Ungulomycosis of cattle: treatment and preventive measures


  • A. R. Mysak Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0063-3532
  • Y. M. Lenjo Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
  • Ya. G. Krupnyk Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • S. V. Tsisinska Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4998-3952
  • I. I. Iglitskyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • I. P. Dudchak Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5601-2367
Keywords: cattle, hoof horn, microscopik fungi-keratomycetes, ungulomycosis, osteodystrophy, hoof deformity, podo-dermatitis, treatments, measures to prevent

Abstract

Of the total number of animal diseases, 70–80 % are non-communicable diseases, and more than 50 % are surgical diseases, which cause significant economic damage to the livestock industry due to reduced productivity and premature culling of livestock. Irrational, unbalanced in terms of macro- and microelements, vitamins, carbohydrates feeding leads to metabolic disorders. At the same time, deep destructive-degenerative changes in bones, joints, ligaments and tendons are registered, horn formation in the hooves is disturbed and a less stable horn is produced. Omission in feeding unsatisfactory housing conditions and inadequate care of animals. When such conditions are often supplemented, the outer cover of animals, in particular the hooves, is affected first of all. In the event of inflammatory and dystrophic processes at the base of the skin of the hooves there is a violation of tissue (tubular) and cellular structure. The horn of such hooves undergoes changes in the form of parakeratosis and deformation; this contributes to the spread and accumulation of fungal flora, which shows its pathogenic action mainly due to enzymatic activity and toxic products, which characterizes these microorganisms as a factor in the destructive processes of the hoof horn. With reduced mechanical stability and destroyed by microscopic fungi of hoof horn is more likely to develop aseptic or purulent pododermatitis. Here, the fungal flora is not only a contributing factor in the occurrence of diseases, but also as one of the factors complicating the course of the disease. That is why timely detection and effective treatment of ungulomycosis prevents the complication of the pathological process, which can even lead to culling of animals. The essence of treatment of superficial ungulomycosis is reduced to functional cleaning of hooves and their antiseptic treatment in the form of fungicidal powders, sprays, hoof baths. In deep ungulomycosis, and, moreover, in combination with purulent pododermatitis, treatment includes local anesthesia, orthopedic treatment, antiseptic treatment with isolation, pathogenetic therapy. Prevention of ungulomycosis is based on knowledge of the etiology of the disease and the pathogenetic mechanisms of its development.  Its essence is to form in animals a strong hoof horn, prevent its destruction and eliminate favorable conditions for the reproduction of keratomycetes. This includes proper feeding, proper housing conditions and appropriate animal care.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bergsten, C., & Herlin, A. H. (1996). Sole Haemorrhages and Heel Erosion in Dairy Cows: The Influence of Housing Sustem on their Prevalence and Severity. Ac-ta Vet Scand, 37(4), 395–408. doi: 10.1186/BF03548079.

Borisevich, V. B. (1996). Bolezni kopytec i kopyt. Kyiv (in Russian).

Borysevych, V. B. (1993). Unhulomikoz. Spetsialna vet-erynarna khirurhiia. K.: Vyd-vo USHA, 433–434 (in Ukrainian).

Chehodaridi, F. N., & Guchkaeva, M. S. (2019). Kliniko-ortopedicheskaja dispanserizacija dojnogo stada. Per-spektivy razvitija APK v sovremennyh uslovijah. Ma-ter. 8-j Mezhd. nauch.-prakt. konf. Gorskij GAU (Vla-dikavkaz), 97–98 (in Russian).

Ermolaev, V. A., Mar'in, E. M., Ljashenko, P. M., & Sapozhnikov, A. V. (2016). Regeneracionnye i disre-genera-cionnye processy pri lechenii podo-dermatitov u korov. Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrar-nogo universiteta, 12(146), 120–130. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regeneratsionnye-i-disregeneratsionnye-protsessy-pri-lechenii-pododermatitov-u-korov/viewer (in Russian).

Galimzjanov, I. G., Kutlukaev, I. I., & Shakurov, M. Sh. (2010). Tkan' “Adsorbent” pri lechenii gnojno-nekroticheskih porazhenij pal'cev krupnogo rogatogo skota. Uchenye zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj aka-demii veterinarnoj mediciny im. N.Je. Baumana, 203, 73–78 (in Russian).

Harchenko, S. N., Litvin, V. P., & Tarabara, I. M. (1982). Spravochnik po mikozam i mikotoksikozam sel'sko-ho-zjajstvennyh zhivotnyh. K.: Urozhaj (in Russian).

Hulek, M. (2015). Zdorov'e kopyt i uhod za nimi. K.: OOO “Agrar Medien Ukraina” (in Russian).

Izdepskyi, V. I., & Kyrychko, B. P. (2009). Deiaki pytan-nia patohenezu hniino-nekrotychnykh protsesiv dilianky pal-tsia u vysokoproduktyvnykh tvaryn. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny, 9(33), 62 (in Ukrainian).

Izdepskyi, V. I., Kulynych, S. M., & Kabluchko, A. P. (2012). Deiaki biokhimichni pokaznyky vplyvu mikroskopichnykh hrybiv na tkanyny kopytnoho ro-hu u tvaryn. Nauk. visnyk vet. medytsyny: Zb. nauk. prats. Bila Tserkva, 9(92), 66–70 (in Ukrainian).

Kaniuka, O. I. (2006). Klinichna veterynarna farmakolo-hiia. Odesa: Astroprynt (in Ukrainian).

Kantemyr, O. V., Anichyn, A. M., & Movnar, V. V. (2016). Rezultaty ortopedychnoi dyspanseryzatsii poholivia koriv NPTs tvarynnytstva i roslynnytstva Khar-kivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny, 32(2), 36–38 (in Ukrainian).

Khomyn, N., Mysak, A., Tsisinska, S., & Pritsak, V. (2017). The quality of the hoof horns of cattle and the influence of certain etiological factors. Scientific Mes-senger of LNU of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. Series: Veterinary Sciences, 19(82), 175–179. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1360 (in Ukrainian).

Khomyn, N., Mysak, A., Tsisinska, S., Pritsak, V., Naza-ruk, N., & Lenjo, Y. (2020). Features of cows treat-ment with purulent pododermatitis complicated by keratomycetes. Scientific Messenger of LNU of Veter-inary Medicine and Biotechnologies. Series: Veteri-nary Sciences, 22(99), 94–100. doi: 10.32718/nvlvet9915.

Kirillov, A. A. (2007). Kompleksnyj metod lechenija ko-rov, bol'nyh gnojnym pododermatitom : avtoref. dis. kandid. vet. nauk: 16.00.05 – veterinarnaja hirurgija. Cankt-Peterburgskaja gosudarstvennaja akademija veterinarnoj mediciny. Sankt-Peterburg (in Russian).

Kovalchuk, Yu. V., & Kuzheliuk, R. L. (2015). Defor-matsiia ratyts u koriv: korektsiia ta profilaktyka, likuvannia uskladnen. Ahrarna nauka, osvita, vyrob-nytstvo: yevropeiskyi dosvid dlia Ukrainy: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. Zhytomyr, 306–309 (in Ukrainian).

Kozii, V. I., Vlasenko, V. M., Rublenko, M. V., Bohachyk, O. H., Petryk, M. V., Lypko, Ya., & Andriiets, V. H. (2018). Profilaktyka khvorob kintsivok u koriv (do-brobut tvaryn, rozchystka ratyts, antyseptychni zasoby): navch. Posibnyk. Ukladachi: Bila Tserkva (in Ukrainian).

Krasnoperov, A. S., Belousov, A. I., Halturina, L. V., Malkov, S. V., & Mil'shtejn, I. M. (2020). Kliniko-ortopedicheskaja dispanserizcija korov pri be-sprivjaznom soderzhanii. Veterinarija Kubani, 5. doi: 10.33861/2071-8020-2020-5-14-17 (in Russian).

Krupnyk, Y., Tsisinska, S., & Lenjo, Y. (2021). Ungulo-mycosis of cattle: etiological factors and pathogenetic mechanisms. Scientific Messenger of LNU of Veteri-nary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(101), 100–106. doi: 10.32718/nvlvet10117.

Krupnyk, Ya. H., Mysak, A. R., Tsisinska, S. V., & De-mydiuk, S. K. (2013). Osteodystrofiia velykoi rohatoi khudoby: os-novni faktory, patohenetychni mekhan-izmy, profilaktychni zakhody. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 7(209), 15–21 (in Ukrainian).

Kulynych, S. M. (2012). Urazhennia kopytets u koriv, sprychyneni keratomitsetamy: avtoref. dys. d-ra vet. nauk; 16.00.05 – veterynarna khirurhiia. Nats. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv (in Ukrainian).

Langova, L., Novotna, I., Nemcova, P. et al. (2020). Im-pact of Nutrients on the Hoof Health in Cattle. Ani-mals, 10(10), 1824. doi: 10.3390%2Fani10101824.

Luk'janovskij, V. A. (2005). Biotehnologicheskie za-konomernosti vozniknovenija ortopedicheskih boleznej u korov. Veterinarija, 9, 52–57 (in Russian).

Mahda, I. I., Vlasenko, V. M., & Voronin, I. I. (1995). Operatyvna khirurhiia tvaryn z osnovamy topohrafich-noi anatomii i anesteziolohii. Kyiv: Vyshcha shkola (in Ukrainian).

Makaev, H. N., Huzin, D. A., Potehina, R. M., & Mu-hammetshin, H. A. (2012). Profilakticheskaja jeffek-tivnost' razlichnyh sredstv i metodov lechenija nekro-ticheskih porazhenij kopytec krupnogo rogatogo skota. Uchenye zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii vet. mediciny im. N.Je. Baumana, 209, 202–206. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/profilakticheskaya-effektivnost-razlichnyh-sredstv-i-metodov-lecheniya-nekroticheskih-porazheniy-kopytets-krupnogo-rogatogo-skota/viewer (in Russian).

Malishevs'kij, E. A., Zavirjuha, V. I., Gamota, A. A., Misak, A. R., & Samsonjuk, V. G. (1991). Un-gulomikoz u krupnogo rogatogo skota. Problemy hi-rurgicheskoj patologii sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh. Tez. dokl. Vsesojuzn. Nauch. konf. Belaja Cerkov', 88–89 (in Russian).

Mar'in, E. M. (2019). Hirurgicheskie bolezni v oblasti pal'cev u korov i ih kompleksnoe lechenie sorb-cionno-antisepticheskimi preparatami avtoref. dis. d-ra vet. nauk: 06.02.04 – veterinarnaja hirurgija. San-kt-Peterburgskaja gosudarstvennaja akademija veter-inarnoj mediciny. Sankt-Peterburg (in Russian).

Mar'in, E. M., Ermolaev, V. A., & Kireev, A. V. (2017). Rasprostranjonnost' ortopedicheskih patologij u ko-rov i lechenie gnijnyh pododermatitov. Vestnik Ul'janovskoj gosudarstvennoj sel's'kohozjajstvennoj akademii, 2(1), 135–142 (in Russian).

Mar'in, E. M., Ermolaev, V. A., Mar'ina, O. N., & Raksina, I. S. (2012). Harakteristika ortopedicheskih patologij u krupnogo rogatogo skota. Vestnik Ul'janovskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademii, 4, 66–69. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-ortopedicheskih-patologii-u-krupnogo-rogatogo-skota (in Russian).

Moreira, T. F., Nicolino, R. R., Meneses, R. M., Fonseca, G. V., Rodrigues, L. M., Filho, E. J. F., & Carvalho, A. U. (2019). Risk factors associated with lameness and hoof lesions in pasture-based dairy cattle systems in southeast Brazil. J. Dairy Sci., 102, 10369–10378. doi: 10.3168/jds.2018-16215.

Mylostyvyi, R., Sejian, V., Izhboldina, O., Kalinichenko, O., Karlova, L., Lesnovskay, O., Begma, N., Maren-kov, O., Lykhach, V., Midyk, S., Cherniy, N., Gutyj, B., & Hoffmann, G. (2021). Changes in the Spectrum of Free Fatty Acids in Blood Serum of Dairy Cows during a Prolonged Summer Heat Wave. Animals, 11(12), 3391. doi: 10.3390/ani11123391.

Nenashev, I. V., Mar'in, E. M., & Mar'ina, O. N. (2018). Ortopedicheskaja zabolevaemost' golshtinizirovannyh korov v uslovijah besprivjaznogo soderzhanija. Vestnik gosudarstvennoj sel'skohozja-jstvennoj akademii, 190–194. doi: 10.18286/1816-4501-2018-4-190-194 (in Russian).

Panko, I. S. (2003). Unhulomikoz. Spetsialna veterynarna khirurhiia. Bila Tserkva: BDAU (in Ukrainian).

Povazhenko, I. E., & Borisevich, V. B. (1987). Bolezni konechnostej zhivotnyh. K.: Urozhaj (in Russian).

Rudyk, S., Yaroshenko, V., & Rybalko, V. (2021). Zakhody z profilaktyky zakhvoriuvan kintsivok VRKh. Ahrarnyi sektor Ukrainy (in Ukrainian).

Rukol', V. M. (2013). Tehnologicheskie osnovy veterinar-nogo obsluzhivanija molochnogo krupnogo rogatogo skota s hirurgicheskimi boleznjami v Respublike Bela-rus' : avtoref. dis. d-ra vet. nauk: 06.02.04 – veterinar-naja hirurgija. Sankt-Peterburgskaja gosudarstvenna-ja akademija veterinarnoj mediciny. Sankt-Peterburg (in Russian).

Solano, L., Barkema, H. W., Pajor, E. A., Mason, S., Le-Blanc, S. J., Zaffino Heyerhoff, J. C., Nash, C. G. R., Haley, D. B., Vasseur, E., Pellerin, D. et al. (2015). Prevalence of lameness and associated risk factors in Canadian Holstein-Friesian cows housed in freestall barns. J. Dairy Sci., 98, 6978–6991. doi: 10.3168/jds.2015-9652.

Spitsyna, T. L., Koreiba, L. V., & Tkachuk, I. H. (2016). Rozpovsiudzhennia khvorob dystalnoho viddilu kintsivok u koriv i netelei v umovakh Pr-AT “Ahro-Soiuz” Dnipropetrovskoi oblasti. konf. Dnipropetrov-skyi DAEU (in Ukrainian).

Stekol'nikov, A. A., Semjonov, B. S., Molokanov, V. A., & Veremej, Je. V. (2016). Veterinarnaja ortopedija: uchebnik dlja vuzov. Izdatel'stvo Jurajt (in Russian).

Veremej, Je. I., & Zhurba, V. A. (2003). Rasprostranenie i profilaktika zabolevanij pal'cev i kopytec u kru-pnogo rogatogo skota. Veterinarnaja medicina Bela-rusi, 2, 32–35 (in Russian).

Veremej, Je. I., Eliseev, A. N., & Luk'janovskij, V. A. (1989). Spravochnik po primeneniju lekarstvennyh sredstv v veterinarnoj hirurgii. Mn.: Uradzhaj (in Rus-sian).

Vlasenko, V. M., & Tykhoniuk, L. A. (2000). Veterynarna anesteziolohiia: Navchalnyi posibnyk. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Vlasenko, V. M., Tykhoniuk, L. A., & Rublenko, M. V. (2006). Operatyvna khirurhiia, anesteziolohiia i topohrafichna anatomiia. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Abstract views: 61
PDF Downloads: 44
Published
2021-11-27
How to Cite
Mysak, A., Lenjo, Y., Gutyj, B., Krupnyk, Y., Tsisinska, S., Iglitskyj, I., & Dudchak, I. (2021). Ungulomycosis of cattle: treatment and preventive measures. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(103), 168-178. https://doi.org/10.32718/nvlvet10324

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>