Kisera Yaroslav Vasilyovich

Doctor of Veterinary Sciences, Professor of Epizootology Department, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after C.Z. Gzhytsky.

ORCID: 0000-0002-3503-4572

Google Scholar: Account

Phone: +38-032-239-26-69

Email: epizootology@lvet.edu.ua


Kysera Yaroslav Vasilyovich was born on June 19, 1953 in the village Medenichi of the Drohobych district of the Lviv region, an Ukrainian.

In 1975 he graduated with honors from the Veterinary Faculty of the Lviv Zooveterinary Institute.

From 1975 to 1980 he worked at the position of veterinary surgeon, as a chief veterinary surgeon, achief of the Chop border control veterinary station number 100, MSG USSR, a senior physician-episotologist of the USSR Veterinary Service at the management of the Lviv railway.

Since 1980 he has been working at the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after SZ. Gzhytsky:

1980-1985 - Senior Scientist at the Laboratory of Pathoenzymeology at the Department of Biochemistry.

1985-1987 - Senior Researcher, Laboratory of Animal Biology, Department of Physiology.

1987-1998 - Senior Lecturer of the Department of Epizootology.

1998 to 2012 - Associate Professor of the Department of Epizootology.

Since June 30, 2012, Professor of the Department of Epizootology.

On February 12, 1987, he defended his Ph.D. thesis on the topic: "Regulation of the links between the conversion of carbohydrates in cattle". Scientific supervisor - doctor of biological sciences, professor Golovatsky Ivan Dmitrievich.

On May 27, 2011, he defended his doctoral thesis on the topic "Morphofunctional, immunological and biochemical changes in the pathogenesis of leukemia in cattle". Scientific advisers - Doctor of Biological Sciences, professor, academician NAAN Kravtsov Roman Yosypovych; Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAN Mandrog Nikolay Stanislavovich.

For the first time a comprehensive study of physiological-biochemical, immunological and histological parameters of the organism of an experimentally infected and spontaneously infected with the leukemia virus of cattle at different stages of the development of the leukemia process was conducted. On the basis of the study of the morphological composition of blood, the initial stages of hydrolysis of carbohydrates, protein metabolism, cellular and humoral immunity factors, the intensity of proliferation of lymphoid cells in different organs, the peculiarities of the stepwise changes in individual values of the activity of enzymes glycolysis, the concentration of protein and its fractions, T- and B-lymphocytes, which coincide with the main stages of the pathogenesis of the disease.

Professor Kiser Ya.V. is a member of the Academic Council of the University and the Faculty of Veterinary Medicine, a member of the specialized Academic Council for the protection of dissertations, a member of a professional seminar on preliminary hearing of dissertations on the specialties: pathology, oncology, morphology; Pharmacology and toxicology, parasitology.

He has 182 publications, including 126 scientific ones; 1 monograph; 3 scientific and methodical recommendations; 5 patents for inventions; 7 tutorials, including 3 tutorials with the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine; 2 recommendations with scientific and practical justification with the stamp of the Ministry of Agrarian Policy; 31 teaching aids.

Publications in scientific journals

 • Kisera Ya. V. Dy`namika ty`tru specy`fichny`x anty`til u sy`rovatci krovi telyat i koriv pislya vvedennya profilakty`chnogo preparatu proty` pnevmokokovoyi infekciyi /Ya.V. Kisera, Yu. G. Storchak //Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo nacional`nogo universy`tetu vetery`narnoyi medy`cy`ny` ta biotexnologij imeni S.Z. Gzhy`cz`kogo. – L`viv. – 2015. – T.17. – # 2 (62). – S. 62-68.
 • Kisera Ya. V. Epizootologichny`j monitory`ng pnevmokokovoyi infekciyi telyat v Ukrayini /Ya.V. Kisera, Yu. G. Storchak //Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo nacional`nogo universy`tetu vetery`narnoyi medy`cy`ny` ta biotexnologij imeni S.Z. Gzhy`cz`kogo. – L`viv. – 2016. – T.18. – # 1 (65). – Ch.1. – S. 51-57
 • Kisera Ya. V. Pokazny`ky` imunoreakty`vnosti organizmu telyat v gospodarstvax zaxidnoyi biogeoximichnoyi zony` Ukrayiny` z ny`z`ky`m vmistom Selenu /Ya.V. Kisera, Yu. G. Storchak //Mizhvidomchy`j tematy`chny`j naukovy`j zbirny`k «Vetery`narna medy`cy`na». – Xarkiv. – 2015. – # 101. – S. 143-145.
 • Ky`sera Ya. V. Gy`stology`chesky`e y`zmeneny`ya v organax y`mmunnoj sy`stemы kroly`kov pry` vvedeny`y` y`nakty`vy`rovannoj vakcy`nы proty`v dy`plokokkovoj y`nfekcy`y` /Ya.V. Ky`sera, Yu. G. Storchak //RUP «Y`nsty`tut эkspery`mental`noj vetery`nary`y` y`m. S.N. Vыshelesskogo». – My`nsk. – 2015. – # 2. – S. 39-46.
 • Ky`sera Ya. V. Gy`stology`chesky`e y`zmeneny`ya v organax y`mmunnoj sy`stemы kroly`kov pry` vvedeny`y` y`m profy`lakty`cheskogo preparata «Pnevmo-Pro» /Ya. V. Ky`sera, Yu. G. Storchak //RUP «Y`nsty`tut эkspery`mental`noj vetery`nary`y` y`m. S. N. Vыshelesskogo». – My`nsk, 2016, # 2. – S. 44-51.
 • Kisera Ya.V. Infekcijni xvoroby` sobak i kotiv. Elektronny`j posibny`k z gry`fom Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` dlya studentiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv. /Ya.V. Kisera, V.V. Nyedosyekov, A.M. Gontar`, L.Ya. Bozhy`k. – Ky`yiv, 2016. – 206 s.
 • Kisera Ya.V. Vply`v profilakty`chnogo proty`pnevmokokovogo zasobu «PNEVMO-PRO» na morfologichni zminy` organiv imunnoyi sy`stemy` kroliv /Ya.V. Kisera, Yu.G. Storchak //ISSN 2413-5550 print ISSN 2518-1327 online Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo nacional`nogo universy`tetu vetery`narnoyi medy`cy`ny` ta biotexnologij im. S.Z. Gzhy`cz`kogo.– L`viv. – 2016. – T. 18. – #. 2(66). – S. 166-175.
 • Kisera Ya.V. Bioximichni pokazny`ky` sy`rovatky` krovi telyat za vvedennya yim imunoprofilakty`chny`x zasobiv proty` pnevmokokovoyi infekciyi /Ya.V. Kisera, Yu.G. Storchak //ISSN 2518-7554 print ISSN 2518-1327 online Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo nacional`nogo universy`tetu vetery`narnoyi medy`cy`ny` ta biotexnologij im. S.Z. Gzhy`cz`kogo.– L`viv. – 2017. – T. 19. – #. 73. – S. 75-78.
 • Kisera Ya.V. Strukturno-funkcional`ni osobly`vosti organiv imunnoyi sy`stemy` kroliv pislya vvedennya yim profilakty`chnogo zasobu «Pnevmo-pro» z imunosty`mulyatorom «Selefer» /Ya.V. Kisera, Yu.G. Storchak, T.I. Fotina, Zh.Ye. Klishhova //Visny`k ZhNAEU – Vetery`narna medy`cy`na. – Zhy`tomy`r, 2017. – T. 3. – # 1(60). – S. 232-239.

Granted patents

 • Deklaracijny`j patent na kory`snu model` 7364UA Ukrayina, MPK G O1 N 33/48. Sposib vy`yavlennya i ocinky` stupenya urazhennya koriv lejkozom /Ya. V. Kisera; zayavl. 6.12.04; opubl. 15.06. 05, Byul. # 6.
 • Deklaracijny`j patent na kory`snu model` 11303UA Ukrayina, MPK G O1 N 33/50. Sposib vy`znachennya stadiyi lejkoznogo procesu u vely`koyi rogatoyi xudoby` /Ya. V. Kisera; zayavl. 21.06. 05; opubl. 15.12. 05, Byul. # 12.
 • Patent na kory`snu model` 18556UA Ukrayina, MPK G O1 N 33/04. Sposib prognozuvannya napryamu rozvy`tku lejkoznogo procesu u koriv /Ya. V. Kisera; zayavl. 6.05. 06; opubl. 15.11. 2006, Byul. # 11.
 • Patent na kory`snu model` 68351UA Ukrayina, MPK GO1N33/04. Sposib pry`skorenogo ozdorovlennya gospodarstv neblagopoluchny`x po lejkozu vely`koyi rogatoyi xudoby` /Ya.V. Kisera; zayavl. 10.09. 2011; opubl. 26.03. 2012, Byul. # 8.
 • Patent Ukrayiny` na kory`snu model` # 99019 Profilakty`chny`j zasib dlya borot`by` iz pnevmokokovoyu infekciyeyu telyat /Yu. G. Storchak, Ya. V. Kisera; zayavny`k i patentovlasny`k L`vivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet vetery`narnoyi medy`cy`ny` ta biotexnologij imeni S.Z Gzhy`cz`kogo. – # u201413768; zayavl. 22.12.2014 r., opubl. 12.05.2015 r. Byul. # 9.
 • Patent Ukrayiny` na kory`snu model` # 99020 Sposib vy`gotovlennya vakcy`ny` dlya profilakty`ky` pnevmokokovoyi infekciyi telyat /Yu. G. Storchak, Ya. V. Kisera; zayavny`k i patentovlasny`k L`vivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet vetery`narnoyi medy`cy`ny` ta biotexnologij imeni S.Z Gzhy`cz`kogo. – # u201413771; zayavl. 22.12.2014 r., opubl. 12.05.2015 r. Byul. # 9.
 • Storchak Yu. G., Kisera Ya. V., Kurtyak B.M., Levkivs`ky`j D.M., Kury`las L.V. Texnichni umovy` Ukrayiny`: TU U21.2–00492990–010:2015 «Profilakty`chny`j zasib «Pnevmo-Pro», Zatv. DNDKI vetpreparativ ta kormovy`x dobavok, TK 132 «Zasoby` zaxy`stu tvary`n, kormy` ta kormovi dobavky`» vid 05.11.2015. – 24 s.