Comparative effectiveness of iron-containing drugs for the prevention of iron deficiency anemia in piglets


Keywords: iron, clatrochelate, anemia, piglets, sows, weigh, protein

Abstract

Prevention of iron deficiency anemia in piglets is an important preventive measure to ensure the health of pigs, as mortality from this pathology is quite high, and animals that recover from treatment do not realize their own potential productivity. The aim of our study was to evaluate the effectiveness of the use of iron (IV) clatrochelate in combination with cyanocobalamin for the prevention of iron deficiency anemia in piglets compared to the traditional scheme of prevention of this disease. To achieve this goal, 2 groups of newborn piglets-analogues were formed during their retention with suckling sows control and experimental, 15 animals in each. The experiment lasted 30 days. Piglets in the experimental group were selected from sows given 10 ml of 10 % iron (IV) clatrochelate solution and cyanocobalamin solution twice intramuscularly during pregnancy. Piglets of the control group according to the traditional scheme of prevention of iron deficiency anemia on the second day of life were administered iron dextran drug (at the rate of 200 mg of iron (III) per injection). The results of the study show that the body weight of piglets from 1 to 9 days of their life who are born from sows which used iron (IV) clatrochelate and cyanocobalamin during pregnancy was less (P < 0.001) than the body weight of piglets which used iron dextran on the 2nd day after birth; did not differ on the 12 day of life, but on the 30 day was higher than the body weight of piglets in the control group 1.15 times (P < 0.001). The level of protein in the serum of piglets of the experimental group from birth to 30 day of life  was probably higher compared to the control, which indicates that iron (IV) clatrochelate stimulates protein synthesis in the body. Therefore, double injection of 10 % solution of iron (IV) clatrochelate in a dose of 10 ml in combination with injections of cyanocobalamin at a dose of 500 mcg of active substance to pregnant sows pregnant sows 14 and 7 days before the expected farrowing provides a preventive effect of iron deficiency anemia in piglets born to them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andreeva, A., & Serpkov, A. (2002). Kak predotvratit' alimentarnuju anemiju porosjat. Zhivotnovodstva, 2, 87 (in Russian).

Batrakov, A., Travkin, O., & Jakovleva, E. (2005). Profil-aktika alimentarnoj anemii u porosjat. Veterinarija, 12, 44–45 (in Russian).

Bilenchuk, R. V., & Kravtsiv, R. I. (2005). Aktyvnist transaminaz syrovatky krovi koriv pid vplyvom do-bavok defitsytnykh mikroelementiv. Eksperymental-na ta klinichna fiziolohiia, 2, 254–256 (in Ukrainian).

Bonkovsky, S., & Herbert, L. (1991). Iron and the Liver. The American journal of the medical sciences, 301(1), 32–43. doi: 10.1097/00000441-199101000-00006.

Buchko, O. M., Snitynskyi, V. V., Danchuk, V. V., & An-toniak H. L. (1998). Zastosuvanna spoluk selenu dlia profilaktyky oksydatsiinoho stresu u porosiat ranno-ho viku. Haukovyi visnyk Hatsionalnoho Ahrarnoho universytetu, 10, 156–163 (in Ukrainian).

Danchuk, O. V. (2013). Peroksydne okysnennia lipidiv ta aktyvnist systemy antyoksydantnoho zakhystu u po-rosiat-sysuniv pid vplyvom preparativ zaliza. Svynarstvo, 62, 89–93 (in Ukrainian).

Dashkovskyi, O., & Vaseruk, N. (2003). Dynamika bilkovoho obminu u syrovattsi krovi diinykh koriv za dii metionativ zaliza, midi, vitaminu E ta svyntsiu. Naukovyj visnyk Lvivskogo nacionalnogo univer-sytetu veterynarnoi medycyny ta biotehnologij imeni S. Z. Gzhyckogo, 5(2), 10–13.

Derkach, I. (2017). Suchasni tendencii' na vitchyznjano-mu rynku ferumvmisnyh preparativ dlja tvaryn. Sci-entific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(78), 23–25. doi: 10.15421/nvlvet7805 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Plutenko, M. O., Fritsky, I. O., & Derkach, S. S. (2018). Determination of the accumulative toxicity parameters of iron (IV) on white mice. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 308–312. doi: 10.15421/2018_343.

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Derkach, S., Fritsky, I., & Plutenko, M. (2019). Chronic toxicity of the Iron (IV) clathrochelate complexes for white rats. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Bio-technologies. Series: Veterinary Sciences, 21(95), 15–21. doi: 10.32718/nvlvet9503.

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Plutenko, M. O., Fritsky, I. O., & Derkach, S. S. (2019). Cumulative properties of Iron(IV) clathrochelate in rats [Kumu-liatyvni vlastvosti klatrokhelatu Ferumu (IV) dlia bilykh shchuriv]. Visnyk PDAA, 2, 238–246. doi: 10.31210/visnyk2019.02.32 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Plutenko, M., Fritsky, I., & Derkach, S. (2019). Acute toxicity of the iron clath-rochelate complexes. Regulatory Mechanisms in Bio-systems, 10(3), 276–279. doi: 10.15421/021942.

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Derkach, S. S., Pluten-ko, M. O., & Fritsky, I. O. (2019). Influence of iron (IV) clathrochelate complex on quail blood parame-ters and weight characteristics. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 126–131. doi: 10.15421/2019_719.

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Derkach, S., Fritsky, I., & Plutenko, M. (2020). Investigations of the irritant ef-fect and allergenic properties of Fermat's clatrochelate (IV). Scientific Messenger of LNU of Veterinary Med-icine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(97), 130–135. doi: 10.32718/nvlvet9721.

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Derkach, S., Fritsky, I., & Plutenko, M. (2020). Study of the antianemic effect of iron (IV) clatrochelate on piglets. Scientific Mes-senger of LNU of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. Series: Veterinary Sciences, 22(99), 107–115. doi: 10.32718/nvlvet9917.

Dukhnitsky, V. B., Kalachniuk L. H., Derkach, I. M., Derkach, S. S., Plutenko, M. O. & Fritsky, I. O. (2020). Iron(IV) hexahydrazide clathrochelate complexes: the chronic toxicity study. Ukrainian Journal of Ecol-ogy, 9(3), 18–23. doi: 10.15421/2020_3.

Herasymenko, V., Bitiutskyi, V., & Melnychenko, O. (2000). Fizyko-khimichni osnovy konstruiuvannia metaloorhanichnykh spoluk. Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 11, 149–152 (in Ukrainian).

Havryliuk, O. H. (2005). Konkurentsiia na vitchyzniano-mu rynku veterynarnykh preparativ. Aktualni prob-lemy ekonomiky, 8, 49–55 (in Ukrainian).

Kalynovska, L. (2014). Zareiestrovani v Ukraini preparaty dlia profilaktyky i likuvannia tvaryn pry anemii. Naukovyi biulleten Instytutu veterynarnoi medytsyny, 15, 279–283 (in Ukrainian).

Karput', I. M., & Nikoladze, M. G. (2001). Diagnostika i profilaktika alimentarnoj anemii porosjat. Veterinari-ja, 4, 34−37 (in Russian).

Karput' I. M., & Nikoladze M. G. (2003). Obmen zheleza u zdorovyh i bol'nyh alimentarnoj anemiej porosjat. Bulletin of the Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Belarus, 4, 34−37 (in Russian).

Killip, S., & Bennett, M. (2007). Iron Deficiency Anemia. American Family Physician, 75(5), 671–678.

Kotsiumbas, I., Havryliuk, O., & Tesliar, H. (2005). Inno-vatsiina diialnist ta rozrobka novykh veterynarnykh preparativ dlia rynku Ukrainy. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho nau-kovo-doslidnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 3,4, 188–196 (in Ukrainian).

Kocjumbas, I. J. (2006). Doklinichni doslidzhennja vet-erynarnyh likars'kyh zasobiv. L'viv: Triada pljus (in Ukrainian).

Kravtsiv, R. I. Novykov, V. P., & Stadnyk, A. M. (1997). Khelatni kompleksy mikroelementiv / Metionaty /: syntez, biolohichna diia, produktyvnist khudoby i pty-tsi. Suchasni problemy biolohii, veterynarnoi medytsyny, zooinzhenerii ta tekhnolohii produktiv tvarynnytstva, 330–333 (in Ukrainian).

Kravtsiv, R. I., Oseredchuk, R. S., Bilenchuk, R. V., Kliuchkovska, M. V., Herych, V. V., & Senechyn, V. V. (2008). Vplyv khelatnykh spoluk mikroelementiv na produktyvnist velykoi rohatoi khudoby ta biolo-hichnu i kharchovu tsinnist yikh produktsii. Silskyi hospodar, 11–12, 1–3 (in Ukrainian).

Levchenko, V. I., Kondrakhin, I. P., & Vlizlo, V. V. (2012). Vnutrishni khvoroby tvaryn. Chastyna 1. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Martyshuk, T., Gutyj, B., Vishchur, O., & Todoriuk, V. (2019). Biochemical indices of piglets blood under the action of feed additive “Butaselmevit-plus”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2(2), 27–30. doi: 10.32718/ujvas2-2.06.

Melnychenko, O. M., Vered, P. I., & Kharchyshyn, V. M. (2014). Profilaktyka alimentarnoi anemii porosiat vitchyznianymy ta importnymy antyanemichnymy preparatamy. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky, 2, 10–14 (in Ukrainian).

Sidorkin, V., Gavrish, V., Egunova, A., & Ubiraev, V. (2007). Bolezni svinej. Akvarium – print, Moskwa (in Russian).

Snitynskyi, V. V., Danchuk, V. V., & Buchko, O. M. (1998). Aktyvnist antyoksydantnykh fermentiv ta in-tensyvnist protsesiv vilnoradykalnoho okyslennia u tkanynakh svynei u period postnatalnoi adaptatsii. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal, 70, 105–110 (in Ukrainian).

Spears, J. W. (1989). Zinc Methionine for Ruminants: Relative Bioavailability of Zinc in Lambs and Effects of Growth and Performance of Growing Heifers. Jour-nal of Animal Science, 67, 835−843. doi: 10.2527/jas1989.673835x.

Todoriuk, V. B., Hunchak, V. M., Gutyj, B. V., Gufriy, D. F., Hariv, I. I., Khomyk, R. I., & Vasiv, R. O. (2018). Preclinical research of the experimental preparation “Ferosel T”. Ukrainian Journal of Veterinary and Ag-ricultural Sciences, 1(1), 3–9. doi: 10.32718/ujvas1-1.01.

Tomyn, S., Shylin, S. I., Bykov, D., Ksenofontov, V., Gumienna-Kontecka, E., Bon, V., & Fritsky, I. O. (2017) Indefinitely stable iron (IV) cage complexes formed in water by air oxidation. Nature Communica-tions, 8, 1−8.

Vered, P. I. (2003). Vyvchennia dii proty anemichnykh preparativ vitchyznianoho vyrobnytstva na orhanizm porosiat. Zbirnyk materialiv III mizhvuzivskoi nau-kovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv “Suchasna ahrarna nauka: napriamy doslidzhen, stan i perspek-tyvy”. Vinnytsia, 222–223 (in Ukrainian).

Zharov, A. V., & Zharov, Ju. P. (2012). Patologija ob-mena veshhestv u vysokoproduktivnyh zhivotnyh. Veterinarija, 9, 46–50 (in Russian).

Abstract views: 105
PDF Downloads: 55
Published
2021-06-19
How to Cite
Derkach, I. (2021). Comparative effectiveness of iron-containing drugs for the prevention of iron deficiency anemia in piglets. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(102), 66-71. https://doi.org/10.32718/nvlvet10210

Most read articles by the same author(s)