Colibacillosis in Chickens and Prophylaxis Methods


Keywords: chickens, bacteriological, mycotoxicological study, poultry farm, farm, E. coli, vaccine, prophylaxis.

Abstract

Corpses of chickens of different ages and different lines of productivity, both from private farms and from poultry farms have been pathologically studied. Bacteriological studies (morphological, tinctorial, biochemical, antigenic properties, sensitivity of the pathogen to antibiotics were studied), as well as mycotoxicological studies of grain and all-mash have been conducted. A retrospective analysis of laboratory studies in Ukraine regarding the incidence of colibacillosis in chickens has been carried out. During bacteriological study of pathological material from the corpses of chickens obtained from different farms, both from one, and from various bedding lots, E. coli cultures have been isolated, that belonged to different serovars according to their antigenic properties. Out of the 25 preparations, E. coli culture, isolated from the corpses of chickens from the instructional farm of Bila Tserkva National Agrarian University, was slightly susceptible to amoxicillin, and E. coli culture from Svitanok Agrarian Farm was susceptible to norflloxacin only. Materials of mycotoxicological studies of all-mash for chickens indicate that association of fungi with the degree of toxicity similar to grain samples was isolated from all samples. Summarizing the results of the study it can be concluded that fodder affected by toxicological fungi caused a decrease in the level of natural resistance-immunodeficiency in chickens, on the background of which the conditionally pathogenic E. coli developed, causing the disease in chickens related to colibacillosis. Taking into account the presence of more than 100 E. coli serovars, having their own antigenic properties, it should be emphasized that it is necessary to use vaccines made from local E. coli serovars in the farms, as well as to vaccinate paultry with this vaccine of the parent stock of the farms-suppliers of the hatchery eggs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fotina, T.I., & Vashchyk, Ye.V. (2017). Comparative evaluation of effectiveness of preparations “Saroflox” and enrofloxacin towards to the pathogens of poultry’s bacterial diseases. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 143–147. doi: 10.15421/nvlvet7731.

Ginns, C.A., Browning, G.F., Benham, M.L., & Whithear, K.G. (1998). Development and application of aerosol challenge method for reproduction of avian colibacil-losis. Avian Pathol., 27(5), 505–511. doi: 10.1080/03079459808419375.

Glebenyuk, V.V., Borovik, I.V., Kuchuk, T.V., & Litvinenko, O.O. (2018). Etiological structure of bacteriosis of animals in the Dnipropetrovsk region for 2014–2016. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 260–263. doi: 10.15421/nvlvet8351.

Kononenko, Е.О., & Malysheva, L.А. (2002). Rol kolibakterioza v formirovanii nozologicheskogo profilya infektsyonnoy patologii kur. Vestnik veteri-narii, 23, 34–36 (in Russian).

Levkivska, N.D., Kurtiak, B.M., Levkivskyi, D.M., Pa-dovskyi, A.I., Hutyi, B.V., & Semeniuk, V.I. (2017). Laboratorna diahnostyka infektsiinykh khvorob tvaryn bakterialnoi etiolohii: navchalnyi posibnyk. Lviv (in Ukranian).

Petrov, R.V. (2006). Vyznachennya patogennykh vlas-tyvostey esherykhiy v ptakhohospodarstvakh pivnichno-skhidnogo regionu Ukrainy. Visnyk Sumskogo natsionalnogo agrarnogo universytetu: Nauk. metod. zhurnal. Seriya “Veterynarna medytsyna”, 15-16(3-4), 152–155 (in Ukrainian).

Pourbakhsh, S.A., Boulianne, M., Maztineau-Doize, B., & Fairbrother, J.M. (1997). Virulence mechanisms of avian fimbriated Escherichia coli in experimentally inoculated chikens. Vet Mikrobiol, 58(2-4), 195–213. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9453131.

Pro zatverdzhennya Instruktsii z profilaktyky ta lik-vidatsii kolibakteriozu ptytsi. Ministerstvom agrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy; Nakaz, Instruktsi-ya vid 13.06.2018 № 267 [Elektronny resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0784-18 (in Ukrainian).

Rozhdestvenskaya, Т.N. (2008). Kolibakterioz ptits: faktory patogennosti vozbuditelya I profilaktika bolezni. Rossiyskiy veterinarnyy zhurnal. S.-kh. zhyvotnye, 1, 40–42 (in Russian).

Tarakanov, B.V., & Nikolicheva, Т.А. (2000). Novye preparaty dlya veterinarii. Veterinariya, 7, 45 (in Rus-sian).

Verzhykhovskyy, О., Kolos, Yu., Tytarenko, V., & Stets, V. (2007). Epizootychnyy stan ptakhivnytstva v Ukraini. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 6, 8–10 (in Ukrainian).

Yakovliev, S.S. (2000). Epizooticheskaya situatsyya v ptitsevodstve Rossii. Veterinariya, 9, 4 (in Russian).

Abstract views: 73
PDF Downloads: 88
Published
2018-11-13
How to Cite
Ivchenko, V., Papchenko, I., Levkivska, N., & Levkivskyy, D. (2018). Colibacillosis in Chickens and Prophylaxis Methods. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(88), 89-93. https://doi.org/10.32718/nvlvet8816