Protein-synthesizing function and functional state of the liver of dogs at experimental toxocariasis


Keywords: invasion, toxocariasis, dogs, proteins, enzymes, aminotransferases.

Abstract

The aim of the study was to investigate the effect of toxocariasis invasion on protein-synthesizing function and functional state of the liver of dogs. For experimental studies, 12 dogs aged from two to four months were used and two groups of six animals were formed in each: control and experimental. Puppies of the experimental group were experimentally infected with the pathogen toxocariasis at a dose of 5,000 invasive eggs of T. canis per kg of body weight. The control puppies were clinically healthy. Protein-synthesizing function of the liver of dogs in experimental toxocariasis was studied by the level of total protein and its fractions. It was found that on the 25th day of the experiment the level of total protein in the blood of the experimental group of dogs was 56.9 ± 1.47 g/l, while in the control group – 63.8 ± 2.92 g/l. The lowest level of the studied indicator was on the 30th day of the experiment in the blood of the experimental group of dogs, where it decreased by 9.6 %. The results of a study of protein fractions in the blood of dogs infested with toxocara showed that the percentage of albumin is likely to decrease. However, in the blood of infected dogs in this period of research there was a probable increase in globulin levels. The study of the effect of toxocariasis invasion on the activity of enzymes in blood serum is a test for the morphological and functional state of tissues and organs. Based on the studies, it was found that with the development of toxocariasis invasion in dogs there is an increase in alanine aminotransferase in their serum. On the 25th and 30th day of the experiment, the activity of the enzyme in the serum of infected dogs was the highest, where compared with the control group of dogs, the activity of ALT increased by 51.2 and 59.1 %, respectively. Similar changes in activity were observed in the determination of aspartate aminotransferase, where, respectively, on the 15th, 20th and 25th day of the experiment, the activity of AST in the serum of infected dogs increased by 19.3, 27.5 and 39.1 %.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bodnia, I. P. (2016). Stan adaptyvno-kompensatornykh mozhlyvostei orhanizmu liudyny pry toksokarozi. Hepatolohiia, 4, 19–33. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/gepat_2016_4_4 (in Ukrainian).

Chernushkin, B. O., Vlizlo, V. V., Slivinska, L. G., Gutyj, B. V., Shcherbatyy, A. R., Maksymovych, I. A., Leno, M. I., Rusyn, V. I., Lychuk, M. H., Fedorovych, V. L., Lukashchuk, B. O., Zinko, H. O., & Prystupa, O. I. (2020). Treatment strategies for sheep with acute yel-low athrophy of the liver caused by the fasciolosis. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 294–301. doi: 10.15421/2020_100.

Dralova, O. A., Usachova, O. V., & Konakova, O. V. (2017). Koreliatsiini vzaiemozviazky imunolohichnykh ta kliniko-laboratornykh pokaznykiv patsiientiv iz toksokaroznoiu invaziieiu. Aktualnaia infektolohiya, 5(5), 235–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2017_5_5_12 (in Ukrainian).

Dralova, O. A., Usachova, O. V., Silina, Ye. A., & Konakova, O. V. (2017). Suchasnyi pohliad na problemu toksokaroznoi invazii u ditei (ohliad literatury). Sovremennaja pediatrija, 3, 53–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2017_3_10 (in Ukrainian).

European convention for the protection of vertebrate animals used for experim. and other scientific purpos-es (1986). Coun. of Europe, 53.

Hunchak, V. M., Martynyshyn, V. P., Gutyj, B. V., Hunchak, A. V., Stefanyshyn, O. M., & Parchenko, V. V. (2020). Impact of 1,2,4-thio-triazole derivative-based liniment on morphological and immunological blood parameters of dogs suffering from dermatomy-coses. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 294–298. doi: 10.15421/022044.

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., & Horchanok, A. (2020). Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 158–161. doi: 10.15421/2020_25.

Kushnir, I. M., Kushnir, V. I., Gufriy, D. F., Gutyj, B. V., Vishchur, V. Ya., Bushueva, I. V., Kulish, S. M., Shcherbyna, R. O., Samura, T. A., & Stoyanovskyy, V. G. (2019). Subacute toxicity of the preparation “Biovir-P”. Research Journal of Pharmaceutical, Bio-logical and Chemical Sciences, 10(2), 674−680.

Lavryshyn, Y. Y., & Gutyj, B. V. (2019). Protein synthe-size function of bulls liver at experimental chronic cadmium toxicity. Scientific Messenger of Lviv Na-tional University of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 92–96. doi: 10.32718/nvlvet9417.

Lavryshyn, Yu. Yu., Gutyj, B. V., & Paladiychuk, O. R. (2020). Influence of metisevit and lipointersil on mor-phological indices of bull blood under cadmium load-ing. Colloquium-journal, 18(70), 10–14.

Lesyk, Y., Ivanytska, A., Kovalchuk, I., Monastyrska, S., Hoivanovych, N., Gutyj, B., Zhelavskyi, M., Hulai, O., Midyk, S., Yakubchak, O., & Poltavchenko,T. (2020). Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 30–36. doi: 10.15421/2020_5.

Lovytskaia, L. H., Semenchenko, S. L., Malysh, P. N., Sulzhenko, M. Iu., Maliutenko, K. P., Beletskaia, L. M., & Kuznetsov, A. V. (2013). Otsenka faktorov ryska vozmozhnosty zarazhenyia toksokarozom naselenyia Luhanskoi oblasty. Zdorove rebenka, 8, 14–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2013_8_5 (in Ukrainian).

Martyshchuk, T. V., & Gutyi, B. V. (2019). Influence of feed additive “Butaselmevit Plus” on the indicators of rats blood under the conditions of their poisoning with Tetrachloromethane. Theoretical and Applied Veteri-nary Medicine, 7(2), 79‒83. doi: 10.32819/2019.71014.

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., Vishchur, O. I., & Todori-uk, V. B. (2019). Biochemical indices of piglets blood under the action of feed additive “Butaselmevit-plus”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sci-ences, 2(2), 27–30. doi: 10.32718/ujvas2-2.06.

Moisieieva, N. V., Kapustianska, A. A., Vakhnenko, A. V., Rumiantseva, M. O., & Kulyk, L. H. (2017). Toksokaroz – suchasni aspekty problemy. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 17, 4(1), 272–277. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2017_17_4(1) __63 (in Ukrainian).

Noor, J., Abbas, A. K., & Aἀiz, N. N. (2019). Serodiagnosis of Toxocariasis by ELISA test using anti- T. canis IgG antibodies in stray dogs compared to PCR. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 33(2), 367–370. doi: 10.33899/ijvs.2019.163081.

Ozlati, M., Spotin, A., Shahbazi, A., Mahami-Oskouei, M., Hazratian, T., Adibpor, M., Ahmadpour, E., Dolatkhah, A., & Khoshakhlagh, P. (2016). Genetic variability and discrimination of low doses of Toxocara spp. from public areas soil inferred by loop-mediated isothermal amplification assay as a field-friendly molecular tool. Veterinary World, 9(12), 1471–1477 doi: 10.14202/vetworld.2016.1471-1477.

Pryima, O. B. (2010). Osoblyvosti poshyrennia toksokarozu sobak za yikh vikovoiu dynamikoiu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 12(2), 254–257. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2(1)__53 (in Ukrainian).

Rubinsky-Elefant, G., Hoshino-Shimizu, S., Jacob, C. M. A., Sanchez, M. C. A., & Ferreira, A. W. (2011). Potential immunological markers for diagnosis and therapeutic assessment of toxocariasis. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 53(2), 61–65. doi: 10.1590/S0036-46652011000200001.

Said, W., Stybel, V. V., Gutyj, B. V., & Prijma, O. B. (2018). A modern look at the problem of toxocarosis in dogs. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 411–416. doi: 10.15421/nvlvet8380.

Said, W. S., Stybel, V. V., Gytyj, B. V., Pryima, O. B., Sobolta, A. G., Leskiv, K. Y., & Dytiuk, M. P. (2020). The state of the immune system of dogs in experi-mental toxocariasis. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(3), 20–24. doi: 10.32718/ujvas3-3.04.

Stybel, V. V., & Pryima, O. B. (2010). Vplyv toksokaroznoi invazii na chastotu vyiavlennia mikroiader v erytrotsytakh bilykh neliniinykh shchuriv u mikroiadernomu testi. Veterynarna medytsyna, 93, 373–377. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vetmed_2010_93_80 (in Ukrainian).

Stybel, V., Gutyj, B., Hariv, I., Slivinska, L., & Prijma, O. (2019). Effect of “Amprolinsyl” and “Amprolium 22%” on morphological indices of blood of turkeys for eumeria invasion. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Bio-technologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 157–162. doi: 10.32718/nvlvet9429.

Svirzhevska, Ye. L. (2011). Etiotropna ta patohenetychna terapiia myslyvskykh sobak za larvalnoho toksokarozu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 13(4), 375–381. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_4(1)__71 (in Ukrainian).

Svirzhevska, Ye. L. (2013). Patohenez i likuvannia tsutseniat za toksokaroznoi invazii. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 1, 24–27. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/vetm_2013_1_9 (in Ukrainian).

Usachova, O. V., & Dralova, O. A. (2012). Analiz osoblyvostei epidemichnoho protsesu toksokarozu v Zaporizkii oblasti v 2007-2009 rokakh. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal, 2, 62–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_2_17 (in Ukrainian).

Varkholiak, I. S., & Gutyj, B. V. (2019). Influence of the preparation “Bendamin” on the indicators of antioxidant protection of rat myocardium in experimental modeling of heart failure. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sci-ences, 21(95), 98–101. doi: 10.32718/nvlvet9518.

Varkholiak, I. S., & Gutyj, B. V. (2020). The influence of the preparation “Bendamin” on the morphological and biochemical indices of blood of rats in experi-mental modeling of heart failure. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(1), 38–41. doi: 10.32718/ujvas3-1.07.

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). La-boratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Dovidnyk. za red. Vlizla, V.V. Lviv. SPOLOM (in Ukrainian).

Zakharchuk, O. I., & Harazdiuk, H. V. (2014). Problemy toksokarozu liudyny i tvaryn na Bukovyni. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 7, 38–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2014_7_12 (in Ukrainian).

Abstract views: 115
PDF Downloads: 85
Published
2020-08-22
How to Cite
Said, W., Stybel, V., Gutyj, B., Pryima, O., & Mazur, I. (2020). Protein-synthesizing function and functional state of the liver of dogs at experimental toxocariasis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 132-137. https://doi.org/10.32718/nvlvet9823

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>