Food quality and safety as the keys to the health of future generations


  • V. A. Kotelevych Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5886-1917
  • I. A. Volkivskyi Main Department of the State Food and Consumer Service in Zhytomyr Oblast, Zhytomyr, Ukraine
  • O. V. Pinskyi Zhytomyr Regional State Laboratory of the Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, Zhytomyr, Ukraine
  • L. M. Davydenko Zhytomyr Regional State Laboratory of the Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, Zhytomyr, Ukraine
Keywords: radionuclides, cancer, DNA mutations in reproductive cells

Abstract

The material for the research were publications of scientists, reporting documentation of ZHRSLSPS, RSLSPS, SLVSE of Zhytomyr and Zhytomyr region, food samples. Radiological studies were performed on the device USC Gamma-plus № 0502 BG. The content of radionuclides in mushrooms was determined on RUG-91. In 2020, 210183 samples were tested, including 90 in excess. As in previous years, the excess was found in 19 samples of milk from the Narodytsya district (103–180 Bq/kg). The gifts of the forest remain the most polluted. The specific activity of 3 samples of fresh mushrooms from Novohrad-Volynskyi district was 610 Bq/kg, 642 Bq/kg, and 819 Bq/kg (with DR 500 Bq/kg), 4 samples from Yemilchyn district – 531–761 Bq/kg, 2 samples from Luhyny district – 760 Bq/kg and 827 Bq/kg. The most significant number of exceedances in the level of contamination of fresh mushrooms was found in Narodytsky, Ovruch, Malyn, and Olevsk districts, slightly less – in Luhyny. In particular, of the 25 samples of fresh mushrooms from Narodytsya district, 23 (621–2000 Bq/kg, DR exceeded 1.2–4 times) were detected, 28 % of fresh mushroom samples in Ovruch district were exceeded at 530–916 Bq/kg, of the 48 samples from Olevsk district exceedances were in 3 samples and, accordingly, their specific activity was at the level of 983 Bq/kg, 1994 Bq/kg and 2125 Bq/kg, i.e., 1.1, 3.9 and 4 times higher for DR-2006. In Malyn district, 50 % of samples of fresh mushrooms showed an excess of 631–1450 Bq/kg (1.3–2.9 times). In the Luhyny district, the excess was found in 18 % of samples (760 Bq/kg – 827 Bq/kg). The specific activity of samples of dried mushrooms from Novohrad-Volynskyi district was 2725 and 3018 Bq/kg, respectively, Yemilchynsky – 2608–3080 Bq/kg, Ovruch – 2820 Bq/kg and 2850 Bq/kg, Narodytsky – 3425 Bq/kg. The specific activity of 2 samples of wild animal meat from Narodytskyi district was 800 and 1400 Bq/kg (exceeding 2–3.5 times), 1 sample from Ovruch – 433 Bq/kg. Of the 109 samples of beekeeping products studied during this period, exceedances were detected in 1.8 %, the specific activity was 264 Bq/kg (Narodytskyi district) and 1920 Bq/kg (Ovruch district), respectively. In 2020, no excesses were found in samples of other products. Given that the consumption of food, even with low specific activity, leads to an increase in internal exposure, the research results indicate a threat to the health of present and future generations and the need for decision-making at the state level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bazyka, D. A. (2016). Trydtsiat rokiv Chornobylskoi katastrofy: radiolohichni ta medychni naslidky: Nats. dopovid Ukrainy. Kyiv (in Ukrainian).

Hudkov, I. M. (2021). Uroky Chornobylia ta suchasni problemy radiobiolohii. Chornobylska katastrofa. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia: zb. prats uchasnykiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (22–23 kvitnia 2021 r.). Zhytomyr, 21–26 (in Ukrainian).

Kashparov, V. O., Polishchuk, S. V. & Otreshko, L. M. (2011). Radiolohichni problemy vedennia silskohospodarskoho vyrobnytstva na zabrudnenii v rezultati Chornobylskoi katastrofy terytorii Ukrainy. Chornobylskyi naukovyi visnyk. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia, 2(38), 13–30 (in Ukrainian).

Khimich, M., Salata, V., Piven, O., Salata, R., Koreneva, Z., & Naidich, O. (2020). Veterinary-sanitary evaluation of high-class boiled sausage “Likarska”. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 36–41. doi: 10.32718/nvlvet9806.

Khimych, M., Rodionova, K., Salata, V., Matviishyn, T., Gorobei, O., & Koreneva, Z. (2021). Monitoring of compliance of quality and safety of cooked smoked sausages “Servelat” with the requirements of the national standard. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(101), 44–49. doi: 10.32718/nvlvet10108.

Kotelevych, V. (2019). Actual problems of quality and safety of food products in the context of providing food security in the Zhytomyr region. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(93), 155–159. doi: 10.32718/nvlvet9327.

Kotelevych, V. A. (2017). Veterynarno-sanitarna otsinka yakosti ta bezpeky kharchovykh produktiv u Zhytomyrskomu rehioni. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(78), 58–61. doi: 10.15421/nvlvet7812 (in Ukrainian).

Kotelevych, V. A. (2021). Aktualni pytannia yakosti ta bezpechnosti kharchovykh produktiv yak skladovi prodovolchoi bezpeky. Biobezpeka, zakhyst ta blahopoluchchia tvaryn: zb. tez Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 27 travnia 2021 r. Kyiv, 8–14 (in Ukrain-ian).

Kotelevych, V. A. (2021). Problemy yakosti i bezpechnosti kharchovykh produktiv – vazhlyvi skladovi prodovolchoi bezpeky. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka: zb. prats uchasnykiv IKh Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (27–28 travnia 2021 r.). Zhytomyr : Poliskyi nats. universytet, 245–257 (in Ukrainian).

Kotelevych, V. A., & Davydenko, L. M. (2021). Veterynarno-sanitarna otsinka produktiv kharchuvannia, shcho spozhyvaie naselennia pivnichnykh raioniv Zhytomyrskoi oblasti. Suchasni napriamy doslidzhen u sferi ahronomii, tvarynnytstva, rybnoho ta lisovoho hospodarstva : materialy I Mizhnar. spetsializovanoi nauk. konf. (m. Poltava, 30 kvitnia 2021 r.). Vinnytsia, 53–56 (in Ukrainian).

Kotelevych, V. A., & Halaiba, A. B. (2021). Prodovolcha bezpeka v Poliskomu rehioni – kryterii yakisnoho prodovolchoho zabezpechennia naselennia. Chornobylska katastrofa. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia: zb. prats uchasnykiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (22–23 kvitnia 2021 r.). Zhytomyr : Poliskyi nats. universytet, 134–136 (in Ukrainian).

Kovalova, S. P., Ilnitska, O. V., Ruban, I. M., Shykyrava, N. V., & Maliavska, M. V. (2021). Zabrudnennia radionuklidamy silskohospodarskykh uhid Zhytomyrskoi oblasti. Chornobylska katastrofa. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia: zb. prats uchasnykiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (22–23 kvitnia 2021 r.). Zhytomyr : Poliskyi nats. universytet, 115–119 (in Ukrainian).

Lopatiuk, O. V. (2020). Otstsinka ekolohichnykh ta sotsialno-ekonomichnykh umov prozhyvannia silskoho naselennia Polissia Ukrainy u viddalenyi period pislia avarii na ChAES: dys. … kand. s.-h. nauk. Zhytomyr, 2–12 (in Ukrainian).

Malimon, Z. V., Prokopenko, T .O., Husak, L. M., & Davydenko, L. M. (2021). Suchasna radiatsiina zabrudnenist lisovykh produktiv u Zhytomyrskyi oblasti porivniano z 2010 rokom. Chornobylska katastrofa. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia: zb. prats uchasnykiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (22-23 kvitnia 2021 r.). Zhytomyr : Poliskyi nats. universytet, 160–163 (in Ukrainian).

Malimon, Z., Salata, V., Kochetova, G., Prokopenko, T., & Gusak, L. (2020). Analysis of radiouclide contamination of forestry products on the territory of Ukraine 2013–2019. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(97), 47–51. doi: 10.32718/nvlvet9709.

Marteniuk, H. M. (2018). Monitorynh radiatsiinoho zabrudnennia kharchovykh produktiv v Zhytomyrskyi oblasti. Chornobylska katastrofa. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia: dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26–27 kvitnia 2018 r.). Zhytomyr: ZhNAEU, 324–329 (in Ukrainian).

Romanchuk, L. D. (2015). Radiolohichna otsinka formuvannia dozovoho navantazhennia u meshkantsiv silskykh terytorii Polissia Ukrainy : monohrafiia. Zhytomyr: Polissia (in Ukrainian).

Romanchuk, L. D., Herasymchuk, L. O., Kovalyova, S. P., Kovalchuk, Yu. V., & Lopatyuk, O. V. (2019). Quality of life of the population resident at the radioactively contaminated area in Zhytomyr Region. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 478–485. URL: https://www.ujecology.com/articles/quality-of-life-of-the-population-resident-at-the-radioactively-contaminated-area-in-zhytomyr-region.pdf.

Romanchuk, L. D., Lopatiuk, O. V., & Kovalova, S. P. (2016). Radiolohichna otsinka produktiv kharchuvannia meshkantsiv radioaktyvno zabrudnenykh terytorii u viddalenyi period pislia avarii na ChAES. Visnyk ZhNAEU, 1(3), 303–309. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7567 (in Ukrainian).

Romanchuk, L. D., Lopatiuk, O. V., & Kovalova, S. P. (2019). Otsinka vmistu radionuklidu 137Cs u produktakh kharchuvannia lisovoho pokhodzhennia meshkantsiv radioaktyvno zabrudnenykh terytorii u viddalenyi period pislia avarii na ChAES. Naukovi horyzonty, 11(84), 108–112. doi: 10.33249/2663-2144-2019-84-11-108-112 (in Ukrainian).

Romanchuk, L. D., Lopatiuk, O. V., & Kovalova, S. P. (2019). Otsinka vmistu radionuklidu 137Cs u produktakh kharchuvannia meshkantsiv radioaktyvno zabrudnenykh terytorii u viddalenyi period pislia avarii na ChAES. Naukovi horyzonty, 8(81), 82–86. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10150 (in Ukrainian).

Skydan, O. V., Romanchuk, L. D., & Dovzhenko, V. A. (2019). Otsinka rivnia kharchuvannia silskoho naselennia radioaktyvno zabrudnenykh terytorii u konteksti harantuvannia prodovolchoi bezpeky. Naukovi horyzonty, 3(76), 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2019_3_3 (in Ukrainian).

Sokolova, A. O., & Honta, N. A. (2019). Monitorynh prodovolchoho zabezpechennia naselennia: rehionalnyi aspekt. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka: [materialy dop. VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf.]. Zhytomyr : ZhNAEU, 106 (in Ukrainian).

Vinokurova, T., Malimon, Z., Salata, V., Prokopenko, T., Kochetova, G., & Gusak, L. (2020). Factors affecting the minimum detected activity of the GAMMAVISION software report protocol. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 138–143. doi: 10.32718/nvlvet9824.

Abstract views: 59
PDF Downloads: 33
Published
2021-11-27
How to Cite
Kotelevych, V., Volkivskyi, I., Pinskyi, O., & Davydenko, L. (2021). Food quality and safety as the keys to the health of future generations. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(103), 179-186. https://doi.org/10.32718/nvlvet10325