Development of a regime of disinfection of milking equipment and milk inventory with the acid detergent “Milkodez”


Keywords: acidic agent “Milkodez”, MAОanM, milking equipment, dairy equipment

Abstract

The material for the reseach were the washes that were taken from the milk utensils, portable milking machines, surface of the cooler, milking unit with the UDM 200 “Bratslavchanka” and milking parlor “Yalinka”. Washing of milking equipment and milk equipment was carried out with 0.5% hot solution
(70 ± 5 ℃) of alkaline “Hyprochlor” and acid detergents disinfectant
“Milkodez” and “Hypracid”. Processing of milk dishes, portable milking machines and cooler with acidic means was carried out for 2 and 5 minutes, cooler for 5 and 10 minutes, and installations of milking machine with UDM 200 “Bratslavchanka” milking parlor and “Yalinka” milking parlor – for 15 minutes by pumping the solution several times using a vacuum unit. The equipment, sanitary treatment of which was carried out by means of “Hyprochlor” and “Hypracid”, used as control. The disinfectant effect of the investigated agents was evaluated by the number of mesophilic aerobic and optional anaerobic microorganisms (MAOanM) in washings selected after washing and in milk. It was found that for the use of “Milkodez” dairy utensils for sanitary treatment, the amount of MAOanM on the surface of milking buckets and glass jars was smaller compared to their treatment with “Hypracid”, and the difference was for 2 and 5 min respectively 86.5% and 57.7% and 97.3 and 95.7%, respectively. Microbial contamination of fresh milk was reduced by 50.5% and 91.3%, respectively. The smallest amount of MAОanM in washes from milking rubber, milk hose, collector and milking tank of portable milking machines was in 5 minutes of their washing “Hyprochlor” and “Milkodez” and were respectively 0.6, 0.3, 0.5 and 0.2 thousand CFU/sm3, which allowed to obtain milk with the content of microorganisms 26 thousand CFU/sm3. The number of microorganisms per 1 sm3 of flushing from the walls of the cooler for 10 min of sanitary treatment by means of “Hyprochlor” and “Hypracid” was 5.8 thousand CFU/sm3, while for 5 min of exposure of the preparations “Hyprochlor” and “Milkodez” their number was 1.1 thousand CFU/cm3, and for 10 min – 0.4 thousand CFU/cm3. Thus, the number of microbial cells in 1 sm3 of milk was respectively 248000, 41000 and 29000 CFU. It is proved that for the sanitary treatment of UDM 200 “Bratslavchanka” and milking parlor “Yalinka” it is advisable to use the acid detergent disinfectant “Milkodez”, which provided 11.7 and 20.3 times less total amount of microorganisms in the washes from the elements and in 3.6 and 7.1 times in fresh milk, compared to “Hypracid”. The optimal mode of application of 0.5% solution of acid detergent disinfectant “Milkodez” for the effective sanitary treatment of milk utensils is 5 minutes, milking equipment – 10 minutes, and for the treatment of milking installations with milk pipeline and milking parlor – 15 minutes, after the previous washing them with an alkaline agent “Hyprochlor”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DSTU 3662:2018 (2018). Moloko-syrovyna korovyache. Tekhnichni umovy. [Chynnyy vid 2019-01-01]. Ky-yiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny (in Ukrainian).

Elmoslemany, A.M., Keefe, G.P., Dohoo, I.R., Wichtel, J.J., Stryhn, H., & Dingwell, R.T. (2010). The associa-tion between bulk tank milk analysis for raw milk quality and on-farm management practices. Preventive Veterinary Medicine, 95(1–2), 32–40. doi: 10.1016/j.prevetmed.2010.03.007.

Kasyanchuk, V., Kryzhanivsʹkyy, YA.Y., & Danylenko, I.A. (2006). Retelʹnyy kontrolʹ vyrobnytstva moloka na fermi – osnovnyy vazhilʹ u zabezpechenni naselennya vysokoyakisnoyu produktsiyeyu. Tvarynnytstvo Ukrayiny, 4, 20–22 (in Ukrainian).

Kovalenko, V.L., Kovalenko, P.L., Ponomarenko, G.V., Kukhtyn, M.D., Midyk, S.V., Horiuk, Y.V., & Garkav-enko, V.M. (2018). Changes in lipid composition of Escherichia coli and Staphylococcus areus cells under the influence of disinfectants Barez®, Biochlor® and Geocide®. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 547–550. doi: 10.15421/2018_248.

Kukhtyn, M.D., Perkiy, YU.B., & Pokotylo, O.S. (2015). Efektyvna sanitarna obrobka tekhnolohichnoho obladnannya yak osnova bezpechnoho vyrobnytstva. Molochna industriya, 4, 26–27 (in Ukrainian).

Layter-Moskalyuk, S.V., Reshetnyk, A.O., Horyuk, V.V., & Perkyy, YU.B. (2016). Razrabotka rezhymov sanytarnoy obrabotky doylnoho oborudovanyya kyslotnym sredstvom “TDS”. Naukovyy visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy imeni S.Z. Gzhytskoho, 18, 1(65), 188−192. https://cyberleninka.ru/article/n/ razrabotka-rezhimov-sanitarnoy-obrabotki-doilnogo-oborudovaniya-kislotnym-sredstvom-tds/viewer (in Ukrainian).

Perin, L.M., Moraes, P.M., & Nero, L.A. (2012). Interfer-ence of storage temperatures in the development of mesophilic, psychrotrophic, lipolytic and proteolytic microbiota of milk. Semina: Ciências Agrárias, 33(1), 333–342. doi: 10.5433/1679-0359.2012v33n1p333.

Perkiy, YU.B., Kryzhanivskyy, YA.Y, Kryvokhyzha, YE.M., Motkalyuk, N.F., Kukhtyn, M.D., & Krushelnytska, N.V. (2012). Otsinka prydatnosti ta efektyvnosti myynykh, dezinfikuyuchykh i myyno-dezinfikuyuchykh zasobiv dlya sanitarnoyi obrobky doyilʹnoho ustatkuvannya ta molochnoho inventarya (Metodychni rekomendatsiyi). Zatverdzhenni naukovo-tekhnichnoyu radoyu Derzhavnoyi veterynarnoyi ta fitosanitarnoyi sluzhby Ukrayiny, protokol №1 vid 21 hrudnya 2012 roku (in Ukrainian).

Velázquez-Ordoñez, V., Valladares-Carranza, B., Teno-rio-Borroto, E., Talavera-Rojas, M., Varela-Guerrero, J.A., Acosta-Dibarrat, J., Puigvert, F., Grille, L., Gonzá-lez Revello, Á. & Pareja, L. (2019). Microbial Con-tamination in Milk Quality and Health Risk of the Consumers of Raw Milk and Dairy Products, Nutrition in Health and Disease – Our Challenges Now and Forthcoming Time, Gyula Mózsik and Mária Figler, IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.86182.

Vilar, M.J., Rodríguez-Otero, J.L., Sanjuán, M.L., Diéguez, F.J., Varela, M., & Yus, E. (2012). Implementation of HACCP to control the influence of milking equipment and cooling tank on the milk quality. Trends in Food Science & Technology, 23(1), 4–12. doi: 10.1016/j.tifs.2011. 08.002.

Yakubchak, O.M., Kovalenko, V.L., Khomenko, V.I., Denysyuk, H.M., Bondar, T.O., & Midyk, S.V. (2005). Rekomendatsiyi shchodo sanitarno-mikrobiolohichnoho doslidzhennya zmyviv z poverkhon test-obyektiv ta obyektiv veterynarnoho nahlyadu i kontrolyu: Metodychni rekomendatsiyi. Kyyiv: NAU (in Ukrainian).

Abstract views: 99
PDF Downloads: 67
Published
2019-12-14
How to Cite
Verkholiuk, M., Peleno, R., & Semaniuk, N. (2019). Development of a regime of disinfection of milking equipment and milk inventory with the acid detergent “Milkodez”. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(96), 153-157. https://doi.org/10.32718/nvlvet9627