Dynamics of total protein content in blood of sows depending on peculiarities of nervous system activity


Keywords: pigs, types of higher nervous activity, autonomic nervous system, blood, total protein, stress.

Abstract

The article presents the results of studies on the dynamics of total protein content in blood serum of sows depending on the cortical and vegetative mechanisms of regulation under exposure to technological stimulus. Experiments were carried out on 3 years old pigs of large white breed. Types of higher nervous activity in pigs were determined using method of conditioned food reflexes. According to the studying of conditioned reflex activity 4 experimental groups were formed, 5 animals in each. The 1-st group consisted of sows with strong balanced mobile, the 2-nd – strong balanced inert, the 3-rd – strong unbalanced, and the 4-th – weak types of higher nervous activity. Then in experimental animals we studied the tone of the autonomic nervous system using trygeminovagal test, by the results of which we formed 3 experimental groups (normotonics, sympathicotonics, vagotonics), 5 animals in each. Before exposure to technological stimulus and in 1, 3, 7, 14 and 28 days after its impact, blood samples were taken for biochemical studies in all experimental animals. Before exposure to technological stimulus content of total protein in swine blood serum between animals with strong types of higher nervous activity did not differ significantly. Animals with weak type of higher nervous activity had lower level of this metabolite than animals with strong balanced mobile type. After exposure to technological stimulus the total protein level in swine blood serum significantly decreased. In sows with strong balanced mobile type, the content of total protein starting from the 7-th day after exposure to technological stimulus returned to values that were before stress factor impact. At the same time, in sows with weak type of higher nervous activity, the level of total protein in blood returned to the reference values only in 28 days after exposure to technological stimulus. The basal level of total protein in blood serum in pigs with different tone of autonomic nervous system didn’t differ significantly. In sows normotonics was found a significantly higher content of total protein in blood serum than in sows vagotonics and sympathicotonics during first week after exposure to stress factor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bobrytska, O., Ugai, K., & Karpovsky, V. (2018). Biorezonansnyi metod korektsii funktsionalnoho stanu avtonomnoi nervovoi systemy u sobak [The bioresonance method of correcting the functional state of the autonomous nervous system in dogs]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy, 5(75). doi: 10.31548/dopovidi2018.05.025 (in Ukrainian).

Danchuk, O.V., Karpovskyі, V.I., Trokoz, V.О., & Postoі, R.V. (2017). Regulation mechanisms of cortisol level in pigs’ blood serum under stress. Fiziologichnyi Zhur-nal, 63(6), 60–65. doi: 10.15407/fz63.06.060 (in Ukrainian).

Demus, N.V. (2010). Histolohichna kharakterystyka miokardu telychok zalezhno vid typu avtonomnoi rehuliatsii sertsevoho rytmu [Histological characteristics of the myocardium of the calves depending on the type of autonomic regulation of the heart rate]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Gzhytskoho, 12 (3–2 (45)), 63–69. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/gistologichna-harakteristika-miokardu-telichok-zalezhno-vid-tipu-avtonomnoyi-regulyatsiyi-sertsevogo-ritmu (in Ukrainian).

Einarsson, S., Brandt, Y., Lundeheim, N., & Madej, A. (2008). Stress and its influence on reproduction in pigs: a review. Acta Veterinaria Scandinavica, 50(48), 1–8. doi: 10.1186/1751-0147-50-48.

Karpovskyi, P.V., Karpovskyi, V.V., Trokoz, A.V., Landsman, A.O., Skrypkina, V.M., Postoi, R.V., … & Karpovskyi, V.I. (2015). Kortyko-vehetatyvni vzaiemyny v rehuliatsii fiziolohichnykh funktsii orhanizmu svynei [Cortico-vegetative relationships in the regulation of the physiological functions of the pig's body]. Biolohiia tvaryn, 17(2), 65–73. Retrieved from http://aminbiol.com.ua/20152pdf/7.pdf (in Ukrainian).

Kononenko, V.S. (2004). Typy avtonomnoi rehuliatsii funktsii i produktyvnist silskohospodarskykh tvaryn [Types of autonomous regulation of functions and productivity of farm animals]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Gzhytskoho, 6, 1(2), 174–179 (in Ukrainian).

Kushch, M.M. (2016). The peculiarities of microscopic structure of geese enterosympathetic nervous system. Bìologia Tvaryn, 18(2), 59–67. doi: 10.15407/animbiol18.02.059 (in Ukrainian).

Lee, I.K., Kye, Y.C., Kim, G., Kim, H.W., Gu, M.J., Um-boh, J., … & Yun, C.-H. (2016). Stress, nutrition, and intestinal immune responses in pigs – A review. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 29(8), 1075–1082. doi: 10.5713/ajas.16.0118.

Naumenko, V.V. (2004). Osoblyvosti umovno-reflektornoi diialnosti, typy nervovoi systemy ta yikh zviazok z deiakymy funktsiiamy u svynei [Features of conditioned reflex activity, types of the nervous system and their connection with some functions in pigs]. Naukovyi visnyk natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 78, 13–34 (in Ukrainian).

Ostapyuk, A.Y., & Gutyj, B.V. (2018). Influence of cadmium loading on morphological parameters of blood of the Laying Hens. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(88), 48–52. doi: 10.32718/ nvlvet8808 (in Ukrainian).

Salak-Johnson, J.L. (2017). Social status and housing factors affect reproductive performance of pregnant sows in groups. Molecular Reproduction and Development, 84. doi: 10.1002/mrd.22846.

Skrypkina, V.M., Karpovsky, V.I., Danchuk, O.V., Postoi, R.V., Krivoruchko, D.I., & Ukrainec, M.A. (2016). Aktyvnist ta zbalansovanist fermentatyvnoi systemy antyoksydantnoho zakhystu v orhanizmi svynei iz riznym tonusom avtonomnoi nervovoi systemy [The activity and the balance of the enzymatic system of antioxidant defense in pigs with different tones of the autonomic nervous system]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Gzhytskoho, 18(1(2)), 145–149. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2016_18_1(2)__28 (in Ukrainian).

Trokoz, A.V., Karpovskiy, V.I., Trokoz, V.O., Kryvoruchko, D.I., & Vasyliv, A.P. (2012). Vmist zahalnoho bilka ta yoho fraktsii u syrovattsi krovi svynei riznykh typiv vyshchoi nervovoi diialnosti [The content of the general protein and its fractions in serum of blood of pigs of the highest nervous activity various types]. Biolohiia tvaryn, 14 (1–2), 202–206. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2012_14_1-2_32 (in Ukrainian).

Tybinka, A.M. (2015). Vplyv riznoi typolohii avtonomnoho tonusu na pokaznyky slyzovoi obolonky kyshechnyku kurei [Influence of different typologies of autonomous tone on indicators of intestinal mucosa of hens]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Gzhytskoho, 17(3), 108–112. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/528 (in Ukrainian).

Abstract views: 42
PDF Downloads: 18
Published
2019-07-30
How to Cite
Postoi, R., Karpovskyi, V., Danchuk, O., & Kryvoruchko, D. (2019). Dynamics of total protein content in blood of sows depending on peculiarities of nervous system activity. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(94), 51-56. https://doi.org/10.32718/nvlvet9409