Integrated indices as a criterion for evaluation of the level of endogenous intoxication for leptospirosis in dogs


Keywords: canine leptospirosis, hematological parameters, integral indices, endogenous intoxication, immunoreac-tivity indicators

Abstract

One of the most important directions in the development of modern veterinary medicine is the improvement and implementation of modern methods of diagnosis and prognosis of diseases based on determining the degree of dysfunction and the possibility of correcting the protective functions of the body. for most veterinary clinics, the study of the immunological status of animals is not available, and clinical blood tests make it possible to determine the assessment of the functional state of the immune system by integrated hematological parameters. In the article on the basis of blood formulas that reflect the state of neurohumoral homeostasis and immunological reactivity of the organism, for the first time investigated and established violations of humoral and cellular immune systems, micro- and macrophage systems, reduced nonspecific protection and found relationships between immunity in 23 dogs with leptospirosis, which calculated 19 markers of inflammatory activity, endogenous intoxication, adaptation, nonspecific and immune reactivity. The study was conducted in veterinary clinics in zhytomyr and kyiv, blood for the study was taken from the superficial vein of the forearm v. anterbrachium, medial subcutaneous vein or subcutaneous tibial vein v. saphena. Diagnostic studies to confirm leptospirosis were performed using rapid tests Combo Test IgG Ab/IgM Ab, vetlaboratories and elisa on the basis of a private veterinary laboratory of Llc Bald in Kiev. The interpretation of integrated leukocyte blood parameters revealed the development of autoimmune processes with suppression of cellular immunity and the development of endogenous intoxication, which indicates an increase in total (P < 0.01), leukocyte (P < 0.05) and nuclear index (P< 0.001). Suppression of the immune response and increased hypersensitivity of the immediate type based on a decrease in non-specific reactivity by P < 0.001 and inflammation index by P < 0.05. It is proved that integrated hematological parameters of peripheral blood increase the informativeness of the general analysis of blood in dogs with infectious diseases and allow to determine not only the degree of reactivity of the organism, but also to assess the level of endogenous intoxication.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bel'skaya, L. V., Kosenok, V. K., & Massard G. (2016). Endogenous intoxication and sebum lipid peroxida-tion in patients with lung cancer J. Diagnostics, 6(4), 39. doi: 10.3390/diagnostics6040039.

Borysov, S. O., Kostyev, F. I., Borysov, K. O., & Kolosov O. M. (2021). Znachymistʹ intehralʹnykh indeksiv intoksykatsiyi yak kryteriyi otsinky rivnya endohen-noyi intoksykatsiyi ta efektyvnosti medyka-mentoznoho vplyvu za umov modelyuvannya hostroho piyelonefrytu na tli suputnʹoyi yomu hiperhlikemichnoho stanu [Significance of integrated intoxication indices as criteria for assessing the level of endogenous intoxication and the effectiveness of drug exposure in the simulation of acute pyelonephritis on the background of concomitant hyperglycemic state]. Urolohiya, 25(3), 180–192. doi: 10.26641/2307-5279.25.3.2021.241646 (in Ukraini-an).

Derkho, M. A., & Samoylova, Ye. S. (2011). Integral intoxication indices as a criterion for assessing the lev-el of endogenous intoxication in babesiosis [Integral'nyye indeksy intoksikatsii kak kriteriy otsenki urovnya endogennoy intoksikatsii pri babezioze] Uchenyye zapiski KGAVM im. N. E. Baumana, 207, 170‒177 (in Russian).

Dovhiy, YU. YU., Radzykhovsʹkyy, M. L., Dubova, O. A., Feshchenko, D. V., Nikitin, O. A., Bakhur, T. I., Dyshkant, O. V., & Dovhiy M. YU. (2016). Parazytar-ni ta infektsiyni khvoroby mʺyasoyidnykh tvaryn [Parasitic and infectious diseases of carnivorous animals] : navch. posibnyk / pod red. YU. YU. Dovhi-ya; vyd. 2-he, per. i dop. Zhytomyr: Polissya (in Ukrainian).

Godlevsky, A. I., & Savolyuk, S. I. (2015). Dіagnostika ta monіtoring endotoksikozu u xіrurgіchnix xvorix [Di-agnosis and monitoring of endotoxicosis in surgical patients] Vinnitsa: The New Book (in Ukrainian).

Grin, V. K., Fistal, E. Ya., & Speransky, I. I. (2006). Inte-gralnye gematologicheskie pokazateli lejkocitarnoj formuly kak kriterij ocenki tyazhesti techeniya ozhogovoj bolezni, ee oslozhnenij i effektivnosti provodimogo lecheniya [Integral hematological pa-rameters of leukocyte formula as a criterion for as-sessing the severity of the course of a burn disease, its complications and the effectiveness of the treatment being performed]. Materials of the scientific-practical. conf. “Sepsis: Problems of Diagnosis, Therapy and Prevention”, March 29-30, Kharkiv, 77–78 (in Rus-sian).

Gutyj, B., Grymak, Y, Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The effect of endogenous intoxication on the biochemical indices of blood of pregnant cows. Regulatory Mech-anisms in Biosystems, 8(3), 438–443. doi: 10.15421/021768.

Horalʹsʹkyy, L. P., Radzykhovsʹkyy, M. L., & Dyshkant, O. V. (2018). Intehralʹni hematolohichni indeksy otsinky stupenya endohennoyi intoksykatsiyi u sobak [Integral hematological indices for assessing the de-gree of endogenous intoxication in dogs]. Metodychni rekomendatsiyi. Zhytomyr (in Ukrainian).

Hrytsyk, T. M., & Levkivsʹkyy, D. M. (2010). Leptospiroz sobak – diahnostychni i terapevtychni aspekty. [Canine leptospirosis - diagnostic and therapeutic aspects]. Naukovyy visnyk LNUVM ta BT im. S. Z. Gzhytsʹkoho. Lʹviv, 12(3(45)), 45–49 (in Ukrainian).

Ivanov, D. O., Shabalov, N. P., & Shabalova, N. N. (2002). Leukocyte indices of cellular reactivity as an indicator of the presence of hypo-and hyper-allergic variants of neonatal sepsis [Leykotsitarnyye indeksy kletochnoy reaktivnosti kak pokazatel' nalichiya gipo- i giperergicheskogo variantov neonatal'nogo sepsisa] Opyt lecheniya detey v mnogoprofil'noy detskoy bol'nitse : sb. SPb. 22‒28 (in Russian).

Ivashchuk, S. I. (2014). Reaktyvna vidpovidʹ po-limorfnoyadernykh neytrofilʹnykh hranulotsytiv peryferiynoyi krovi khvorykh na hostryy pankreatyt zalezhno vid genezu [Reactive response of polymor-phonuclear neutrophilic granulocytes of peripheral blood of patients with acute pancreatitis depending on the genesis]. Ukraynskyy zhurnal khyrurhyy, 3-4(26-27), 86–93 (in Ukrainian).

Khabirov, T. SH. (2002) Uroven' reaktivnogo otveta neytrofilov kak pokazatel' stepeni tyazhesti endogennoy intoksikatsii pri abdominal'nom sepsise [The level of reactive response of neutrophils as an indicator of the severity of endogenous intoxication in abdominal sepsis]. Trudi ÍKH kongresu SFULT: Lugans'k (in Ukrainian).

Kiiko, G. (2018). Intehralʹni pokaznyky leykohramy v otsintsi stanu zdorovʺya porosyat za hipoplastych-noyi anemiyi [Integral indicators of the leukogram in the assessment of the health of piglets with hypoplastic anemia]. Veterynariya, tekhnolohiyi tvarynnytstva ta pryrodokorystuvannya, 2, 39–42. doi: 10.31890/vttp.2018.02.10 (in Ukrainian).

Kim, T. Y., Kim, S. J., Kim, Y. S., Lee, J. W., Park, E. J., Lee, S. J., Lee, K. J., & Cha, Y. S. (2019). Delta neutrophil index as an early predictive marker of severe acute pancreatitis in the emergency department United European Gastroenterol Journal, 7(4), 488–495. doi: 10.1177/2050640619838359.

Kochetov, А. G., Lyang, O. V., Masenko, V. P., Zhirov, I. V., Nakonechnikov, S. N., & Tereshchenko, S. N. (2012). Metody statisticheskoj obrabotki medicinskix dannyx: metodicheskie rekomendacii dlya ordinato-rov i aspirantov medicinskix uchebnyx zavedenij, nauchnyx rabotnikov [Methods of statistical pro-cessing of medical data: Methodical recommenda-tions for interns and post-graduate students of medi-cal educational institutions, scientific workers]. Mos-cow: RKNPK (in Russian).

Kryshtalʹ, M. V., Hozhenko, A. I., & Sirman, V. M. (2020). Patofiziolohiya nyrok [Pathophysiology of the kidneys]. Odesa: Feniks (in Ukrainian).

Lobo, A., Vinodkumar, K., Tresamol, P. V., Justin Davis, K., Priya, P. M. (2017). Hematological changes in dogs with parvovirus enteritis in thrissur district. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 3(6), 1323–1325.

Mohylenetsʹ, O. I. (2015). Intehralʹni hematolohichni pokaznyky yak predyktory dotsilʹnosti zastosuvann-ya antybakterialʹnoyi terapiyi u khvorykh na hostri respiratorni infektsiyi [Integral hematological indica-tors as predictors of expediency of application of an-tibacterial therapy at patients with acute respiratory infections]. Scientific Journal “ScienceRise”, 10/3(15), 16–19. doi: 10.15587/2313-8416.2015.51531 (in Ukrainian).

Murphy, K. (2018). Dealing with leptospirosis in dogs. Veterinary Record, 183(12), 384–385. doi: 10.1136/vr.k4093.

Ngasaman, R., Saechan, V., Prachantasena, S., Yingka-jorn, M., & Sretrirutchai, S. (2020). Investigation of Leptospira Infection in Stray Animals in Songkhla, Thailand: Leptospirosis Risk Reduction in Human. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 20(6), 432–435. doi: 10.1089/vbz.2019.2549.

Ojha, K. C., Singh, D. K., Kaphle, K., Shah, Y., & Pant, D. K. (2018). Sero-prevalence of leptospirosis and dif-ferentiation in blood parameters between positive and negative cases in dogs of Kathmandu Valley. Trans-actions of the Royal Society of Tropical Medicine, 112 (8), 378–382. doi: 10.1093/trstmh/try065.

Ostrovskiy, V. K., Alimov, R. R., Mashchenko, A. V., Semenova, O. P., & Kurapova, M. I. (2003). About indicators of the norm of leukocyte index of intoxica-tion [O pokazatelyakh normy leykotsitarnogo indeksa intoksikatsii] Klinicheskaya laboratornaya diagnostika, 1, 45–46 (in Russian).

Ostrovskiy, V. K., Mashchenko, A. V., Yangolenko, D. V., & Makarov, S. V. (2006) Blood and leukocyte index of intoxication in assessing the severity and determin-ing the prognosis for inflammatory, purulent and pu-rulent-destructive diseases [Pokazateli krovi i leykotsitarnogo indeksa intoksikatsii v otsenke tyazhesti i opredelenii prognoza pri vospalitel'nykh, gnoynykh i gnoynodestruktivnykh zabolevaniyakh] Klin. lab. Diagnostika, 6, 50–53 (in Russian).

Pinto, P. S., Libonati, H., & Lilenbaum, W. (2017). A sys-tematic review of leptospirosis on dogs, pigs, and horses in Latin America. Tropical Animal Health and Production, 49(2), 231–238. doi: 10.1007/s11250-016-1201-8.

Radzykhovsʹkyy, M. L., Horalʹsʹkyy, L. P., & Dyshkant, O. V. (2019). Dynamika leykotsytarnykh indeksiv za parvovirusnoho enterytu u sobak [Dynamics of leu-kocyte indices in parvovirus enteritis in dogs]. Theoret-ical and Applied Veterinary Medicine, 7(1), 3–7. doi: 10.32819/2019.71001 (in Ukrainian).

Radzykhovsʹkyy, M. L., Horalʹsʹkyy, L. P., Borysevych, B. V., & Dyshkant, O. V. (2018). Intehralʹni indeksy intoksykatsiyi u sobak za koronavirusnoho enterytu [Integral indices of intoxication in dogs with corona-virus enteritis]. Naukovyy visnyk veterynarnoyi medytsyny. Bila Tserkva, 2(144), 13–19 (in Ukrainian).

Sakovich, A. R. (2012). Hematological leukocyte indices in acute purulent sinusitis [Gematologicheskiye ley-kotsitarnyye indeksy pri ostrom gnoynom sinusite] UO “Belorusskiy gosudarstvennyy meditsinskiy uni-versitet”, 89–91 (in Russian).

Schaudien, D., Polizopoulou, Z., Koutin, A., Schwab, S., Porombka, D., Baumga¨rtner, W., & Herden, C. (2010). Leukoencephalopathy associated with parvo-virus infection in Cretaceous hound puppies. Journal of clinical microbiology, 48(9), 3169–3175. doi: 10.1128/JCM.01582-09.

Schuller, S., Francey, T., Hartmann, K., Hugonnard, M., Kohn, B., Nally, J. E., & Sykes, J. (2015). European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. Journal of small animal practice, 56(3), 159–179. doi: 10.1111/jsap.12328.

Terzungwe, T. M. (2018). Hematological Parameters of Dogs Infected With Canine Parvovirus Enteritis in Sumy Ukraine. World Journal of Innovative Research, 5(3), 1–5. URL: https://media.neliti.com/media/publications/ 262462-hematological-parameters-of-dogs-infecte-bbad8caa.pdf.

Troìa, R., Balboni, A., Zamagni, S., Frigo, S., Magna, L., Perissinotto, L., Battilani, M., & Dondi, F. (2018). Pro-spective evaluation of rapid point-of-care tests for the diagnosis of acute leptospirosis in dogs. Veterinary Journal, 237, 37–42. doi: 10.1016/j.tvjl.2018.05.010.

Turchenko, O. M., & Zon, H. A. (2018). Leptospiroz sobak u m. Sumy: epizootychnyy monitorynh, diahnostyka ta likuvannya [Leptospiroz sobak u m. Sumy: epizootychnyy monitorynh, diahnostyka ta likuvannya]. Veterynarna biotekhnolohiya. Kyyiv, 32(2), 545–550 (in Ukrainian).

Yavorsʹkyy, I. H., Zubach, O. O., Selʹvestr, S. P., & Zin-chuk, O. M. (2007). Hemorahichnyy syndrom pry lep-tospirozi [Hemorrhagic syndrome in leptospirosis]. In-fektsiyni khvoroby, 4, 22–26 (in Ukrainian).

Zamagni, S., Troìa, R., Zaccheroni, F., Monari, E., Grisetti, C., Perissinotto, L., Balboni, A., & Dondi, F. (2020). Comparison of clinicopathological patterns of renal tubular damage in dogs with acute kidney injury caused by leptospirosis and other aetiologies. Veterinary Journal, 266, 105573. doi: 10.1016/j.tvjl.2020.105573.

Abstract views: 24
PDF Downloads: 20
Published
2021-12-23
How to Cite
Radzikhovskyi, M., Nedosekov, V., Dyshkant, O., Sokulsky, I., Antoniuk, A., & Rusinko, M. (2021). Integrated indices as a criterion for evaluation of the level of endogenous intoxication for leptospirosis in dogs. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(104), 77-83. https://doi.org/10.32718/nvlvet10413