Improvement of technology of curd products with succade from pumpkin


Keywords: curd products, succades, pumpkin, technology, receipt

Abstract

The purpose of the work was to improve the technology of multicomponent milk and protein products – curd products with functional and technological components – pumpkin succades, the use of which will allow to increase the biological value and stability of quality indicators of production. Succades are confectionery made from whole or sliced fruits, cooked with sugar, dried or sugar-coated or glazed. Production of succades from local cheap carotene containing raw materials, such as pumpkin, allows to expand the range of vegetable succades of domestic production. The experimental part of the work was performed at the Department of Milk and Dairy Technology of Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. The research included the development of technology of succade of pumpkin and lemon balm, the choice of ways to make them at the optimum stages of the technological process, the improvement of curd mass technology, the development of their formulations, the study of the quality of the finished product. Raw materials used in the work comply with the State Standard of Ukraine and the requirements of other regulations in Ukraine. The study of a complex of indicators of the chemical composition of pumpkin succades indicates their high nutritional value. On the basis of literature and experimental studies, three variants of formulations of curd masses of high biological value have been developed. Pumpkin succades technology has been developed that has excellent organoleptic characteristics due to the preservation of color, taste of native raw materials and high nutritional value. Technology has been improved and technological parameters of curd production are described. In order to implement the developed technology in the shops for the production of new dairy products at the dairy enterprises it is not necessary to carry out the modernization or reconstruction of production. Experimental studies have determined the optimal dose of pumpkin succades, which is 50–100 kg. The basic physicochemical indices of curd products that meet the requirements of regulatory and technical documentation are investigated.

References

Belinska, S.O. (2002). Tovaroznavcha kharakterystyka novykh vydiv zamorozhenykh harbuzovykh ovochiv: avto-ref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk : spets. 05.18.15. Kyivskyi derzh. torh.-ekon. un-t. K., 22 (in Ukrainian).

Borovskyi, V., Ratushniak, V., & Holinko, O. (1995). Tsukaty z ovochiv ta fruktiv. Kharchova i pererobna promyslovist, 311, 19–21 (in Ukrainian).

Erin, I.V. (2011). Sortovye osobennosti semennoj i maslichnoj produktivnosti tykvy. Nauchnyj zhurnal KubGAU, 72(08), 12–17. https://cyberleninka.ru/ arti-cle/n/sortovye-osobennosti-semennoy-i-maslichnoy-produktivnosti-tykvy (in Russian).

Hachak, Y., Slyvka, N., Gutyj, B., Vavrysevych, J., Sobolеv, A., & Bushueva, I. (2019). Investigation of the influence of cryopowders “broccoli” and “lami-naria” on quality parameters of cheese masses of dif-ferent fat. EUREKA: Life Sciences, 1, 28–35. doi: 10.21303/2504-5695.2019.00839.

Hachak, Y., Slyvka, N., Gutyj, B., Vavrysevych, J., Sobolеv, A., Bushueva, I., Samura, T., Paladiychuk, O., Savchuk, L., Pikhtirova, A. (2019). Effect of the cryopowder “Beet” on quality indicators of new curd desserts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 11(97), 52–59. doi: 10.15587/1729-4061.2019.154942.

Hachak, Yu.R., Hutyi, B.V., Benytska, A., Diakun, T., Prystanskyi, R., & Kinnytska, L. (2017). Vykorystannia krioporoshku “Amarant” v tekhnolohii molochnykh produktiv likuvalno-profilaktychnoho spriamuvannia. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 19(80), 57–62. doi: 10.15421/nvlvet8012.

Nagovska, V.O., Hachak, Yu.R., Bilyk, O.Ya., Gutyj, B.V., Slyvka, N.B., & Mikhailytska, O.R. (2018). In-fluence of thistle grist on organoleptic, physico-chemical and microbiological parameters of kefir. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(85), 166–170. doi: 10.15421/nvlvet8530.

Onopriichuk, O.O., Hrek, O.V., & Potapenko, S.I. (2006). Rozroblennia tekhnolohii kombinovanoho molochno-bilkovoho produktu z roslynnymy inhrediientamy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 43, 92–100 (in Ukrainian).

Pavlova, Zh.P., Parfenova, T.V., Grechkina, Ju.A., & Pashin, N.N. (2006). Tvorozhnye izdelija s fitokomponentami. Proizvodstvo tvoroga s vysokim soderzhanie suhih veshhestv. Pererabotka moloka, 10, 14–16 (in Russian).

Popova, N.O., & Barkalova, A.I. (2014). Vykorystannia netradytsiinoi roslynnoi syrovyny pry vyrobnytstvi syrkovykh vyrobiv. Tovaroznavchyi visnyk, 7, 166–172. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvis_2014_7_27 (in Ukrainian).

Skvorcov, D.V., Betin, A.G., & Tihonov, A.S. (2010). Pererabotka tykvy s sohraneniem pitatel'noj cennosti. Vorcov. Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija, 11(42), 136–137. http://www.gramota.net/materials/1/ 2010/11-2/44.html (in Russian).

Slyvka, N., MyhaylytskaО., Nahovska, V., & Bilyk, O. (2018). The use of pear fillers in kefir technology. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 20(90), 63–68. doi: 10.32718/nvlvet9013.

Zakharenko, V., Nepochatykh, T., & Tomashevska, R. (2003). Tsukaty z harbuziv ta morkvy. Kharchova i pererob-na promyslovist, 2, 25–26 (in Ukrainian).

Zakharenko, V.O., & Nepochatykh, T.A. (2002). Deiaki teoretychni aspekty pryhotuvannia tsukativ na osnovi harbuza. Obladnannia ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv: Temat. zb. nauk. pr. Donetsk: DonDUET, 2(14), 153–158 (in Ukrainian).

Abstract views: 2
PDF Downloads: 0
Published
2019-11-08
How to Cite
Slyvka, N., Bilyk, O., Mikhailytska, O., & Nagovska, V. (2019). Improvement of technology of curd products with succade from pumpkin. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 21(92), 47-52. https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9209