Metods of adulteration detection of meat products (review article)


  • I. Oleksiienko State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0125-5593
  • O. Haidei State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4503-4047
  • G. Kyivska State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2390-8498
  • O. Krushelnytska Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4401-8478
Keywords: meat products, meat raw material, adulteration, laboratory diagnostic, immunological methods, molecular genetically methods, PCR, species distinctive.

Abstract

Today a topical issue is the adulteration of meat products in Ukraine and in the world. In this regard, to exchange information and combat cases of fraud, world networks, platforms, databases, special units, target groups and the like were created. According to the Consumer Rights Protection Committee, about 80 % of food products in Ukraine are falsified, about 60 % are meat products. For example, mechanically deboned meat, meat and bone meal, emulsions, soya protein, etc. not used for animal feed, but for the replacement (reduction) of raw meat in the manufacture of meat products. The entrepreneur has the opportunity to independently develop and be guided by the technical specifications, which enables him to falsify the products. Consumers buying such products, experiencing economic and moral damage. The aim of the work was to review existing methods for detecting falsification of meat products and select the most optimal. The following methods are used to determine of adulteration: microstructural histological analysis, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), polymerase chain reaction (PCR). Research showed that the histological method can determine the origin, type of components and doesn’t detect the species; immunological suitable for study of raw meat and raw materials. The most accurate and informative is the PCR method, which, due to its high sensitivity, allows you to establish the species of meat products and the quantitative content of raw meat. The PCR method has its drawbacks: the risk of contamination and exposure to inhibitors. Therefore, it is important to choose the best purification method and DNA extraction. An important aspect when conducting PCR studies is the mandatory observance of all the requirements of the study, in particular measures to prevent contamination to obtain the correct result. The prospect of further research is the improvement of existing methods for the study of meat products and the implementation of monitoring research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andreeva, A. (2019). Top-5 sovremennyh metodik vydelenija nukleinovyh kislot. SkyGen, 2019 https://pcr.news/stati/top-5-sovremennykh-metodik-vydeleniya-nukleinovykh-kislot/ (in Russian).

Bessetti, J. (2007). An introduction to PCR inhibitors. Profiles DNA, 10, 9–10. URL: https://www.promega.es/-/media/files/resources/profiles-in-dna/1001/an-introduction-to-pcr-inhibitors.pdf?la=es-es.

Fomina, T. A., & Minaev, M. F. (2011). Sistema identifikacii dlja kontrolja haljal'noj mjasnoj produkcii. Mjasnaja industrija, 3, 32–34 (in Russian).

Humeniuk, H. D. (2009). Rehuliuvannia i zab-ezpechennia yakosti y bezpechnosti silskohospo-darskoi ta khar-chovoi produktsii. Standartyzatsiia, yakist, sertyfikatsiia, 6, 63–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2009_6_15 (in Ukrain-ian).

Informatsiina systema Yevropol [Elektronnyi resurs]. URL: https://pidru4niki.com/18210712/pravo/yevropol (in Ukrainian).

Ishchenko, L. M., Shynkarenko, L. M., Andrieiev, I. V., Kalakailo, L. I., Ishchenko, V. D., & Spyrydonov, V. H. (2016). Identyfikatsiia DNK tvarynnoho pokho-dzhennia v miasnykh produktakh ta kormakh dlia tvaryn metodom polimeraznoi lantsiuhovoi reaktsii v realnomu chasi. Science Rise, 11, 6–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_11_3 (in Ukrainian).

Komarova, I. N. (2005). Razrabotka PCR-test-sistem dlja vidovoj identifikacii i kolichestvennoj ocenki mjas-nogo syr'ja v sostave melkoizmel'chennyh polufabri-katov i gotovyh mjasnyh produktov: dis. kand. vet. nauk: spec. 16.00.06 “Veterinarnaja sanitarija, jekologija, zoogigiena i veterinarno-sanitarnaja jek-spertiza”. Moskva. URL: https://www.dissercat.com/content/razrabotka-ptsr-test-sistem-dlya-vidovoi-identifikatsii-i-kolichestvennoi-otsenki-myasnogo-s (in Russian).

Kotsiumbas, H. I., & Shchebentovska, O. M. (2011). Ekspertyza varenykh kovbasnykh vyrobiv mikrostrukturnym metodom. URL: https://www.pdaa. edu.ua/sites/default/files/nppdaa-vet/2011/3/63.pdf (in Ukrainian).

Kotsiumbas, I. Ya., Kotsiumbas, H. I., & Shcheben-tovska, O. M. (2011). Ekspertyza napivfabrykativ miasnykh ta miaso-roslynnykh sichenykh mikrostruk-turnym metodom: metod. rek. Lviv: Afisha (in Ukrainian).

Krysanov, D. F. (2010). Yakist i bezpechnist kharchovoi produktsii. Ekonomika i prohnozuvannia, 3, 103–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2010_3_11 (in Ukrainian).

Khimich, M., Piven, O., Gorobey, O., Salata, V., Freiuk, D., & Naidich, O. (2019). The analysis of the dynamics of detection animal’s invasive diseases during veterinary expertise. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(93), 149–154. doi: 10.32718/nvlvet9326.

Liubchyk, O., Mykyichuk, M., & Honsor, O. (2014). Ana-liz shliakhiv udoskonalennia metodiv identyfikatsii vydiv miasa. Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia: mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika” Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 75, 63–68 (in Ukrainian).

Lozhkina, O. V., Marchuk, O. T., Teplykh, N. I., Mezhen-ska, N. I., & Kalynovska, I. H. (2013). Mikrostrukturnyi metod vyznachennia skladnykiv hotovoi produktsii iz miasnoi syrovyny. Veterynarni nauky, 155, 79–85 (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 24 sichnia 2008 roku N 26 “Pro zatverdzhennia derzhavnykh sanitarnykh norm i pravyl “Orhanizatsi-ia roboty laboratorii pry doslidzhenni materialu, shcho mistyt biolohichni patohenni ahenty I - IV hrup pato-hennosti molekuliarno-henetychnymy metodamy”, [Elektronnyi resurs] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-08#Text (in Ukrainian).

PCR Amplification. URL: https://worldwide.promega.com/ resources/guides/nucleic-acid-analysis/pcr-amplification.

P'ervinchenci, R. T. (2016). Farmakopejnaja Konvencija Soedinennyh Shtatov Ameriki. Vedomosti Nauch-nogo centra jekspertizy sredstv medicinskogo prime-nenija, 2, 15–18. URL: https://www.vedomostincesmp.ru/jour/ arti-cle/view/73 (in Russian).

Petrov, D. G., Makarova, E. D., Germash, N. N., & Anti-feev, I. E. (2019). Metody vydelenija i ochistki DNK iz lizatov kletok (OBZOR). Nauchnoe priborostroenie, 29(4), 28–50. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ metody-vydeleniya-i-ochistki-dnk-iz-lizatov-kletok-obzor (in Russian).

Schrader, C., Schielke, A., Ellerbroek, L., & Johne, R. (2012). PCR inhibitors – occurrence, properties and removal. J Appl Microbiol, 113(5), 1014–1026. doi: 10.1111/j.1365-2672.2012.05384.x.

Shchebentovska, O. M., & Kotsiumbas, H. I. (2012). Vazhlyvist metodiv mikroskopichnoho doslidzhennia pry vyiavlenni falsyfi-kativ miasnykh vyrobiv. Zbirnyk prats Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 1, 508–509 (in Ukrainian).

Shutchenko, P. O., Stehnii, B. T., & Medvid, K. O. (2013). Mikrostrukturnyi analiz yak metod kontroliu skladu ta yakosti miasoproduktiv. Veterynarna medytsyna, 97, 491–492. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2013_97_204 (in Ukrainian).

Sidnieva, Zh. K., & Rybachuk-Yarova, T. V. (2015). Yakist kharchovoi produktsii – peredumova zabezpechennia prodovolchoi bezpeky krayiny. Stratehichni determinanty formuvannia stiikoho rozvytku APK Ukrainy: kol. monohr. Uman: Sochinskyi, 172–177. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/handle/123456789/20537 (in Ukrainian).

The EU Food Fraud Network. URL: https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/ffn_en.

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). La-boratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni: dovidnyk. Lviv: SPOLOM (in Ukrainian).

Waiblinger, H. U., Bartsch, D., Brockmeyer, J., Bruenen-Nieweler, C., Busch, U., Haase, I., Hahn,, A., Haarmann, M., Hauser, W., Huber, I., Jany, K. D., Kirmse, N., Lindeke, S., Neumann, K., Naumann, H., Paschke, A., Pietsch, K., Pöpping, B., Reiting, R., Schroeder, U., Schwägele, F., Weller, M. G., & Zagon, J. (2017). Methods of differentiating animal species in foods – Status quo Keywords “Animal species differentiation” “Fish species” PCR. Standardisation. Fleischwirtschaft international, 1.

Zakon Ukrainy (2018). “Pro informatsiiu dlia spozhyvachiv shchodo kharchovykh produktiv” Dokument 2639-VIII, chynnyi, potochna redaktsiia. Pryiniattia vid 06.12.2018, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text (in Ukrainian).

Abstract views: 148
PDF Downloads: 118
Published
2020-08-22
How to Cite
Oleksiienko, I., Haidei, O., Kyivska, G., & Krushelnytska, O. (2020). Metods of adulteration detection of meat products (review article). Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 108-112. https://doi.org/10.32718/nvlvet9819

Most read articles by the same author(s)