Monitoring of compliance of quality and safety of cooked smoked sausages “Servelat” with the requirements of the national standard


Keywords: veterinary and sanitary inspection, meat products, cooked smoked sausages, quality, safety

Abstract

Meat products, in particular sausages, play a significant role in the structure of retail trade among other product groups. Sausages are a traditional product of the food industry in Ukraine, and the share of cooked and smoked sausages is up to 51 % of total production. Today, fierce competition encourages producers to introduce new recipes into production, which, unfortunately, has led to a sharp increase in cases of falsification of sausages. In addition, a significant number of low-capacity enterprises are involved in production, which often leads to a decrease in the sanitary quality of manufactured products. Therefore, the purpose of our study was to analyze the compliance of quality and safety indicators of cooked and smoked sausage of the highest grade of different manufacturers to DSTU 4591:2006 “Cooked smoked sausages. General specifications”. The material of our research were samples of cooked smoked sausage of the highest grade “Servelat” of several domestic producers. The research was conducted on the basis of Multidisciplinary Laboratory of Veterinary Medicine (Faculty of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Odesa State Agrarian University) and on the basis of the laboratory of Department of Veterinary-Sanitary Inspection (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv). Sampling, organoleptic analysis of sausages and determination of microbiological parameters were performed in accordance with current regulations, determination of chemical composition – using an express analyzer FoodScan, general toxicity – express method using the infusoria Colpoda steinii. According to the results of the analysis of the labeling, it is established that the packaging of all investigated products contains the basic production and consumer information in accordance with Article 6 of the Law of Ukraine “On information for consumers about food”, but on the labels of samples № 2 and 3 there is no data provided for in Article 23 of this Law – the content of unsaturated fats, sugars and salt. The study of organoleptic and microbiological parameters of sausage samples demonstrates their compliance with the requirements of the regulated DSTU 4591:2006 “Cooked smoked sausages. General specifications”. The general toxicity of sausages was also not detected. The analysis of physicochemical parameters revealed non-compliance of sample № 3 with the requirements of the national standard in terms of mass content of moisture – excess by 5.72 %. In addition, a sufficiently high collagen content of 2.3 ± 0.04 was found in sausage loaves of sample № 1.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Basaraba, L. L. (2017). Identyfikatsiia syrokopchenykh kovbas. Materialy IV mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentskoi ta uchnivskoi molodi “Stan ta perspektyvy vyrobnytstva, pererobky i vykorystannia produktsii tvarynnytstva” (26-27 zhovtnia 2017, Kamianets Podilskyi), 71–72. URL: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3336 (in Ukrainian).

Biletska, Y., Perepelytsya, A., & Bilovska, O. (2020). Substantiation of the use of the enriched flour made from legumes in the production of sausages. Technology audit and production reserves, 3(53), 39–41. doi: 10.15587/2706-5448.2020.201101.

Bogatko, N., Bogatko, L., Salata, V., Semaniuk, V., Serdioucov, J., & Schyrevuch, G. (2017). Veterinary-sanitary control of safety and quality of meat products. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(73), 7–10. doi: 10.15421/nvlvet7302.

Davydova, O. B., & Zozulkov, O. V. (2020). Suchasnyi stan rynku kovbasnykh vyrobiv Ukrainy: kliuchovi tendentsii ta draivery rozvytku. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, 1–11. URL: http://umj.metrology.kharkov.ua/index.php/2410-4973/article/view/216900 (in Ukrainian).

Dolova, Je. Z., & Madonova, S. V. (2018). Issledovanie kachestva kolbas i kolbasnyh izdelij na sootvetstvie fiziko-himicheskih pokazatelej s pomoshh'ju analizatora FOODSCAN. Molodezh' i nauka, 8, 38–38 (in Russian).

Honcharuk, O. V., Semenova, T. V., & Tytarenko, T. I. (2019). Obhruntuvannia asortymentnoi politychy pidpryiemstva kharchovoi promyslovosti. Biznes-navihator, 6(55), 64–68 (in Ukrainian).

Hranovska, D. (2020). Orhanoleptychni, fizyko-khimichni pokaznyky vareno-kopchenykh kovbas. Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia: materialy III Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, 23-24 kvitnia 2020 r., m. Ternopil, 49–50. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32017/ 2/PGNAP_2020_Granovskaya_D-Organoleptic_physical_49-50.pdf (in Ukrainian).

Hviazdovskyi, R. M., Bukalova, N. V., & Utechenko, M. V. (2020). Bezpechnist ta yakist produktiv tvarynnoho pokhodzhennia. Aktualni problemy veterynarnoi medytsyny: materialy mizhnar. naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, 15 kvitnia 2020 r., Bila Tserkva. 10–12. URL: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5137 (in Ukrainian).

Ievtushenko, M. O. (2018). Porivnialnyi analiz yakosti kovbasnykh vyrobiv torhivelnykh marok “Khmelnytski delikatesy” ta “Iatran”. Aktualni problemy veterynarnoi medytsyny: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii mahistrantiv, 22 lystopada 2018 r., Bila Tserkva, 21–22. URL: https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_vet_magistri_2018.pdf#page=21 (in Ukrainian).

Khimych, M. S., Salata, V. Z., Piven, O. T., Salata, R. V., Koreneva, Zh. B., & Naidich, O. V. (2020). Veterynarno-sanitarna otsinka kovbasy varenoi vyshchoho sortu “Likarska”. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 22(98), 36–41. doi: 10.32718/nvlvet9806 (in Ukrainian).

Kit, A. A., Mikhailiutenko, S. M., Kruchynenko, O. V., Yevstafieva, V. O., & Melnychuk, V. V. (2019). Mikrobiolohichni pokaznyky miasoprduktiv ta miasa pid chas yarmarkovykh zakhodiv u m. Kyievi. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 2, 148–153. doi: 10.31210/visnyk2019.02.19 (in Ukrainian).

Kotelevych, V. A. (2017). Veterynarno-sanitarna otsinka yakosti ta bezpeky kharchovykh produktiv u Zhytomyrskomu rehioni. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 19(78), 58–61. doi: 10.32718/nvlvet8804 (in Ukrainian).

Kotelevych, V., & Larina, K. (2020). Veterynarno-sanitarna otsinka kovbasnykh vyrobiv u misti Zhytomyr za pokaznykamy yakosti ta bezpechnosti. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 22(97), 112–117. doi: 10.32718/nvlvet9718 (in Ukrainian).

Liakhovska, O. V. (2020). Osnovni tendentsii zovnishnoi torhivli Ukrainy miasom ta miasnymy produktamy. Ahrosvit, 4, 70–75. doi: 10.32702/2306-6792.2020.4.70 (in Ukrainian).

Ofilenko, N. O. (2019). Otsinka yakosti i bezpechnosti kovbas vitchyznianoho vyrobnytstva. Merezhevyy̆ biznes: stanovlennia, problemy, innovatsiii: materialy IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, 18-19 kvitnia 2019 r., m. Poltava, 254–257 (in Ukrainian).

Paliy, A. P., Rodionova, K. O., Braginec, M. V., Paliy, A. P., & Nalivayko, L. I. (2018). Sanitary-hygienic evaluation of meat processing enterprises productions and their sanation. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 81–88. doi: 10.15421/2018_313.

Paliy, А. P., Stegniy, B. T., Palii, A. P., Rodionova, K. O., Bogatko, N. M., Vashchyk, Ye. V., Sakhniuk, N. I., Ovcharenko, H. V., Dudus, T. V., Ihnatieva, T. M., & Kovalenko, L. V. (2020). Microstructural analysis of sausage quality. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 404–409. doi: 10.15421/2020_115.

Petkov, O. I. (2020). Ohliad rynku miasa ta miasnoi produktsii v Ukraini. Prychornomorski ekonomichni studii, 54, 131–136 (in Ukrainian).

Rodionova, K. O., & Paliy, A. P. (2018). Influence of modern vacuum packaging on quality and safety of sausage products. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety, 4(1), 18–23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jvmbb_2018_4_1_6.

Ushakov, F. O. (2017). Kontrol bezpechnosti ta yakosti kovbasnykh vyrobiv: Avtoref. dys.na zdobuttia nauk. stupenia kand. vet. nauk. Kyiv (in Ukrainian).

Znachek, R. R., Sokoliuk, K. Iu., & Muntian, I. V. (2020). Doslidzhennia nomenklatury ta asortymentu pidpryiemstva PRAT “Bezliudivskyi miasokombinat”. Ekonomichnyi prostir, 156, 136–139. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/551 (in Ukrainian).

Abstract views: 113
PDF Downloads: 76
Published
2021-04-05
How to Cite
Khimych, M., Rodionova, K., Salata, V., Matviishyn, T., Gorobei, O., & Koreneva, Z. (2021). Monitoring of compliance of quality and safety of cooked smoked sausages “Servelat” with the requirements of the national standard. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(101), 44-49. https://doi.org/10.32718/nvlvet10108