Protein synthesizing function and the functional state of liver of rats for the continuous cadmium and lead load


  • S. O. Slobodian Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5971-8776
Keywords: pharmacology, toxicology, Cadmium, Lead, liver, blood, enzymes, proteins, load

Abstract

The aim of the study was to investigate the effect of Cadmium and Lead on the protein synthesis and function of the rat liver. The experiments were conducted in male rats of the Wistar line, weighing 200–220 g, of which 4 groups of animals were formed: 1) a control group – injected drinking water through a metal probe in a volume equivalent to the volume of an aqueous solution of Cd2+ salts and Pb2+; 2) experimental group 1 – animals were administered a 0.029% aqueous solution of cadmium chloride at a dose of 4.0 mg/kg; 3) experimental group 2 – animals were administered 16.6% aqueous lead acetate solution at a dose of 200 mg/kg; 4) experimental group 3 – animals were administered 16.6% aqueous lead acetate solution at a dose of 100 mg/kg and 0.029% aqueous cadmium chloride solution at a dose of 2.0 mg/kg. Throughout the experiment, rats were kept in a balanced diet containing all the necessary components, and animals were given drinking water, without restriction, from 0.2 liter glass bowls. The functional state of the liver of rats under the conditions of use of salts of heavy metals was investigated by the activity of aminotransferases. In long-term lead-cadmium loading in rats of the experimental groups, the functional state of the liver is characterized, which is characterized by an increase in the permeability of biological membranes of the cell membranes, which causes hyperfermentemia in blood serum, in particular aminotransferase (AST, ALT). The high activity of ALT and AST in the serum of rats under the influence of Cadmium and Lead indicates the destructive processes in the liver that cause an increase in the output of aminotransaminases from cell organelles in the blood of experimental animals. Thus, the results obtained indicate an increase in the destructive processes in the body of rats under lead-cadmium loading. Important diagnostic value for intoxication of different etiology is the determination of protein synthesis of liver function. An important indicator of liver protein synthesis is the level of total protein and its fractions in the serum. This indicator reflects the changes that occur in the body in different pathological conditions. When loaded with heavy metals in the body of rats inhibits the protein synthesis function of the liver, which is manifested by a decrease in total blood protein and albumin levels.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Azemi, M., Omu, F.E., Kehinde, E.O., Anim, J.T., Orio-wo, M.A., & Omu, A.E. (2010). Lithium protects against toxic effects of cadmium in the rat testes. J. Assist. Reprod. Genet, 27(8), 469–476. doi: 10.1007/s10815-010-9426-3.

Ali, M.M., Murthy, R.C., & Chandra, S.V. (1986). Devel-opmental and longterm neurobehavioral toxicity of low–level in utero Cd exposure in rats. Neurobehav-ioral Toxicology and Teratology, 8(5), 463–468. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3785508.

Gutyi, B., Ostapiuk, A., Kachmar, N., Stadnytska, O., Sobolev, O., Binkevych, V., Petryshak, R., Petryshak, O., Kulyaba, O., Naumyuk, A., Nedashkivsky, V., Nedashkivska, N., Magrelo, N., Golodyuk, I., Naza-ruk, N., & Binkevych, O. (2019). The effect of cadmi-um loading on protein synthesis function and func-tional state of laying hens’ liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 222–226. https://www.ujecology.com/ abstract/the-effect-of-cadmium-loading-on-protein-synthesis-function-and-functional-state-of-laying-hens-liver-44516.html.

Gutyj, B.V., Gufriy, D.F., Binkevych, V.Y., Vasiv, R.O., Demus, N.V., Leskiv, K.Y., Binkevych, O.M., & Pavliv, O.V. (2018). Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks’bodies. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnolo-gies, 20(92), 34–40. doi: 10.32718/nvlvet9207.

Hutyi, B.V. (2015). Aktyvnist systemy antyoksydant-noho zakhystu orhanizmu bychkiv za hostroho kad-miievoho toksykozu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 17, 1(1), 31–36. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(1)__8 (in Ukrainian).

Kuras, L.D., & Ersteniuk, H.M. (2019). Pokaznyky ener-hetychnoho obminu v sertsevii tkanyni eksperymen-talnykh tvaryn za umov vplyvu kadmii khlorydu. Medychna ta klinichna khimiia, 21(1), 25-31. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medkh_2019_21_1_6 (in Ukrainian).

Lavryshyn, Y.Y., & Gutyj, B.V. (2019). Protein synthesize function of bulls liver at experimental chronic cadmi-um toxicity. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnolo-gies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 92–96. doi: 10.32718/nvlvet9417.

Lavryshyn, Y.Y., Gutyj, B.V., Palyadichuk, O.R., & Vishchur, V.Y. (2018). Morphological blood indices of bulls in experimental chronic cadmium toxicosis. Sci-entific Messenger of Lviv National University of Vet-erinary Medicine and Biotechnologies, 20(88), 108–114. doi: 10.32718/nvlvet8820.

Lavryshyn, Y.Y., Gutyj, B.V., Paziuk, I.S., Levkivska, N.D., Romanovych, M.S., Drach, M.P., & Lisnyak, O.I. (2019). The effect of cadmium loading on the ac-tivity of the enzyme link of the glutathione system of bull organism. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnolo-gies. Series: Veterinary sciences, 21(95), 107–111. doi: 10.32718/nvlvet9520.

Marushko, Yu.V., Tarynska, O.L., Olefir, T.I., & Fus, S.V. (2010). Kadmii: nakopychennia ta vplyv na orhanizm dytyny. Medychna nauka Ukrainy, 3, 62–67. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnmu_2010_3_12 (in Ukrainian).

Myslyva, T.M. (2013). Svynets i kadmii u hruntakh ahrolandshaftiv Zhytomyrskoho Polissia. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Se-riia: Ahronomiia i biolohiia, 3, 43–50. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_agro_2013_3_13 (in Ukrainian).

Myslyva, T.M. (2013). Svynets i kadmii u hruntakh pryrodnykh i ahrolandshaftiv Zhytomyrskoho Polissia. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, 1(1), 36–49. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2013_1(1)__8 (in Ukrainian).

Ostapyuk, A.Y., & Gutyj, B.V. (2018). Influence of cad-mium loading on morphological parameters of blood of the Laying Hens. Scientific Messenger of Lviv Na-tional University of Veterinary Medicine and Biotech-nologies, 20(88), 48–52. doi: 10.32718/nvlvet8808.

Ostapyuk, A.Y., & Gutyj, B.V. (2019). Influence of cad-mium sulfate at different doses on the functional state of the liver of laying chicken. Scientific Messen-ger of Lviv National University of Veterinary Medi-cine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 103–108. doi: 10.32718/nvlvet9419.

Petrynych, V.V., Vlasyk, L.I., & Petrynych, O.A. (2017). Svynets: toksykolohichni, hihiienichni ta biolohichni aspekty. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia, 16(2), 97–102. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2017_16_2_22 (in Ukrainian).

Stepanchuk, V.V. (2014). Ontohenetychni osoblyvosti tsyrkadiannykh khronorytmiv vilnoradykalnoho ho-meostazu za umov svyntsevoho otruiennia. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia, 13(2), 131–133. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2014_13_2_33 (in Ukrainian).

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Ratych, I.B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Dovidnyk. za red. Vlizla, V.V. Lviv. SPOLOM (in Ukrainian).

Zhylishchych, Yu.V. (2011). Biokhimichni mekhanizmy vplyvu kadmiiu na kysen-transportnu funktsiiu krovi tvaryn. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata silskohospodarskykh nauk. 03.00.04 – biokhimiia. Lviv (in Ukrainian).

Abstract views: 113
PDF Downloads: 65
Published
2019-12-14
How to Cite
Slobodian, S., & Gutyj, B. (2019). Protein synthesizing function and the functional state of liver of rats for the continuous cadmium and lead load. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(96), 141-146. https://doi.org/10.32718/nvlvet9625

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>