.B., Shatniuk, L.N., Pozniakovskyi, V.M. (2005). Obohashchenye pyshchevukh produktov vytamynamy y myneralnumy veshchestvamy. Nauka y tekhnolohyia. 2-e yzd. Novosybyrsk: Syb. unyver. yzd-vo (in Russian).

Churylyna, N.V., Matveeva, Y.V., Yudyna, T.A. (2004). O vlyianyy dobavok myneralnukh solei y fosfolypazu na kachestvo khleba. Khlebopechenye Rossyy. 3, 24–26 (in Russian).

Stehlik-Tomas,V., Zetic, V.G., Stanzer, D., Grba. S., Vahcic, N. (2004). Zinc, Copper and Manganese enrichment in yeast Saccharomyces cerevisiae. Food Technology and Biotechnology. 42(2), 115–120.

Kantere, V.M. (1990). Teoretycheskye osnovu tekhnolohyy mykrobyolohycheskykh proyzvodstv: uch. posobye. M.: Ahropromyzdat (in Russian).

Katserykova, N.V. (2004). Tekhnolohyia produktov funktsyonalnoho pytanyia: Uchebnoe posobye. Kemerovskyi tekhnolohycheskyi ynstytut pyshchevoi promushlennosty. Kemerovo (in Russian).

Kukyn, M.Iu. (2013). Razrabotka tekhnolohyi tsytrata ammonyia-zheleza, laktata mahnyia y kompleksnukh pyshchevukh dobavok y ykh prymenenye v pyshchevukh produktakh: avtoref. … kand. tekhn. nauk. S.-Peterb. nats. yssled. un-t ynformats. tekhnolohyi, mekhanyky y optyky– SPb., 22 (in Russian).

Lopatko, K.H. (2015). Obgruntuvannia fizyko-tekhnolohichnykh osnov biolohichnoi funktsionalnosti nanochastynok metaliv: avtoref. dys. ... d-ra tekhn. nauk; NUBiP. K., 46 (in Ukrainian).

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2017-02-01
How to Cite
Kochubey-LytvynenkoО., & ChernyushokО. (2017). Electrophysical method of dray milk whey enrichment with mineral elements. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 19(75), 115-119. https://doi.org/10.15421/nvlvet7523