Innovative domestic product of “Емкарвак” – vaccine against blacleg at the market of veterinary immunobiological facilities


  • P. Boyko Institute of Veterinary Medicine of NAAS, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6022-1874
  • B. Busol National Scientific Center “Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine”, Kharkov, Ukraine
  • L. Akymenko State Scientific Control Institute of Biotechnology and Microorganism, Kyiv, Ukraine
  • O. Boyko Experimental Station of Epizootology of the Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Rivne, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4552-5348
  • B. Kurtiak Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnology Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8401-5928
  • O. Assory Sumy biological state factory, Sumy, Ukraine
Keywords: Clostridium chauvoe, blacleg, local strain, constructing of vaccine, immunogenicity, protective capacity, virulence

Abstract

The results over the test of new domestic vaccine against to the blackleg – “ЕМКАРВАК” was  brought. The local productive strain C. chauvoei of Л– 7 has high immunogenicity, protective  capacity and  create  immunity duration over 9 months. The corresponding changes in regulation technological process was enable to use  of the newest data in relation to immunogenicity capacity of C. chauvoei. In particular, duration of accumulation of microbial mass of C. chauvoei in a reactor diminished from 36–42 hours to 16–18 hour, as an adsorbent is used aerosils of brand of А-300 (a production is Germany) from the calculation of 3 ± 0.1mg/sm3 culture; the supernatants was recovered by concentration of liquid after inactivation. The microbial mass of vaccine is 3.5 ± 0.3×1093. The tests of vaccine of “ЕМКАРВАК” showed that preparation was sterile, inactivated, harmless (a bioassay is on guinea-pigs), owns high antigen (the level of antibodies for the instilled animals presented 1:828 ± 257 on a 21th day after inoculation) and immunogenicity activity. The field tests of vaccine of “ЕМКАРВАК” showed  that a vaccine owns high antigenicity, providing even in 12 months after her inoculation  high level of specific antibodies (the level for the instilled animals presented 1:32 ± 6.0 against 1:11 ± 3.6 for control animals). The productive tests of the productive-experienced series of vaccine of  “ЕМКАРВАК’ conducted in the conditions of 22 unhappy economies of the Volyn’ area on young cattle. Rejections of general (oppression, increase of temperature, loss of appetite and others like that) or changes of local character (slight swelling in place inoculation, increase of regional lymphatic knots) it was not educed. Thus, the vaccine of “ЕМКАРВАК” in the conditions of the field test appeared harmless and immunogenicity, able to support tense immunity at the receptive contingent of cattle during 9 months (term of supervision).

Downloads

Download data is not yet available.

References

“Pro zatverdzhennya Poryadku vykory`stannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya pid-trymky galuzi tvarynnycztva” Kabinet ministriv Ukrayiny. Postanova vid 30 sichnya 2019, 110 (in Ukrainian).

Bojko P.K. (1998). Do vyvchennya epizootychnogo pro-cesu emfizematoznogo karbunkulu v Ukrayini. Naukova spadshhyna Luyi Pastera i veterynarna medycyna Ukrayiny. (Do 175-richchya vid dnya narodzhennya Luyi Pastera). Zbir. naukovykh statej. Rivne: IE UAAN, 6–12 (in Ukrainian).

Bojko, P.K. (2003). Deklaracijnyi patent na vynakhid “Seredovyshhe toksynonakopychennya dlya CLOS-TRIDIUM CHAUVOEI” No 60761 A. 2003021398, 10. 15.10.2003, Byul. No 10. http://uapatents.com/2-60761-seredovishhe-toksinonakopichennya-dlya-clostridium-chauvoei.html (in Ukrainian).

Bojko, P.K. (2008). Epizootologichnyj monitoryng. Klostrydiozy tvaryn. Emfizematoznyj karbunkul. Veterynarna medycyna Ukrayiny, 4, 8–10 (in Ukrainian).

Bojko, P.K. (2009). Epizootychnyi proces ta specyfichna profilaktyka emfizematoznogo karbunkulu velykoyi rogatoyi xudoby. Avtoref. dysertaciyi … doktora vet-erynarnyx nauk. K.: NUBiP (in Ukrainian).

Bojko, P.K., Akymenko, L.I., Kovalenko, L.V., & Bojko, O.P. (2008). Vidbir perspektyvnykh shtamiv Slostridi-um chauvoei dlya deponuvannya u depozytariyi DNKIBShM. Veterynarna biotexnologiya. Materialy konferenciyi, prysvyachenoyi 10-richchyu stvorennya DNKIBShM. K.: DNKIBShM, Byuleten, 13(1), 223–230 (in Ukrainian).

Busol, V.O., Ryzhenko, V.P., Mandygra, M.S., & Bojko, P.K. (2005). Diagnostyka emfizema-toznogo kar-bunkulu: Metodychni rekomendaciyi dlya specialistiv vet. medycyny, naukovciv ta studentiv. K.: DDVM (in Ukrainian).

Chandler, H.M., & Gulasekharam, J. (1974). The protec-tive antigen of a highly immunogenic strain of Clos-tridium chauvoei inCluding an evaluation of its flagel-la as a protective antigen. J. Gen. Microbial., 84(1), 128–134. doi: 10.1099/00221287-84-1-128.

Derzhavnyj standart Ukrayiny 7198:2010. Preparaty veterynarni. Nalezhna laboratorna praktyka. Data vvedennya v diyu: 01.07.2011. Nadannya chynosti, nakaz: 2010-12-28, 604. Diye z 01.07.2011. [Elektronnyi resurs] Rezhy`m dostupu: http://document.ua/preparati-veterinarni_-nalezhna-laboratorna-praktika-std3688.html (in Ukrainian).

Derzhavnyj standart Ukrayiny 7199:2010. Preparaty veterynarni imunobiologichni. Nalezhna doklinichna praktyka. Data vvedennya v diyu: 01.07.2011. Komentar shhodo nadannya chynosti, nakaz: 2010-12-28, 604. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://document.ua/preparati-veterinarni-imunobiologichni_-nalezhna-doklinichna-std3689.html (in Ukrainian).

Derzhavnyj standart Ukrayiny 8164:2015. Preparatyvet-erynarni. Nalezhna vyrobnycha praktyka. Diye z 01.01.2017. Informaciya pro DSTU 8164:2015: Nadano chynnosti: nakaz DP “UkrNDNCz” vid 22 chervnya 2015, 61. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://document.ua/preparati-veterinarni_-nalezhna-virobnicha-praktika-nor29321.html (in Ukrainian).

Derzhavnyj standart Ukrayiny 8492:2015. Veterynarna medycyna. Metody laboratornogo diagnostuvannya klostrydioziv. Data vvedennya v diyu: 01.07.2017. Komentar shhodo nadannya chynosti, nakaz: 2015-10-21, 133. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://document.ua/veterinarna-medicina_-metodi-laboratornogo-diagnostuvannja-k-std31238.html (in Ukrainian).

Derzhavnyj standart Ukrayiny ISO 7218:2014. Mikrobi-ologiya xarchovyx produktiv i kormiv dlya tvaryn. Zagalni nastanovy shhodo mikrobiologichnyx doslidzhen.Data vvedennya v diyu: 01.01.2016. Komentar shhodo nadannya chynosti, nakaz: 2014-12-30, 1494. [Elektronnyj resurs] Rezhym dostupu: http://document.ua/mikrobiologija-harchovih-produktiv-i-kormiv-dlja-tvarin_-zag-std30622.html (in Ukrainian).

Derzhavnyj standart Ukrayiny ISO 7937:2006. Mikrobi-ologiya kharchovyx produktiv i kormiv dlya tvaryn. Goryzontalnyj metod vyznachennya kilkosti Clostrid-ium Perfringens. Tekhnika pidrakhuvannya kolonij. Data vvedennya v diyu: 01.10.2007. Komentar shhodo nadannya chynosti, nakaz: 2006-06-09, 161. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://document.ua/mikrobiologija-harchovih-produktiv-i-kormiv-dlja-tvarin_-gor-std10402.html (in Ukrainian).

Galuzevyj standart Ukrayiny (2002). Preparaty veteryn-arni. Metody vyznachennya neshkidlyvosti [Tekst]: GSTU 46.024-2002. Vyd. oficz. Vpershe; vved. 2003-01-01. K.: [Elektronnyi resurs] Rezhy`m dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0371555-02?lang=ru (in Ukrainian).

Kagan, F.Y., & Kyryllov, V.L. (1976). Specyficheskaya profilaktika klostrydiozov zhyvotnykh. M.: Kolos (in Russian).

Kyryllov, L.V. (2001). Preduprezhdenie o infekcionnykh boleznej anaerobnoj etiologii. Veterinariya, 1, 16–19 (in Russian).

Logosha, R.V. (2012). Myasne skotarstvo Ukrayiny: stan, tendenciyi ta napryamky jogo intensyfikaciyi. Zbirny`k naukovyx pracz VNAU. Seriya: Ekonomichni nauky, 2, 1(56), 90–96 (in Ukrainian).

Mandygra, M.S. Bojko, P.K., & Bojko, O.P. (2003). Osoblyvosti epizootychnogo procesu pry emfizema-toznomu karbunkuli velykoyi rogatoyi khudoby v Ivano-Frankivs`kij oblasti. Veterynarna medycyna (mizhvidomchyj tematychnyj naukovyj zbirnyk), 82, 376–380 (in Ukrainian).

Mandygra, M.S., Bojko, P.K., & Bojko, O.P. (2015). Metodychni pidkhody do konstruyuvannya bakteri-alnykh vakcyn na prykladi inaktyvovanykh vakcyn proty emfizematoznogo karbunkulu. Vet. medycyna: Mizhvid. temat. nauk. zb., Kh., 101, 211–214 (in Ukrainian).

Misra, R.P. (1991). Manual for the production of anthrax and blackleg vaccines. Fao animal production and health paper, 87. http://www.fao.org/3/T0278E/T0278E00.htm.

Tamura, Y., Minamoto, N., & Tanaka, S. (1984). Demon-stration of protective antigen carried by flagella of Clostridium chauvoei. Microbial. Immunol., 28(2), 1325–1332. doi: 10.1111/j.1348-0421.1984.tb00790.x.

Tanaka, M., Hirayama, N., & Tamura, Y. (1987). Produc-tion, characterization and protective effect of mono-clonal antibodies to Clostridium chauvoei flagella. Infect. Immun., 55, 1779–1783. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3301677.

Abstract views: 109
PDF Downloads: 64
Published
2019-12-14
How to Cite
Boyko, P., Busol, B., Akymenko, L., Boyko, O., Kurtiak, B., & Assory, O. (2019). Innovative domestic product of “Емкарвак” – vaccine against blacleg at the market of veterinary immunobiological facilities. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(96), 19-27. https://doi.org/10.32718/nvlvet9604