INFLUENCE OF SURFACTANTS ON EXTRACTOIN KINETICS GROUPS OF ORGANOPREPARATS.


  • U. Drachuk Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyj

Abstract

Materials of article reflect patterns of extraction kinetics and organopreparats and reasonably influence of surface-active agents (surfactants) on the intensification process. Showing changes in physico-chemical parameters of extractants of organopreparats with addition of surfactants. Research of has extraction kinetics  confirmes appropriate concentrations of surfactants to extragents organopreparats and their impact on the intensification of process in general.

 

Author Biography

U. Drachuk, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyj
Candidate of Technical Sciences

References

Gurov, V. A., Inozemceva, M. A., Zemihovskij, A. V. (1970). Spravochnik po proizvodstvu organopreparatov [Tekst] / M: Pishhevaja promyshlennost', 209. (in Russian).

Tovazhnjans'kyj, L. L., Gotlins'ka, A. P., Leshhenko, V. O., Nechyporenko, I. O., Chernyshov, I. S. (2007). Procesy ta aparaty himichnoi' tehnologii' [Tekst] / H.: Harkiv. NTU «HPI», 613. (in Ukrainian).

Gumnyc'kyj, Ja. M., Sen'kiv, V.M. (2006). Vplyv umov periodychnogo vakuumuvannja systemy na ekstraguvannja z tverdoi' fazy [Tekst] / Naukovi praci ONAHT. 28. 2, 284–285. (in Ukrainian).

Burdo, O. G., Rjashko, G. M. (2005). Intensyfikacija massoperenosu u vyrobnyctvi rozchynnoi' kavy [Tekst] / Progresyvni tehnika ta tehnologii' harchovyh vyrobnyctv restorannogo gospodarstva i torgivli: zb. nauk. pr. HDUHT. – Harkiv. 2, 20–24. (in Ukrainian).

Mal'ovanyj, M. S., Djachok, V. V. (2008). Osoblyvosti kinetyky ekstraguvannja iz tverdyh til klitynnoi' budovy [Tekst] / Naukovi praci ONAHT. 32, 12–16. (in Ukrainian).

Bilonoga, Ju. L., Cizh, B. R., Bilonoga, D. M., Varyvoda, Ju. Ju. (2002). Pro tehniko-ekonomichnu docil'nist' vykorystannja psevdozridzhenogo sharu pry vyrobnyctvi insulinu [Tekst] / Naukovyj visnyk LDAVM imeni S. Z. Gzhyc'kogo. 4, 1, 156–159. (in Ukrainian).

Bilonoga, Ju. L., Cizh, B. R., Varyvoda, Ju. Ju., Drachuk, U. R. (2008). Optymal'ni parametry prohodzhennja dyfuzijnyh procesiv pry ekstraguvanni honsurydu [Tekst] / Naukovyj visnyk LNUVM ta BT imeni S.Z. Gzhyc'kogo. 10. 4. (39), 9–13. (in Ukrainian).

Bilonoga, Ju. L., Drachuk, U. R. (2009). Shljahy energozberezhennja iz vykorystannjam poverhnevo-aktyvnyh rechovyn (PAR) pry ekstraguvanni geparynu u psevdozridzhenomu stani. [Tekst] / Shhokvartal'nyj nauk.-prak. zhurnal «Integrovani tehnologii' ta energozberezhennja», 2, 8–13. (in Ukrainian).

Bilonoga, Ju. L., Drachuk, U. R. (2010). Zastosuvannjam u rozchyni ekstragenta (PAR) pry vyrobnyctvi ronidazy [Tekst] / Visnyk Harkivs'kogo derzhavnogo universytetu harchuvannja ta torgivli «Progresyvni tehnika ta tehnologii' harchovyh vyrobnyctv restorannogo gospodarstva i torgivli», 2 (12), 156–160. (in Ukrainian).

Bilonoga, Ju. L., Cizh, B. R., Varyvoda, Ju. Ju., Drachuk, U. R. (2008). Sposib intensyfikacii' ekstraguvannja honsurydu z zastosuvannjam poverhnevo – aktyvnyh rechovyn. [Tekst] / Naukovyj visnyk LNUVM ta BT imeni S. Z. Gzhyc'kogo. – 10. 2(37), 14–18. (in Ukrainian).

Abstract views: 19
PDF Downloads: 10
Published
2015-03-05
How to Cite
Drachuk, U. (2015). INFLUENCE OF SURFACTANTS ON EXTRACTOIN KINETICS GROUPS OF ORGANOPREPARATS. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 17(1), 16-22. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/food/article/view/3278
Section
Technological ensuring of production, processing of products of animal origin