The analysis of the dynamics of detection animal’s invasive diseases during veterinary expertise


  • M. S. Khimich Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2646-3196
  • O. T. Piven Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8168-1677
  • O. M. Gorobey Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7397-3669
  • V. Z. Salata Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9713-0746
  • D. V. Freiuk Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • O. V. Naidich Odessa State Environmental University, Odessa, Ukraine
Keywords: sloughter, products of sloughter, agrofood market, risk, invasive diseases, exinococcosis, dicroceliosis

Abstract

The main direction of state policy regarding the guaranty safety and quality of animal products is the creation of conditions that are safe for human health during the production and sale of food raw materials. According to current legislation of Ukraine responsibility for the safety of food products placed on the manufacturer but government control plays an important role. This is especially true today, when almost 69.5% of meat is produced in private home farms. It is mainly sold in the agro-industrial markets. The State Service of Ukraine for Food Safety should perform the conditions of modern European regulation and base its activities on the basis of risk assessment. One of the risks are parasitosis, as their negative effect affects the health of millions of people in the world. In this cjnnection the purpose of the study was to analyze the dynamics of the identification of invasive diseases at the stages of slaughter of animals and the sale of slaughter products. Research material was reporting on veterinary medicine (Form № 5-vet and Form № 6-vet) of a number of districts of Odessa region for 2014‒2017. It was founded that 75943 animals were slaughtered in 2014‒2017: 91.18% pigs, 8.14% cattle and 0.68% sheep. The analysis of the dynamics of slaughter, depending on its location, showed that from 41.85% to 99.81% of animals were slaughtered at courtyard. According to the results of veterinary-sanitary control and supervision during the slaughter for the studied years there were no cases of diseases. It was founded that 22617 animal’s carcasses came to the agrofood markets of the regions for the years 2014‒2017, among which 89.56% were pig carcasses, 10,11% cattle carcasses and only 0.33% sheep. According to results of veterinary-sanitary examination in the conditions of SLVSE in the markets, specialists established 351 cases of diseases. In the study of pig carcasses 246 cases of diseases were detected: among them of non-communicable (45.93%) and invasive (54.07%) etiology (echinococcosis). Luring the expertise of cattle carcases was founded 96 cases of diseases: – dicroceliosis (98.96%) and exinococcosis (1.04%); during the expertise of sheep’s carcases – 9 cases of diseases – dicroceliosis (66.67%) and exinococcosis (33.33%). Considering that during the reporting period, according to the results of veterinary-sanitary control and supervision during the slaughter of animals, no cases of diseases were detected, but at the same time the number of cases of detection of invasive diseases during veterinary-sanitary examination in SLVSE on markets constantly increases risk management at the stage of slaughter can be considered not sufficiently effective. Also, the results of our research indicate that the current system for managing the safety of slaughter products is still based primarily on the study of the final product. It does not take into account all possible risks at the previous stages of production. This system can’t fully guarantee to consumer safety of products.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bilopolska, T.P. (2012). Dykrotselioz velykoi rohatoi khudoby v umovakh Pivdnia Ukrainy (poshyrennia, diahnostyka, likuvannia). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia stupenia kandydata veterynarnykh nauk. Kyiv (in Ukrainian).

Bohatko, N.M., Bukalova, N.V., Yatsenko, I.V., Serdiukov, Ya.K., & Bohatko, A.F. (2016). Kontrol bezpechnosti miasa zabiinykh tvaryn ta ptytsi za yikh falsyfikatsii pry zberihanni ta realizatsii. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny, 32(2), 164–171. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2016_32%282%29__39 (in Ukrainian).

Borisenko, N.E., & Kroneval'd, O.V. (2015). Vyjavlenie boleznej pri vetsanjekspertize produktov uboja zhivotnyh v altajskom krae. Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 5(127), 122–126. https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-bolezney-pri-vetsanekspertize-produktov-uboya-zhivotnyh-v-altayskom-krae (in Russian).

Bukalova, N.V., Prylipko, T.M., & Yakubash, R.A. (2016). Analiz patolohii produktiv zaboiu tvaryn, vy-iavlenoi za provedennia veterynarno-sanitarnoi ek-spertyzy v umovakh ahropromyslovoho rynku. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnolohichnoho universytetu, 24(1), 33–43. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatucg_2016_24%281%29__7 (in Ukrainian).

FAO/WHO (2014). Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization. Mul-ticriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites. Microbiological Risk Assessment Se-ries No. 23. Rome. 302 pp. Access mode: http://www.fao.org/publications/card/en/c/ee07c6ae-b86c-4d5f-915c-94c93ded7d9e.

Holovakha, I.V. (2018). Epizootychna sytuatsiia z ekhinokokozu v Ukraini. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Ahrarna osvita ta nauka: dosiahnennia, rol, faktory rostu”. m. Bila Tserkva, 43–44 (in Ukrainian).

Ievstafieva, V.O., Melnychuk, V.V., Kruchynenko, O.V., Mykhailiutenko, S.M., Korchan, L.M., & Kovalenko, V.O. (2018). Monitorynhovi doslidzhennia shchodo yakosti ta bezpechnosti miasa tvaryn na terytorii Pol-tavskoi oblasti. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 3, 132–136. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VPDAA_2018_3_22 (in Ukrainian).

Kasianchuk, V.V., Berhilevych, O.M., Yefimova, O.M., & Rotaienko, Yu. (2015). Systema prostezhuvanosti – suchasna tekhnolohiia kontroliu v kharchovomu lantsiuhu dlia pidvyshchennia rivnia bezpechnosti kharchovykh produktiv. Veterynarna

medytsyna Ukrainy, 2(228), 25–29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2015_2_9 (in Ukrainian).

Kasianchuk, V.V., Yefimova, O.M., Berhilevych, O.M., Skliar, O.I., & Kusturov, V.B. (2015). Veterynarno-sanitarnyi kontrol mikrobiolohichnykh pokaznykiv yalovychykh tush ta sanitarnykh umov vyrobnytstva. Scientific Journal “ScienceRise”, 1, 3(6), 49–56. http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_1%283%29__10 (in Ukrainian).

Kotelevich, V.A. (2018). Kachestvo produktov zhivotnovodstva v Zhitomirskoj oblasti. Uchenye zapiski uchrezhdenija obrazovanija “Vitebskaja or-dena “Znak Pocheta” gosudarstvennaja akademija veterinarnoj mediciny”, 54(2), 95–98 (in Russian).

Kotelevych, V.A. (2017). Veterynarno-sanitarna otsinka yakosti ta bezpeky kharchovykh produktiv u Zhyto-myrskomu rehioni. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Hzhytskoho, 19(78), 58–61. doi: 10.15421/nvlvet7812 (in Ukrainian).

Koziarin, I.P., Ivakhno, O.P., Chorna, V.V., & Makhniuk, V.M. (2015). Helmintozy v Ukraini. Suchasnyi stan problemy. Hihiiena naselenykh mists, 66, 268–272. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2015_66_44 (in Ukrainian).

Luzan, M.P., & Stetsenko, N.V. (2015). Analiz rezultativ vetsanekspertyzy produktiv tvarynnytstva – obiektyvna informatsiia shchodo epizootychnoho stanu v pivnichno-skhidnomu rehioni Ukrainy. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 1(227), 36-37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2015_1_13 (in Ukrainian).

Lytvynenko, O.P., & Pavlikovska, T.M. (2015). Ekhinokokoz liudei i tvaryn v Ukraini. Veterynarna biotekhnolohiia, 26, 102–110 (in Ukrainian).

Patrieva, L.S. (2016). Perspektyvy mizhnarodnoho spivrobitnytstva Ukrainy u sferi bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 3, 124–134. doi: 10.31521/2313-092X (in Ukrainian).

Pravyla peredzabiinoho veterynarnoho ohliadu tvaryn i veterynarno-sanitarnoi ekspertyzy miasa ta miasnykh produktiv. Nakaz vid 07.06.2002, № 28. [potochna redaktsiia vid 09.08.2013]. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0524-02 (in Ukrainian).

Uspenskij, A.V. (2013). Optimizacija bezopasnosti pish-hevyh produktov po parazitarnym zoonozam. Teorija i praktika parazitarnyh boleznej zhivotnyh, 14, 388–390 (in Russian).

Veterynarno-sanitarni pravyla dlia boien, zabiino-sanitarnykh punktiv hospodarstv ta podvirnoho zaboiu tvaryn. Nakaz vid 14.01.2004, № 4. [potochna redaktsiia vid 08.10.2012]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-04 (in Ukrainian).

Yemets, A.M., & Yemets, M.A. (2016). Parasitosis as medical and veterinary problem. Visnyk Sumskoho natsio-nalnoho ahrarnoho universytetu, 11(39), 141–146.

Zakon Ukrainy “Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv”, vid 12.031997, № 771/97-VR [potochna redaktsiia vid 04.04.2018]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-vr (in Ukrainian).

Abstract views: 118
PDF Downloads: 68
Published
2019-04-02
How to Cite
Khimich, M., Piven, O., Gorobey, O., Salata, V., Freiuk, D., & Naidich, O. (2019). The analysis of the dynamics of detection animal’s invasive diseases during veterinary expertise. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(93), 149-154. https://doi.org/10.32718/nvlvet9326

Most read articles by the same author(s)