Physiological state and productivity of young pigs for probiotic action


  • V. V. Voronyak Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7697-4256
  • K. Y. Leskiv Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3763-3955
  • V. O. Huberuk Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: young pigs, probiotic EM-1, physiological state, productivity

Abstract

Due to the impact of adverse environmental factors, unsatisfactory conditions of pig population, deterioration of food supply, abuse of antibiotics, lack of preventive measures, leads to the development of diseases among pigs, especially young, which leads to a decrease in resistance, body performance, reproduction and reduction of livestock, as well as large economic losses. The use of bacterial preparations from living microorganisms can significantly reduce or even eliminate the use of antibiotics and hormones in the cultivation of healthy animals, to obtain high-quality and safe high-grade products. The aim of the work is to study the effect of probiotic EM – 1 on the physiological state and productivity of young pigs of large white breed. The experiment was conducted on two groups (6 heads each) of animals-analogues, starting from 60 days of age, for 2 months. Animals of the control group received feed produced in the farm. Piglets of the experimental group in addition to the main diet received 5% of feed fermented with em-1. Evaluation of the physiological state and productivity of young pigs was carried out on 60, 90 and 120 days of experience according to the methods adopted in clinical practice. Hygienic, hematological, biochemical, zootechnical and statistical methods of research were used in the performance of the work. The use of probiotic EM-1 in animals of the experimental group led to an increase in hemoglobine concentration by 7.7%, an increase in the number of red blood cells by 13.7%, the total number of leukocytes by 9.52%, and glucose concentration by 11.4%. The advantage of the viability of these pigs for the content of total protein (P < 0.05), γ–globulins by 18.6%, the activity of aminotransferases (AlАT, AsAT; P < 0.05), the average daily gain increased by 12.3% at the end of the experiment. For feeding piglets feed with probiotic EM-1 increased metabolic processes, resistance and productivity of the body, which indicates a higher level of redox reactions in their body.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balym, Yu.P., & Lemishko, O.Ia., & Donskykh O.D. (2012). Vplyv probiotyku “Biosvit” na fiziolohichni ta produktyvni pokaznyky. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 14, 2(52), 3–7. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2012_14_2%282%29__3 (in Ukrainian).

Chеrniy, N.V., Matsenko, E.V., Shchepetilnikov, Yu.A., Maslak, Yu.V., Machula, O.S., Furda, I.V., Voronyak, V.V., & Gutyj, B.V. (2018). Influence of the supplement “Press-Acid” on proteinmineral metabolism and resistance of piglets. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 320–324. doi: 10.15421/nvlvet8364.

Chоrniy, N.V., Machula, О.S., Voronyak, V.V., Lyаsota, V.P., & Reshetnichenko, O.P. (2017). Productivity and resistance of pigs under the action of immunostimulants. Scientific Messenger LNUVMB, 19(79), 83–86. doi: 10.15421/nvlvet7917.

Demchuk, M.V., Reshetnyk, A.O., Banas, T.V., & Bohachyk, O.H. (2006). Porivnialna dobrobutna otsinka suchasnykh intensyvnykh tekhnolohii vyrobnytstva svynyny. Nauk.visnyk LNAVM im. S.Z. Gzhytskoho, 8, 2(29), 48–55 (in Ukrainian).

Gajnullina, M. (2004). Dobavki deshevle, a pribyli vysokie. Zhivotnovodstvo Rossii, 4, 16–17 (in Rus-sian).

Holovko, V.O., & Khomutovska, S.O. (2011). Suchasnyi pohliad na pidvyshchennia rezystentnosti ta profilaktyky khvorob v riznykh sanitarno-hihiienichnykh umovakh. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny: Zb. nauk. pr. KhDZVA, 23(2), 559–562 (in Ukrainian).

Hunchak, R.V., & Sedilo, H.M. (2017). Iodine deficiency in pigs and the solutions to the problem. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(74), 208–214. doi: 10.15421/nvlvet7445.

Khimich, M.S., Gorobei, A.M., Kozulin, F.V., & Zhekov, V.V. (2017). Monitoring of safety and quality products slaughter of pigs obtained in Odessa region. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 148–152. doi: 10.15421/nvlvet7732.

Kosenko, M., Muzyka, V., Kosenko, Yu., & Stetsko, T. (2007). Ratsionalne vykorystannia antymikrobnykh preparativ yak faktor strymuvannia rozvytku antybiotykorezystentnosti. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 8, 40–41 (in Ukrainian).

Kovalenko, V.F., & Zinov'ev, S.G. (2004). Biohimija i morfologija krovi porosjat pri kormlenii s dobavleniem prepa-rata “Bajkal JeM-U”. Nadezhda planety, 7, 3–6 (in Russian).

Medvediev, V.O., Tsereniuk, O.M., Stryzhak, T.A., Khvatova, M.A., & Liashenko, N.V. (2015). Obgruntuvannia udoskonalennia norm hodivli svynei riznoho napriamu produktyvnosti. Naukovyi visnyk NUBiP, 205, 162–172 (in Ukrainian).

Pryskoka, V.A., Sobko, Yu.A., & Panchenko, O.O. (2010). Mikroorhanizmy: zmina spivvidnoshen mizh populiatsiiamy ta nadlyshkovyi rist yak peredumova vynyknennia zakhvoriuvan. Veterynarna medytsyna, 9, 30–33 (in Ukrainian).

Sidashova, S.O., Avdosieva, I.K., & Hryhorasheva, I.M. (2014). Metodychnyi pidkhid do otsinky efektyvnosti vykorystannia probiotychnykh preparativ u svynarstvi. Nauk.-tekhn. biuleten IB i DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 15(4), 158–167. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntbibt_2014_15_4_33 (in Ukrainian).

Stehnii, B.T., & Huzhvynska, S.O. (2005). Probiotyky v tvarynnytstvi. Visnyk ahrarnoi nauky, 2, 26–29 (in Ukrainian).

Todoriuk, V.B., Hunchak, V.M., Gutyj, B.V., Gufriy, D.F., Hariv, I.I., Khomyk, R.I., & Vasiv, R.O. (2018). Pre-clinical research of the experimental preparation “Ferosel T”. Ukrainian Journal of Veterinary and Ag-ricultural Sciences, 1(1), 3–9. doi: 10.32718/ujvas1-1.01.

Voroniak, V.V. (2009). Zastosuvannia efektyvnykh mikroorhanizmiv u silskomu hospodarstvi ta okhoroni dovkillia. Lviv: LNUVM ta BT imeni S.Z. Gzhytskoho (in Ukrainian).

Zelenuha, E.A., & Grechuhin, A.N. (2011). Meroprijatija pri respiratornyh boleznjah svinej v promyshlennyh kompleksah. Suchasna veterinarna medicina, 3, 28–31 (in Russian).

Zhil'cov, N.V. (2000). Pravil'noe ispol'zovanie korma - osnova vygodnogo proizvodstva svininy. Svinovodstvo, 1, 11–13 (in Russian).

Zhukova, I.O., Molchanov, A.A., & Antipin, S.L. (2017). Increase in resistance of pigs to oxidative stress by means of plant origin. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(74), 33–37. doi: 10.15421/nvlvet7408.

Abstract views: 13
PDF Downloads: 5
Published
2018-12-10
How to Cite
Voronyak, V., Leskiv, K., & Huberuk, V. (2018). Physiological state and productivity of young pigs for probiotic action. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(92), 68-72. https://doi.org/10.32718/nvlvet9214