Specific features of morphological structure of cat pancreas under pancreatitis


Keywords: morphology, pancreatic acinus, inter-acinus space, istels of Langerhans, interstitial swelling, necrosis, local hemorrhages, chromatin margination

Abstract

A scientific paper is devoted to studying histomorphology of healthy cats’ pancreas under acute pancreatitis. A pancreas was taken for a histological analysis (n = 6 in each group) from healthy cats, who died because of fatal injuries. The material under acute pancreatitis was taken in a scientific work-training clinic from the cats who died because of the pathalogical processes of a given pathology, or sick animals were put to death because of their critical condition and upon the consent of animal’s owner. Histological analysis of pancreas tissue were carried out in the laboratory of pathomorphology which is under the jurisdiction of the Department of Anatomy and Histology of Polissia National University. Histologic sections (from 8 to 12 micron thick) of a pancreas of both groups were painted with Ehrlich’s, Carazzi’s hematoxylin and with eozyn applying a method of Van-Gizon, after which light microscopy and microphotography of tissue specimens were carried out. Animal pancreas is of parenchymal structure, it is divided into particles consisting of pancreatic acinuses which have sharp contours of inter-acinus, internal and inter-particle canals as well as of the main canals. There are Langerhans islets (endocrine cells accumulation) among acinuses. When studying a histological structure of a gland under acute pancreatitis, some widening of inter-acinus space of a gland, a well-defined interstitial swelling and hyperemia of stroma were observed. Acinal cells (pancreatocytes of exocrine pancreas) were in a state of granular degeneration, another part of such cells was in a state of hydropic degeneration. The acinus size increased. Some acinuses lost their typical form and did not have a well-defined structure. In a gland histostructure the amount of fibroblasts, fibrocytes and synthesized collagen fibers, which were painted bright-red applying Van-Gizon method, increased. A histological structure of endocrine pancreas, which is repesented by islets of Langerhans, had some hemorrhages and burned-out cells. The islets contours were not well-defined, their capsules were ruptured on all areas. There was total necrosis of endocrine cells, islets capillaries were widened anf filled with blood. Some local hemorrhages and chromatin margination in some nuclei of different types of cells were revealed. According to organometry indices of a gland, the absolute weight of a gland 0,05) increased by 1.24 time as compared with a clinically healthy animals, that accounted for становило 6.82 ± 2.31 g, and in clinically healthy cats – 5.5 ± 1.82 g. Relative gland mass increased by 1.3 times and equalled 0.50 ± 0.03 %.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berehovenko, I. M., & Zinenko D. Yu. (2008). Mikrotsyrkuliatorni y patomorfolohichni zminy u rozvytku eksperymentalnoho hostroho pankreatytu u shchuriv. Morfolohiia, 1, 33–38 (in Ukrainian).

Didenko, I. S. (2017). Zminy histolohichnoi struktury pidshlunkovoi zalozy za umov aloksanovoi hiperhlikemii u shchuriv u vikovomu aspekti. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu, 6(8), 17–20. doi: 10.26693/jmbs02.06.017 (in Ukrain-ian).

Dubych, I. M. (2008). Histomorfolohiia ta orhanometrychni pokaznyky pidshlunkovoi zalozy tsutseniat [Histomorphology and organometric pa-rameters of the pancreas of puppies]. Nauk. visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhytskoho, 3(38), 73–76 (in Ukrainian).

Filonenko, T. H., & Klimov, A. O. (2009). Histolohichni zminy v pidshlunkovii zalozi v razi hostroho y khronichnoho pankreatytu v sobak [Histological changes in the pancreas in acute and chronic pancrea-titis in dogs] Veterynarna medytsyna Ukrainy, 12, 27–28 (in Ukrainian).

Horalskyi, L. P., Khomych, V. T., & Kononskyi, O. I. (2019). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhennia u normi ta pry patolohii [Fundamentals of histological technique and morphofunctional research methods in normal and pathological conditions] Polissia, Zhytomyr, 288 (in Ukrainian).

Horalskyi, L. P., Kovalchuk, O. M., Gutyj, B. V., Sokulskyi I. M. (2021). Pathomorphological features of the pancreas in mature cats with acute pancreatitis. Colloquium-Journal. Veterinary Science, 7(94), 8–9. doi: 10.24412/2520-6990-2021-794-7-12.

Horalskyi, L. P., Sokulskyi, I. M., & Demus, N.V. (2016). Pidshlunkovoi zalozy sobak za khronichnoho pank-reatytu. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhytskoho, 3(70), 40–43. doi: 10.15421/nvlvet7010 (in Ukrainian).

Hushchyn, Ya. Y., Shedko, V. V., Muzhykian, A. A., Makarova, M. N., & Makarov, V. H. (2018). Sravnitelnaia morfolohiya podzheludochnoy zhelezy eksperimentalnykh zhyvotnykh y cheloveka. Laboratornye zhyvotnye dlia nauchnykh issledovanyi. Nauchno-praktycheskyi zhurnal, 3, 33–48. doi: 10.29296/2618723X-2018-03-04 (in Russian).

Kondrakhyn, Y. P., Arkhypov, A. V., Levchenko, V. Y., Talanov, H. A., Frolova L. A., Novykov V.E. (2004) Metody veterynarnoi klinicheskoi laboratornoi diahnostiki.[Methods of veterinary clinical laboratory diagnostics]. M.: Kolos (in Ukrainian).

Kotsyumbas, H., Dancovych, R., & Vretsona, N. (2018). Pathomorphology and diagnosis of dogs poisoning with isoniazid. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(83), 108–114. doi: 10.15421/nvlvet8321.

Kovalchuk, O., & Horalska, I. (2018). The features of the course and some diagnostic aspects of pancreatitis in cats. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(88), 94–97. doi: 10.32718/nvlvet8817.

Kravchenko, S. O., & Bobrova, V. V. (2018). Ultrasonohrafichni zminy za hostrykh ta khronichnykh zapalen pidshlunkovoi zalozy u sviiskykh kotiv. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 1, 138–142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2018_1_29 (in Ukrainian).

Ksenulis, P., & Shtainer, Y. (2009) Pankreatyt u koshek [Pancreatitis in cats] Fokus, 2, 11–20 (in Ukrainian).

Kuksenko, Y. V. (2002). Pankreatyt. Problemy veterynarnoho obsluhovuvannia dribnykh domashnikh tvaryn [Pancreatitis. Problems of veteri-nary care for small pets.] Zbirnyk materialiv VII mizhnarodnoi-naukovoi-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 41–43 (in Ukrainian).

Levchenko, V. I., Vlizlo, V. V., Kondrakhin, I. P., Melny-chuk, D. O., Apukhovska, L. I., Halias, V. L., Holo-vakha, V. I., Sakhniuk, V. V., Tomchuk, V. A., Hryshchenko, V. A., & Tsvilikhovskyi, M. I. (2002). Veterynarna klinichna biokhimiia. [Veterinary Clinical Biochemistry]. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Meier, D., & Kharvy, Dzh. (2007). Veterynarnaia labora-tornaia medytsyna. Interpretatsija i diahnostika [Vet-erinary laboratory medicine. Interpretation and diag-nosis]. M.: Sofyon (in Ukrainian).

Milastnaia, A., & Dukhnitsky, V. (2019). Clinical and pathogenetic changes in dogs with chronic pancreatitis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(94), 174–178. doi: 10.32718/nvlvet9432.

Morar, Y. K., Yvashchuk, A. Y., Davydenko, Y. S., Ri-aboi, S. Y., & Vytkovskaia, S. V. (2012). Vliyanie vnutribriushnoi hipertenzii na patomorfolohicheskie osobennosti techeniya ostroho destruktivnoho pankreatyta v eksperimente [Effect of intraperitoneal hypertension on the pathomorphological features of the course of acute destructive pancreatitis in the ex-periment] Patolohyia, 2(25), 95–97 (in Russian).

Tuboltseva, N. V., & Zhukov, V. M. (2018) Orhanopatolohyia podzheludochnoi zhelezы koshek [Organopathology of the pancreas of cats.] Vestnik Altaiskoho hosudarstvennoho ahrarnoho universiteta, 9(167), 25–31 (in Russian).

Tymoshenko, O. P. (2007). Informatyvnist sonohrafichnoho doslidzhennia u diahnostytsi zakhvoriuvan pidshlunkovoi zalozy sobak.[ Informa-tive value of sonographic research in the diagnosis of pancreatic diseases in dogs] Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 44, 101–103 (in Ukrainian).

Yablonska, O. V. (2007). Vykorystannia laboratornykh tvaryn u eksperymentakh.[ Use of laboratory animals in experiments.] Metodychni vkazivky, K.: Vyd. tsentr NAU, 3–16 (in Ukrainian).

Zinenko, D. Yu., & Berehovenko, I. M. (2008). Mikrotsyrkuliatorni y patomorfolohichni zminy u rozvytku eksperymentalnoho hostroho pankreatytu u shchuriv. Morfolohiia, 1, 33–40 (in Ukrainian).

Zinenko, D. Yu., & Tverdokhlib, I. V. (2017). Ultrastruktrni zminy hemomikrotsyrkuliatsii ta parenkhimy pidshlunkovoi zalozy pry rozvytku eksperymentalnoho hostroho pankreatytu u shchuriv. Svit medytsyny ta biolohii, 3(61), 114–115. doi: 10.26724/2079-8334-2017-3-61-114-119 (in Ukrain-ian).

Zinenko, D. Yu., & Tverdokhlib, I. V. (2020). Ultrastrukturna kharakterystyka hemomikro-tsyrkuliatornoho rusla ta parenkhimatozno-stromalnykh elementiv pidshlunkovoi zalozy ta pechinky v modeli hostroho pankreatytu z vykorystanniam riznykh doz taurokholatu natriiu. Morfolohiia, 14(1), 23–26. doi: 10.26641/1997-9665.2020.1.23-34 (in Ukrainian).

Abstract views: 81
PDF Downloads: 83
Published
2021-04-05
How to Cite
Goralskyi, L., Kovalchuk, O., Sokulskyi, I., & Kolesnik, N. (2021). Specific features of morphological structure of cat pancreas under pancreatitis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(101), 38-43. https://doi.org/10.32718/nvlvet10107

Most read articles by the same author(s)