Dynamics of changes in protein metabolism rates in cows depending on the season of the year and the location of the farm


Keywords: cows, search periods, total protein, protein fractions, ecological conditions.

Abstract

Protein metabolism in animals is perhaps the most informative indicator of anthropogenic environmental pollution, because it provides an opportunity to characterize metabolic processes in the body. They are of the utmost importance for the structure and function of all cells, tissues and organs. Proteins reflect the state of the organism, as well as those changes that occur in it under the influence of internal and external factors. We studied the dynamics of changes in indicators in protein metabolism in cows depending on the season of the year and the location of a farm. The research was carried out in two farms of the Lviv region: the Danylo Halytskyj LLC, near the State Mining and Chemical Enterprise “Sirka”, and FE “Lelyk” of Zhovkva district, in spring, summer, autumn and winter periods of keeping. The object of research was the blood of 20 cows of Ukrainian Black-Spotted breed. According to the results of the research, a reduction in total protein, relative to the physiological norm of 0.45 g/l. in spring, and by 0.64 g/l in the summer, dysproteinemia, a high level of gamma globulin fraction (50.30%) in cows from the Danylo Halytskyj farm, located in the zone of influence of the State Chemical Medicine Plant “Sirka”. In animals FE Lelyk, located in the conventionally clean zone, this indicator was significantly higher, and was 76.14 g/l in spring, and 78.17 g/l in summer, and also in animals of this farm dysproteinemia was not observed. In the autumn, at the end of the summer grazing period of the keeping, the index of total protein tended to decrease in the animals of the Danylo Halytsky's Ltd., and in winter it was normalized and invested in the limits of the physiological norm. Albumin fraction of protein in this group of animals, throughout the search period, had a tendency to increase. In the cows of the FE “Lelyk”, the indices of protein metabolism were within the limits of the physiological norm in all periods of research, with the inherent fluctuations in the season of the year. The obtained results due to the content of total protein and protein fractions in the plasma of blood of cows kept in territories with different ecological status indicate that the effect of the activity of the State Chemical Medicine Plant “Sirka” is sufficiently strong on the organism of animals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Butsiak, V.I., & Kravtsiv, R.I. (2003). Vplyv tseolitiv na transformatsiiu vazhkykh metaliv orhanamy i tkanynamy koriv za umov antropohennoho navantazhennia. Biolohiia tvaryn, 5(½), 306–310 (in Ukrainian).

Butsiak, V.I., Kurliak, I.M., & Butsiak, H.A. (2006). Profilaktychni zakhody shchodo vyrobnytstva ekolohichno-chystoho moloka u bioheokhimichnykh provintsiiakh. Problemy tekhnolohichnoho ta kadrovoho zabezpechennia v tekhnohenno-ekolohichnii sferi. Materialy mizhvuzivskoho naukovoho seminaru. Lviv, 3–12 (in Ukrainian).

Dobrzanski, Z., Kolacz, R., & Bodak, E. (1996). Metale ciezkie w srodowisku zwierzat. MedycynaWeterynar-yjna, 52(9), 570–574.

Gutyj, B., Nazaruk, N., Levkivska, A., Shcherbatyj, A., Sobolev, A., Vavrysevych, J., Hachak, Y., Bilyk, O., Vishchur, V., & Guta, Z. (2017). The influence of nitrate and cadmium load on protein and nitric metabolism in young cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 9–13. doi: 10.15421/2017_14.

Gutyj, B.V. (2015). The activity of antioxidant protecting of the bulls for acute cadmium toxicosis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 17(1), 31–36. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/214.

Gutyj, B.V., Ostapyuk, A.Y., Sobolev, O.I., Vishchur, V.J., Gubash, O.P., Kurtyak, B.M, Kovalskyi, Y.V., Darmohray, L.M., Hunchak, A.V., Tsisaryk, O.Y., Shcherbatyy, A.R., Farionik, T.V., Savchuk, L.B., Palyadichuk, O.R., & Hrymak, K. (2019). Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 236–239.

Hradovych, N., Paranyak, R., & Zabytivskyi, Y. (2016). Influence of zeolites on lead and cadmium content in separate links of trophic chain in hydroecosystems. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 18, 2(67), 61–65. doi: 10.15421/nvlvet6714.

Hutyi, B.V., Murska, S.D., Hufrii, D.F., Khariv, I.I., Levkivska, N.D., Nazaruk, N.V., Haidiuk, M.B., Pryima, O.B., Bilyk, O.Ia., & Huta, Z.A. (2016). Vplyv kadmiievoho navantazhennia na systemu antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, Ekolohiia, 24(1), 96–102. doi: 10.15421/011611 (in Ukrainian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., & Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 6(1), 276–289. doi: 10.15421/201615.

Kondrahin, I.P., Kurilov, P.V., & Malahov, A.G. (1985). Klinicheskaja laboratornaja diagnostika v veterinarii. Moskva. Agropromizdat (in Russian).

Kravtsiv, R.I., Kalyn, B.M., Fomina, M.V., & Butsiak, H.A. (2009). Tekhnohennyi vplyv na ahroekosystemy ta yakist sils-kohospodarskoi produktsii. Naukovo-teoretychnyi zhurnal Ahroekolohichnoi zhurnal, cher-ven, spetsialnyi vypusk. Kyiv, 163–165 (in Ukrainian).

Kravtsiv, R.I.,Ostapiuk, Yu.I., & Kolishytskyi, Z.V. (2004). Hematolohichni pokaznyky molodniaka velykoi rohatoi khu-doby okremykh bioheokhimich-nykh zon Zakhidnoi Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii veterynarnoi medytsyny imeni S.Z. Hzhytskoho, 6(1), 188–191 (in Ukrainian).

Lazarenko, I.A., & Melnykova, N.M. (2012). Kharakter-ystyka bilkovoho skladu krovi shchuriv, otruienykh svyntsem Biolohiia tvaryn, 14(1), 316–320. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2012_14_1-2_51 (in Ukrainian).

Petrovska, M. (2011). Zdorovia naselennia Lvivskoi ob-lasti, yak rezultat reaktsii na zminy pryrodnoho seredovyshcha. Visnyk Lviv. UN-TU Seriia heohr, 39, 267–277. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_ 2011_39_31 (in Ukrainian).

Salvatori, F., Talassi, C.B., Salzgeber, S.A., Sipinosa, H.S., & Bernardi, M.M. (2004). Embryotoxic and long-term effects of cadmium exposure during embryogenesis in rats. Neurotoxicology and Teratology, 26(5), 673–680. doi: 10.1016/j.ntt.2004.05.001.

Shevchenko, V.I., Novozhytska, Yu.M., & Sakhniuk, V.V. (2004). Biokhimichni metody doslidzhennia krovi tvaryn: Metodychni rekomendatsii. Kyiv (in Ukrainian).

Stezhka, V.A., Dmitruha, N.N., Pokrovskaja, T.N., Bil'ko, T.A., & Lampeka, E.G. (2003). K voprosu ob immu-no-toksicheskom dejstvii soedinenij tjazhelyh metal-lov. Sovremennye problemy toksikologii, 1, 22– 29 (in Russian).

Vishchur, V.Y., Saranchuk, I.I., & Gutyj, B.V. (2016). Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv Ser Bìol Ekol, 24(1), 182–187. doi: 10.15421/011622.

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Makar, I.A. (2004). Fizi-oloho-biokhimichni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Dovidnyk. Lviv (in Ukrainian).

Abstract views: 1
PDF Downloads: 0
Published
2019-04-02
How to Cite
Vus, U., & Kozenko, O. (2019). Dynamics of changes in protein metabolism rates in cows depending on the season of the year and the location of the farm. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(93), 164-168. https://doi.org/10.32718/nvlvet9329